Specialprislistor - Transaktioner

Winbas hjälp

Översikt specialprislistor
Specialprislistor

Här registreras de priser och rabatter som specialprislistan ska innehålla. Det kan vara en blandning av enstaka produkter och/eller hela produktgrupper.

Produkt/Grupp

Först anges om priset gäller för en produkt eller en produktgrupp och dess nummer samt benämning. Beroende på inställning kan rabatter istället hanteras separat av prisgrupper.

Valuta

Det är möjligt att ange pris i en valfri valuta, om ingen valuta anges registreras SEK automatiskt när transaktionen sparas. Om valutan i specialprislistan inte stämmer med valutan på exempelvis order ges en varning i samband med registrering av utleverans.

Ápris och Rabatt

Rabatt kan vara i kronor eller procent beroende på vad som är angivet i Inställningar Produkter.

Pålägg mot inpris

Om prislistan istället utgörs av pålägg på inpriset, visas istället Vägt inpris eller Netto inpris SEK beroende på typ av prislista, tillsammans med pålägget som registreras på transaktionen.

Täckningsgrad %

När produkter registreras visas också täckningsgraden (TG) baserat på angivna prisuppgifter i förhållande till kostnaden. Detta är alltså samma uppgift som visas vid försäljning t.ex. vid registrering i kundorderns transaktionssida.

Om inget pris utan enbart rabatt anges för produkten, baseras TG på kundens ordinarie prislista 1 till 9 på produkten och angiven rabatt. För att TG ska kunna visas utan registrerat pris, krävs då att alla kunder som är kopplade till specialprislistan använder samma prislista på produkten och samma momskod. Om enbart en kund har specialprislistan registrerad, används t.ex. kundens prislista 1 på produkten för att visa täckningsgraden.

TG beräknas på det registrerade inköpspriset och eventuella påslag eller enligt produktens modell för lagervärdering beroende på inställning.

Beroende på inställningar för användaren visas inte täckningsgrad, detsamma om funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används. Om funktionen används kommer TG växelvis att visas i specialprislistan beroende på vilket läge som är valt. Se mer om funktionen i följande avsnitt:

TG för Pålägg mot inpris

I de fall omvänd prissättning används mot vissa typer av kunder i specialprislistor, anges normalt ett pålägg på inpriset och täckningsgraden (TG) visas vid sidan om.

Om istället täckningsgraden används för nettoprissättning, kan fältet TG öppnas för inmatning. Inmatning föreslår då istället pålägget baserat på angiven täckningsgrad.

Aktivera inmatning av TG via knappen och uppgiften kan anges i både ordinarie transaktionsrad samt i eventuella kvantitetsbaserade pålägg.

Förhållande mellan TG och Pålägg

Vid registrering av en täckningsgrad istället för pålägg kommer t.ex. följande förhållande att råda:

Pålägg i %

Marginal (TG) i %

25,00

20,00

50,00

33,33

100,00

50,00

150,00

60,00

200,00

66,67

Formeln för att räkna ut pålägg från angivet TG blir då följande:

Pålägg = (((1 / (100 - Marginal)) * 100) - 1) * 100

Omvänt blir formeln för konvertering från pålägg till marginal enligt följande:

Marginal = (1 - (100 / (100 + Pålägg))) * 100

Kvantiteter

Det också möjligt att registrera kvantitetsbaserade priser och rabatter även i specialprislistor. Detta då på motsvarade sätt som vid kvantitetsrabatt på produkten. TG visas då också för respektive kvantitet som används. Hanteringen av rabatter sker då på samma sätt som enligt ovan, eller TG för nettopris om pris anges för kvantiteten.

Knappen Kvantitet kommer då att öppna möjligheten för registrering av kvantitetsbaserade priser och rabatter. Kvantitetsgränsen utgör då den nedre gränsen där angivet pris eller rabatt ska utgå vid försäljning av produkten. Genom att ange en kvantitetsgräns och pris eller rabatt, kommer istället den prisuppgiften att användas vid försäljning när specialprislistan aktiveras och antalet passerar kvantitetsgränsen.

Knappen Pil-ner. När kvantiteter används kommer listan för registrering av kvantiteter automatiskt att öppna sig vid registrering av transaktion i specialprislista. Det är också möjligt att använda knappen Pil-ner (Alt+Pil-ner på tangentbordet) för att öppna kvantitetsgränser, priser och rabatter. Tangenten Escape stänger på motsvarande sätt listan för registrering av kvantiteter.

Pris före kvantitet är prislistans grundläggande pris och anger prisuppgift vid för låg kvantitet.

Kvantiteter och tillhörande prisuppgifter anges därefter beroende på hur många kvantitetsgränser som används.

Enligt figuren ovan kommer alltså priset 950 att användas när försäljningsantalet underskrider kvantitetsgränsen 10. Genom att istället utelämna pris före kvantitet och enbart ange kvantitetspriser, kan specialprislistan också helt inaktiveras när antalet inte uppnår lägsta kvantitetsgräns.

Kolumnen Kvantiteter. Genom att välja in kolumnen Kvantiteter i specialprislistans transaktionssida är det möjligt att direkt se i listan vilka kvantitetsbaserade priser och rabatter som finns registrerade.

Funktionen kräver då också att inställningen Förändra ápris vid ändring i orderrad används för att prisuppgiften ska uppdateras vid förändring av det sålda antalet.

Följande regelverk gäller vid registrering av kvantitetsbaserade priser och rabatter:

Nettopris. Om prisuppgift före kvantitet innehåller en rabatt i procent, kommer bara ett nettopris att användas om rabatt saknas på kvantitetsraden. Om rabatt också ska användas tillsammans med kvantitetspriset ska den då också specificeras på raden.

Rabatt. Pris före kvantitet kommer att användas på kvantitetsraden om den saknar pris och enbart rabatter registreras. Detta innebär att om bara procentuella rabatter används, behöver bara rabattsatsen anges på varje rad. Priset i förhållande till angiven rabatt är alltså det priset som har registrerats före eventuella kvantiteter.

Kopiera prislista

Det finns också möjlighet att kopiera en befintlig specialprislista med knappen F6 - Kopiera. Se avsnittet Kopiera specialprislista:


Spärra kvantitetsrabatt

För att inte både specialprislista och eventuell kvantitetsrabatt på produkten ska användas markeras alternativet Spärra kvantitetsrabatt. Denna inställning föreslås från själva specialprislistan när transaktionen sparas.

Addera till generell rabatt på kund

Addera till generell rabatt på kund lägger rabatt på prislistan till eventuell befintlig generell rabatt på kunden. Används rabatt i kr, adderas beloppen – används rabatt i procent, sker pålägg enligt ”procent på procent”. Inställningen föreslås från själva specialprislistan när transaktionen sparas.


Om transaktioner har bearbetats i t.ex. Excel kan priser och rabatter läsas in via import, inläsningen sker från första sidan (Specialprislistor) och kan inbegripa transaktioner från flera specialprislistor:

Ta bort transaktioner i specialprislista

Om man avser att ta bort hela eller delar av transaktionerna i specialprislistan används knappen F9 - Ta bort. Hela specialprislistan med huvud och transaktioner kan även tas bort från framsidan där själva specialprislistan har registrerats.

Ta bort flera rader

Markera en eller flera transaktioner i skärmlistan och välj därefter F9 - Ta bort. Bekräfta sedan borttagningen i den efterföljande dialogen.

Markera flera transaktioner i specialprislista

Markera alla. Alternativet Markera alla gör det möjligt att enkelt markera alla transaktioner i en specialprislista t.ex. för borttagning. Snabbtangenterna Ctrl+A markerar på samma sätt alla rader i listan från tangentbordet.

Markera och spara. Om flera rader är markerade i listan finns möjlighet att ändra egenskaper på alla transaktioner samtidigt. Som ett komplement till att ändra t.ex. Föreslå spärra kvantitetsrabatt i specialprislistans huvud och därmed samtidigt ändra ingående transaktioner, kan då istället enbart vissa transaktioner först markeras och därefter ändras och sparas.

Uppdatera benämningar

Det finns möjlighet att utföra uppdatering av transaktioner med förändrade benämningar i produkter och grupper. Symbolen Uppdatera benämningar i nere till höger fönstrets statusrad erbjuder då följande alternativ:

Uppdatera benämningar i specialprislista kommer att utföra ett byte till aktuella benämningar för produkter och grupper i den aktiva prislistans transaktioner.

Uppdatera benämningar i alla specialprislistor innebär att förändrade benämningar kommer att uppdateras i alla registrerade specialprislistor.

Utfört kommando bekräftas
i huvudfönstrets statusrad.

Använd automatisk uppdatering av benämningar är en inställning som betyder att benämningar i prislistans transaktioner alltid kommer uppdateras när en specialprislista öppnas.