Inställningar Kunder - Krav och ränta

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Kunder

Kravhantering

Kravansvarig Som Kravansvarig bör namnet på den person som har hand om kravhanteringen vara registrerat. På kravblanketten - Krav / kontoutdrag kan man lägga upp fältet Vår referens som då skriver ut namnet på den kravansvarige.

Antal krav innebär den högsta kravkod en faktura kan få. Vid utskrift av blanketten Krav/Kontoutdrag kan man välja att uppdatera kravkoden eller inte. Justering av fakturans kravkod kan göras i rutin Kunder, knappen <F6 Fakturor>.

Antal dagar till första, t.ex. 7 dagar, betyder att Winbas skriver ut Krav/Kontoutdrag endast om faktura är förfallen mer än sju dagar. En kund som man vill skriva ut Krav/Kontoutdrag till måste också i rutin Kunder ha alternativet Kravbrev markerat.

Föreslå Uppdelad på leveransadress innebär att alternativet Uppdelad på leveransadress tillsammans med Enbart förfallna fakturor alltid kommer att vara föreslaget när Krav / Kontoutdrag ska skrivas ut.

Kravtexter

Via knappen Kravtexter finns möjlighet att lägga upp kravtexter för olika språkkoder och kravkoder. På kravblanketten Krav / Kontoutdrag läggs fälten Blankettnamn som rubrik i blankettens huvud och Kravtext i sidfoten.
Beroende på vilken kravkod som är den högsta vid utskrift, skrivs texterna ut för den kravkoden på blanketten. Spara respektive kravtext med knappen F7 - Spara.

I vissa sammanhang används längre texter vid krav, t.ex. vid utrikes handel där hänvisningar till lagar och paragrafer specificeras vid t.ex. det andra kravet till kunden.

Blankettnamn används för att skriva ut blankettens namn istället för att använda en fritext. Genom att ange blankettnamn tillsammans med kravtext för respektive kravkod och språk, är det möjligt att ange olika rubriker i blanketten med avseende på fakturans status.

Beroende på kravkod skulle t.ex. följande texter kunna användas:

1

Påminnelse

2

Inkassokrav

3

Betalningsföreläggande

 
Om Blankettnamn är invalt i blankettens design och saknas i Kravtexter kommer istället blanketts standardnamn att skrivas ut. Detsamma gäller Kontoutdrag oavsett förfallet som kan användas för att skicka ett kontoutdrag till kunder med öppna fakturor.

Eftersom kravbrevet innehåller tidigare fakturor skiljer sig innehållet i raderna från andra blanketter när det gäller uppgifter i blankettens rader och sidfot.

Extern hantering

Det finns också möjlighet att ange att kravkoden innebär att fakturan ska skickas för hantering till extern aktör, och att man då inte längre själv driver ärendet med kunden.

Som ett komplement till att kanske rödmarkera fakturan med statuskoden, ges då en signal i samband med inbetalning eller inläsning av betalfil i händelse av att kunden ändå betalar fakturan. I detta läge kan det vara viktigt att informera t.ex. inkassoföretaget att en inbetalning har skett.

Vid manuell inbetalning kan också signalen anpassas till ett meddelande i en dialogruta och visas i statusraden när fakturan väljs.

Räntefakturering

I Winbas finns en mycket god och ändamålsenlig hantering av räntefakturering och inställningar för denna görs i detta avsnitt. I Inbetalningar kan dialogrutan Skapa räntetransaktion visas om inbetalning gjorts efter förfallodatum. Det finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att dialogrutan om räntetransaktion ska komma att aktiveras.

I Kunder återfinns alternativet Räntefakturering, om kunden har detta alternativ markerat och om inbetalning görs efter det antal dagar som är angivet, visas dialogrutan när betalningen registreras med knappen <F7 Spara>. Vid alternativet Skapa alltid (se nedan) kommer istället räntetransaktioner alltid att skapas när övriga förutsättningar för detta är uppfyllda. Möjlighet finns även att helt välja bort skapande av räntetransaktioner om man inte avser att använda sig av räntefakturering.

Expeditionsavgift utgår på räntefakturan om så är angivet i inställningar. Om räntetransaktionen är i utländsk valuta, kommer en valutaomräkning ske på expeditionsavgiften som anges i SEK. Om expeditionsavgift ska utgå på räntefakturan bör också fältet finnas med i blankettens sidfot, faktura typ 9 vid design av fakturablankett.

Dröjsmålsränta avser den räntesats i procent som används för beräkning av räntebeloppet med avseende på betalt belopp och antal dagar. Dröjsmålsränta i procent och belopp redovisas också på Krav / kontoutdrag på förfallna fakturor om kunden är märkt för räntefaktura.

Tillgodoränta gör det möjligt att låta kunden få Tillgodoränta om inbetalning sker före angivet förfallodatum. En räntesats för tillgodoränta måste finnas registrerad för att tillgodoränta ska kunna beräknas när inbetalning registreras. I samband med kundinbetalningar kan då dialogrutan Skapa räntetransaktion komma att visas i det fallet inbetalning görs före förfallodatum. Eventuell tillgodoränta kommer då också att redovisas i Krav / kontoutdrag på förfallna kreditfakturor om kunden är märkt för räntefaktura.

Konto intäktsränta ska vara ett kontonummer som i kontoplanen avsett för intäktsränta. Om inget kontonummer anges eller om kontonumret inte finns i kontoplanen i Winbas kommer intäktsräntan att konteras på OBS-kontot (se Inställningar Allmänt). Kontot är normalt från början inställt till 8313, Ränteintäkter från kortfristiga fordringar.

Efter antal dagar från förfallodatum innebär att dialogrutan Skapa räntetransaktion visas när betaldatum är så många dagar efter det förfallodatum som är angivet. Om kunden i exemplet ovan endast betalat in 9 dagar efter förfallodatum hade dialogrutan Skapa räntetransaktion inte visats. Ränta beräknas från förfallodatum om inte rekommenderad kredittid nedan används.

Kredittid dagar från fakturadatum. Om förfallodatum är mindre än 30 dagar netto på fakturorna, kan istället Kredittid från fakturadatum användas. Använd rekommenderad kredittid 30 dagar om inget annat har avtalats och betaltiden ofta är mindre än 30 dagar, detta då oavsett förfallodatum på fakturan.

Rekommenderat antal kreditdagar är 30.

Om Kredittid från fakturadatum används kommer istället dialogrutan Skapa räntetransaktion visas när betaldatum är kredittiden i antal dagar efter fakturadatum. Om betalningsvillkoret är satt till mer än kredittiden beräknas ränta från förfallodatum enligt första modellen.

Gällande dröjsmålsränta eller fakturans ger möjlighet att välja vilken räntesats som ska användas vid räntefakturering genom att välja mellan alternativen Använd dagsaktuell räntesats och Använd fakturans räntesats.

Använd dagsaktuell räntesats innebär att dagens aktuella räntesats används, d.v.s. senast registrerade räntesats som är angiven i inställningen Dröjsmålsränta %.

Använd fakturans räntesats gör det istället möjligt att skapa räntefakturor med den ränta som gällde när fakturan som nu betalas först skapades.

Betalningsvillkor Om man väljer att ange ett Betalningsvillkor kommer det att gälla för räntefakturor. Anges inget betalningsvillkor gäller istället det villkor som finns registrerat på respektive kund i kundregistret.

Skapa räntetransaktion vid inbetalning styr om dialogrutan Skapa räntetransaktion ska fråga om räntetransaktion i varje enskilt fall, eller om räntetransaktioner alltid ska skapas om inbetalning gjorts efter förfallodatum och övriga förutsättningar är uppfyllda.

Möjlighet finns även att helt välja bort skapande av räntetransaktioner i de fall man inte avser att använda sig av räntefakturering.

Rekommendationen vid användande av Inläsning av OCR-inbetalningar från fil är att välja något av alternativen Skapa aldrig eller Skapa alltid när villkor uppfylls, och därefter i ett senare skede ta ställning om någon transaktion ska tas bort i Räntetransaktioner.

Enbart på belopp högre än ger möjlighet att bestämma ett gränsvärde för att transaktionen ska skapas även inbetalningen uppfyller kriterierna för räntetransaktion. Om fakturan överskrider antal kreditdagar, men räntebeloppet är lägre än gränsvärdet kommer inte frågan om att skapa räntetransaktion att visas och ingen transaktion kommer att skapas.

Beloppet anges i kronor (systemvalutan) och räknas om vid jämförelsen mot andra valutor.

Skapa räntefaktura eller lägg till nästa faktura

Normalt faktureras räntetransaktioner vid Räntefakturering som då skapar separata räntefakturor till kunder angivna för Räntefakturering. Denna inställning utgör förslaget på räntetransaktionen som innebär att genererade räntetransaktioner även kan faktureras på nästa vanliga faktura till kunden.

Bestäm först vilken som är den vanligaste åtgärden för fakturering av en räntefaktura:

Räntefaktura är standardalternativet som kommer att föreslå att transaktionen åtgärdas med räntefaktura. Räntefakturan innehåller en eller flera ingående räntegrundande fakturor och skiljer sig därför i innehållet jämfört med vanliga fakturor.

Nästa faktura kan väljas om man i huvudsak avser att lägga räntetransaktioner på nästa vanliga faktura.

Åtgärden som sedan sätts vid inbetalningen kan därefter förändras i Räntetransaktioner vid behov. För ytterligare information om funktionaliteten kring räntetransaktioner på nästa faktura se avsnittet:

Produkt på faktura

Om alternativet Nästa faktura används anges dessutom en produkt avsedd för räntetransaktioner för blankett och uppföljning av transaktionerna i t.ex. statistiken. Genom att ange produkten aktiveras också funktionen och dialogen för räntetransaktioner på nästa faktura. Om ingen produkt finns angiven kommer ej heller funktionen att användas.

Benämningen på produkten kan t.ex. sättas till "Ränta" eller liknande och benämningen på själva fakturablanketten kommer att ersättas med en automatiskt genererad text innehållande t.ex. Räntesats, Fakturanr, Antaldagar, Förfallodatum, Betalningsdatum och Betalt belopp registrerat på räntetransaktionen.

Produkten kan också användas samband med att en tidigare vanlig räntefaktura ska kopieras / krediteras. Se följande avsnitt för ytterligare information om kreditering av räntefaktura:

Försäljningskommentar och utländsk benämning

En beskrivande text kan läggas på produktens försäljningskommentar som då också kommer att visas på fakturan om kommentar används på blanketten. Vid utrikes fakturering kan den beskrivande texten ligga som en utländsk benämning på den aktuella produkten avsedd för ränta.

Visa dialog vid räntetransaktioner på nästa faktura är den rekommenderade inställningen som alltid kommer att visa en dialog som bekräftar att transaktionerna kommer att läggas till fakturan vid faktureringstillfället. Om inställningen stängs av kommer dialogen att kopplas bort och transaktionerna läggs till fakturan utan att användaren först blir tillfrågad.

Tillåt val av andra transaktioner på samma kund innebär att det totala antalet räntetransaktioner som då återfinns på berörda kunder kommer att visas i dialogen varav de märkta med alternativet Nästa faktura automatiskt föreslås för fakturering. Detta möjliggör alltså för att aktivera eventuella andra transaktioner på kunden som tidigare har varit sparade utan åtgärd eller märkta för att istället ingå i Räntefakturering.

Expeditionsavgift vid ränta på nästa faktura

Det finns möjlighet att ange en specifik expeditionsavgift som automatiskt läggs till fakturan om ränta utgår i samband med nästa faktura. Dialogen Räntetransaktioner på faktura som visas i samband med faktureringsfunktioner kommer att indikera att expeditionsavgift läggs till berörda fakturor. Avgiften kan också kopplas bort i dialogen vid det enskilda faktureringstillfället.


Se även: