Räntetransaktioner på nästa faktura

Winbas hjälp

Räntetransaktioner

Funktionen aktiveras med en produkt för registrering och uppföljning i Inställningar Räntefakturering tillsammans med räntetransaktioner märkta med åtgärden Nästa faktura på den kund eller fakturakund som ska faktureras.

Beroende på om en eller flera kunder ska faktureras samtidigt kan funktionen och dialogen behandla räntetransaktioner för antingen en kund eller flera av kunderna som ska faktureras. Funktionen aktiveras och dialog för att bekräfta kan visas baserat på en eller flera kunder i följande funktioner för fakturering:

Fakturering av en kundorder

Fakturering av flera order

Order / faktura

Fakturering

Serviceorder

Samfakturering

Kassa

Fakturera fasta order

Fakturering av transportsedlar

Funktionen för att lägga räntetransaktioner på faktura aktiveras enbart vid fakturering till kund och inte vid eventuella kontantköp i t.ex. Order / faktura eller Kassa.

Dialogen

Dialogen Räntetransaktioner på faktura visas i faktureringsfunktioner när en eller flera kunder har räntetransaktioner med åtgärden Nästa faktura, vilket innebär att räntetransaktionen också föreslås för fakturering i dialogen. Enligt standardinställningen visas alltid dialogen för att bekräfta att transaktionerna kommer att läggas till fakturan vid faktureringstillfället. Om inställningen stängs av kommer dialogen att kopplas bort och transaktionerna läggs till fakturan utan att användaren först blir tillfrågad.

Skärmlistan

Listans kolumner bestäms av det utseende som tidigare har sparats för motsvarande skärmlista inne i fönstret Räntetransaktioner. Möjlighet finns också att tillfälligt välja in andra kolumner när dialogen visas, som t.ex. kundens namn om kolumnen från början inte har valts in i Räntetransaktioner.

Välja in flera transaktioner för fakturering

Om en kund har flera räntetransaktioner kommer alla transaktioner vara möjliga att välja i dialogen, oavsett om inte alla transaktioner tidigare är märkta med åtgärden Nästa faktura. Det betyder att när nya transaktioner har kommit in, kan tidigare eventuellt sparade avställda transaktioner faktureras så länge kunden åtminstone har en transaktion med åtgärd Nästa faktura.

Välja bort transaktioner i fakturan

Föreslagna räntetransaktioner i dialogen kan också väljas bort vid det enskilda faktureringstillfället och kommer då att ligga kvar till nästa fakturering till den aktuella kunden.

Fakturera inga / Fakturera alla

Använd knappen Fakturera inga för att bocka av samtliga föreslagna transaktioner. Eftersom minst en transaktion i listan från början är markerad, kan knappen användas för att helt välja bort alla transaktioner.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla räntetransaktioner.

Lägg till expeditionsavgift på faktura

Om en specifik expeditionsavgift har angivits i inställningar för räntefakturering kommer alternativet att vara aktiverat och föreslaget. Alternativet innebär att expeditionsavgift automatiskt läggs till fakturan där räntetransaktioner ingår. Avgiften kan vid behov också kopplas bort i dialogen vid det enskilda faktureringstillfället.

Fakturablanketten

De transaktioner som har valts i dialogen kommer sedan att skrivas ut på fakturan.

Den produkt som är angiven i Inställningar Räntefakturering kommer att användas på fakturan. Benämningen på produkten kan t.ex. sättas till "Ränta" eller liknande och benämningen på själva fakturablanketten kommer att ersättas med en automatiskt genererad text innehållande t.ex. Räntesats, Fakturanr, Antaldagar, Förfallodatum, Betalningsdatum och Betalt belopp registrerat på räntetransaktionen.

Försäljningskommentar och utländsk benämning

En beskrivande text kan läggas på produktens försäljningskommentar som då också kommer att visas på fakturan om kommentar används på blanketten. Vid utrikes fakturering kan den beskrivande texten ligga som en utländsk benämning på den aktuella produkten avsedd för ränta.

Kundreskontra och bokföring

Fakturakund

Om ordern som är i begrepp att faktureras har en registrerad fakturakund, kommer istället fakturakundens liggande räntetransaktioner att visas i dialogen. Detta för att det är fakturakunden som registreras i reskontran och på räntetransaktionen vid inbetalningen.

Valuta

Om en transaktion i en annan valuta väljs in på fakturan till kunden och transaktionens valuta skiljer sig från orderns valuta kommer en valutaomräkning att ske från transaktionens valuta till orderns valuta.

Konto intäktsränta

Bokföringstekniskt kommer det konto på kunden som avser kundfordran att debiteras summan av räntetransaktionerna i systemvalutan (SEK). Vidare kommer konto avsett för intäktsränta angivet i Inställningar Räntefakturering att krediteras med motsvarande belopp. Kontot är normalt från början inställt till 8313, Ränteintäkter från kortfristiga fordringar.


Se även: