Räntetransaktioner

Winbas hjälp

Tidigare automatiskt skapade räntetransaktioner

I Räntetransaktioner återfinns de räntetransaktioner som har skapats automatiskt i samband med Inbetalningar när faktura betalats försent och är föremål för dröjsmålsränta. Detta beroende på om man i inställningar för kunder valt att automatiskt skapa räntetransaktioner, och då kanske också med en fråga innan transaktionen skapas.

Ändra, ta bort eller registrera ny

Om man så önskar, är det möjligt att registrera nya räntetransaktioner eller ändra och ta bort befintliga. Räntetransaktionerna utgör ett underlag för räntefakturor som senare skapas i samband med Räntefakturering, eller vid vanlig fakturering beroende på vilken Åtgärd som har valts på transaktionen.

Om man avser att ändra eller ta bort en räntetransaktion klicka på den i skärmlistan. Det går att selektera i alla fält för att söka fram räntetransaktion, t.ex. genom att söka på ett betalningsdatum. Winbas räknar automatiskt om antal dagar och räntebelopp enligt de ändringar eller nyregistreringar som utförs. Tryck sedan Spara för varje ny eller ändrad transaktion.

Registrering

Kund anger vilken kund transaktionen avser, vid eventuell ny transaktion skriv ett nummer eller söknamn eller använd söklistan för att ta fram kund.

Fakturanummer avser den faktura som är försenad vid inbetalning.

Löpnummer är normalt 1, men ökas individuellt för varje faktura om fler räntetransaktioner förekommer på samma faktura.

Valutakod för räntebeloppet i fakturans valuta.

Fakturadatum är av intresse när kredittid från fakturadatum används, eftersom ränta då beräknas t.ex. 30 dagar från fakturadatum oavsett betalningsvillkorets antal dagar och förfallodatum.

Förfallodatum gäller för beräkning av antal dagar om inte rekommenderad kredittid från fakturadatum används, eller om betalningsvillkorets antal dagar överskrider angiven kredittid.

Betalningsdatum avser den dagen då betalningen registrerades.

Beroende på om kreditdagar från fakturadatum används kan räntetransaktionens informationsrad visa något av följande:

Kredittid används inte eller förfallodatum efter kredittiden.

Betalning registrerad efter rekommenderad kredittid.

Räntesats är vanligen dagsaktuell ränta vid betalningstillfället eller fakturans räntesats då den skapades beroende på inställning.

Antal dagar räknas ut automatiskt baserat på angivet fakturadatum och betalningsdatum.

Betalt belopp är det räntegrundande inbetalda beloppet på fakturan.

Räntebelopp räknas med hänsyn tagen till antal dagar, betalt belopp och angiven räntesats.

Åtgärd

Räntetransaktioner som har skapats kan förändras med avseende på den vid betalningstillfället föreslagna åtgärden baserat på inställning. Genom att markera en eller flera transaktioner i listan kan Åtgärd förändras till något av följande alternativ:

Spara utan åtgärd. Transaktionen parkeras tills vidare och kommer inte komma med vare sig vid Räntefakturering eller vid nästa vanliga faktureringstillfälle.

Räntefaktura innebär att transaktionen kommer att inkluderas vid nästa Räntefakturering.

Nästa faktura betyder istället att transaktionen kommer att adderas till nästa vanliga faktura vid en löpande fakturering.

Markera alla

Genom att markera alla transaktioner och välja t.ex. Nästa faktura kan man samtidigt förändra alla tidigare inneliggande räntetransaktioner vid en fullständig övergång till detta arbetssätt.

Använd tangenterna Ctrl+A för att markera alla transaktionsrader i listan.

Övergång till funktionen Nästa faktura

Vid en övergång till funktionaliteten kring Nästa faktura bör man gå igenom befintliga räntetransaktioner och eventuellt markera alla transaktioner och sätta Nästa faktura.

Gå sedan igenom räntetransaktionerna med jämna mellanrum, kanske varje kvartal eller halvår och markera gamla transaktioner för sällanköpskunder med Räntefaktura och kör dessa i den ordinarie räntefaktureringen.

Dialogen Räntetransaktioner på faktura

Dialogen möjliggör att vid faktureringstillfället välja bort transaktioner märkta för nästa faktura som då istället kommer att ligga kvar för vidare utvärdering eller senare fakturering. Det totala antalet räntetransaktioner som återfinns på berörda kunder kommer att visas i dialogen varav de märkta med alternativet Nästa faktura automatiskt föreslås för fakturering. Detta möjliggör alltså för att aktivera eventuella andra transaktioner som tidigare har varit sparade utan åtgärd eller märkta för att istället ingå i Räntefakturering.

Utskrift av räntetransaktioner

I Utskrifter Administration finns möjlighet att skriva ut en rapport över räntetransaktioner för att se underlaget för räntefakturering eller om man avser att göra några förändringar i räntetransaktionerna.

En lista motsvarande de kolumner som är invalda i skärmlistan kan även skrivas ut genom att högerklicka på skärmlistan och välja alternativet Skriv ut innehåll i skärmlista eller annat utskriftsalternativ i menyn.