Ta bort en eller flera poster

Winbas hjälp

Ta bort en post

För att ta bort en rad eller en post ur ett register väljs knappen F9 - Ta bort.

I den efterföljande dialogen bekräftas borttagningen. Denna typ av borttagning då endast en post åt gången tillåts att ta bort är den vanligast förekommande.

Ta bort en post eller alla poster

I vissa fall medges även att alla poster i det aktuella registret kan tas bort. Detta gäller främst i sammanhang då systemet själv har skapat ett större antal transaktioner via någon typ av automatisk körning. Ett exempel på detta är vid Inventering.

Ta bort en post, alla poster eller alla markerade rader

Ytterligare exempel på borttagning är då man själv har möjlighet att först markera en eller flera poster i skärmlistan och sedan välja Ta bort.
Följande är exempel på rutiner med skärmlistor där flera rader kan markeras för borttagning:

Att funktionen Alla markerade finns tillgänglig indikeras med standarden (...) punkter i knappen ta bort, vilket betyder att en efterföljande dialog visas efter val av knappen.


Exempel på markering av flera rader enligt Windows standard

Tryck ner Ctrl för att markera ytterligare en rad.

Håll ner Shift för att markera från aktiv rad t.o.m. en annan rad.