Fakturering

Winbas hjälp

Med funktionen Fakturering utförs fakturering av inneliggande order som inte tidigare har fakturerats direkt vid registreringen i Order / faktura.

Alla order som inte är märka med samfakturering är föremål för urvalet när fakturering startas, order märka för samfakturering faktureras istället separat i rutinen Samfakturering.

Genom att först begränsa urvalet med intervall för exempelvis kundnummer, och sedan bocka av enskilda order kan faktureringen styras med avseende på varje enskild order.

Fliken Urval

Kundnummer

Intervallet bearbetar alla kunder med order med kundnummer inom det angivna intervallet. Man kan välja att fakturera en, flera eller alla kunder genom att ange Fr.o.m. kundnr och T.o.m. kundnr.

Fakturakod

Vilka order som ska faktureras kan även begränsas med avseende på fakturakod. Standardalternativet i dialogen är fakturakod 1 som representerar vanlig fakturering. Ska andra typer av fakturakoder faktureras anges dessa i intervallet, detta för att förhindra att fakturering på mer ovanliga fakturakoder ska ske av misstag. Den valda fakturakodens benämning visas bredvid själva koden.

Fakturakod finns registrerad på kunderna och sätts på ordern vid registreringstillfället. Nya fakturakoder kan registreras i Fakturakoder.

 

Enbart följesedel utskriven

Om alternativet väljs kommer endast order där följesedel tidigare har skrivits ut att faktureras. Att följesedel är utskriven indikerar normalt att godset ska levereras och ordern kan faktureras.

Följesedeln har då skrivits ut via direktutskrift i Order / faktura eller i Utskrifter Administration.

Exkludera eventuella kontantnotor

Alternativet är valt från början för att inte fakturera eventuella order med ett betalningsvillkor märkt för kontant.

Normalt förekommer inte sådana order eftersom dessa brukar faktureras direkt från Order / faktura. I vissa fall kan dock kontanta order förekomma, t.ex. efter någon form av extern inläsning av order till Winbas.

Ordertyp

Dialogen föreslår ett intervall bestående av de ordertyper som används. Genom att begränsa intervallet för ordertyp erbjuds möjlighet att fakturera enbart order registrerade på vissa ordertyper.

Ändra förslagen för intervallen

Normalt föreslås fakturakod 1 och order av alla ordertyper i dialogen. Genom att ställa in senast valda intervall för fakturakoder kommer den att föreslås automatiskt nästa gång funktionen används. Detsamma gäller ordertyper som också kan ställas in att t.ex. alltid bara föreslå en viss ordertyp.

Direktutskrift fakturor

Som ett komplement till att gå till Utskrifter Administration för att skriva ut fakturor efter en körning där flera fakturor har skapats, kan man istället välja att göra utskriften av hela körningen direkt från faktureringsdialogen.

På detta sätt kan man utföra fakturering, utskrift, kanske skicka e-mail och eventuell arkivering av alla skapade fakturor i ett och samma moment i dialogen. Man kan också använda funktionen som en direkt förhandsgranskning av de fakturor som har skapats i körningen.

Fliken Lista

Välj in eller välja bort order

Bocka av en eller flera order genom att klicka på raden för den aktuella ordern. Genom att bocka av rader, exkluderas dessa order från faktureringen. Från början är alla order i urvalet markerade för fakturering.

 

Knapplistan visar transaktionerna

Funktionaliteten för presentation av transaktioner med knapplista till vänster i listan är densamma som i söklistan för order. Genom att trycka på knappen till vänster om ordern, visas transaktionerna för orderns med de kolumner som är valda i den anpassade skärmlistan i Order / faktura.

Hantering av listan

Skriv ordernummer för att gå till ett känt ordernummer i listan. Om t.ex. namnet är känt sortera först på namnet genom att klicka på rubriken för kolumnen, skriv sedan del av namnet.

Välj inga / välj alla

Använd knappen Välj inga för att bocka av samtliga rader i urvalet. Eftersom alla rader i listan från början är markerade, kan knappen användas för att sedan istället bocka av de order som inte ska faktureras.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla order i listan och på detta sätt även återgå till ursprungsläget.

Tips för hantering med tangentbord

Genom att enbart använda tangentbordet kan order bockas av i listan eller transaktioner visas. Börja med att trycka Alt-L för att välja fliken Lista. Använd sedan piltangenterna för att stega ner i urvalet av inneliggande order. Tangenten End kan användas för att navigera till slutet av listan.

Använd tangenten Mellanslag för att växla mellan vald eller icke vald order. Mellanslag bockar av eller på den aktiva raden.

Om transaktioner på ordern i den aktiva raden ska visas kan Pil-Höger användas för att öppna knapplistan med de bakomliggande transaktionerna.

För att sedan stänga transaktionerna för ordern och gå vidare till nästa kan Pil-Vänster användas.

Navigering i listan med order och transaktioner samt mellan dessa kan alltså ske enbart med de fyra piltangenterna.


Efter att körningen är avslutad och fakturorna är skapade visas antal skapade fakturor i Winbas statusrad.

Utskrifter

Utskrift av fakturor

Om inte direktutskrift har valts i dialogen ovan kan fakturorna istället skrivas ut i efterhand. Fakturor skrivs ut i Utskrifter Administration via utskriften Fakturor. Utseendet på fakturorna för respektive ordertyp och språk kan ändras med knappen F8 - Design.

Bokföringsunderlag

När fakturor har skapats skrivs dessa ut i ett bokföringsunderlag via utskriften Fakturajournal i Utskrifter Administration.


Se även: