Transportsedlar - Fakturera

Winbas hjälp

Transportsedlar

Vid utförande av fakturering skapas fakturor av ej tidigare fakturerade transportsedlar inom det intervall som anges. Utseendet och innehållet beror på de inställningar som tidigare har gjorts i Inställningar Transporter, med avseende på t.ex. vilken ordertyp som ska användas.

Fakturering

Kund och littera. Fakturor skapas till varje kund inom intervallet som återfinns i transportsedlar. Om olika littera är angivna på transaktioner med samma kund kommer detta att generera flera fakturor, en per kund och littera.

Leveransadress. Littera angivet på transportsedeln används som leveransadress på fakturan vid fakturering. Om kunden har en leveransadress angiven med samma namn som Littera kommer uppgifter från kundens leveransadress att användas även som fakturans leveransadress. Om kunden inte har littera som leveransadress, sätts istället text angiven i Littera som leveransadress.

Momskoder och byggmoms. Om transaktionerna på kunden är registrerade på olika momskod, kommer även detta att resultera i flera fakturor till en och samma kund, t.ex. en momsfri och en med t.ex. 25 % moms - beroende på inställningen Separera per momskod.

Detta är exempelvis fallet när en och samma kund både är föremål för vanlig moms samtidigt som byggmoms (omvänd skattskyldighet), då kunden ofta inte kan ta emot en faktura med blandad moms.

Debet och kreditfakturor. I de fall det finns det finns transportsedlar med negativa fakturabelopp registrerade, kommer detta att generera kreditfakturor med den ordertyp som är angiven i Inställningar Transporter. Detta förutsätter även inställningen Separera debet och kredittransaktioner som används i de fall man inte önskar att både debettransaktioner och kredittransaktioner kommer på samma faktura och istället separeras transaktionerna i en vanlig faktura och en kreditfaktura.

Transportsedelsnummer. Fakturan kommer därefter att inbördes delas upp i olika delar med avseende på det transportsedelsnummer som är angivet på transaktionen. Dessa delar kan eventuellt inledas med en rubrikrad om så är angivet i Inställningar Transporter.

Faktureringsavgift kommer att läggas på fakturor skapade av transportsedlar om så är valt på den kund som faktureras. Faktureringsavgiften kommer då att följa de inställningar som är gjorda i inställningar för order med avseende på belopp och gränsbelopp. Om faktureringsavgiften inte önskas vid fakturering av transportsedlar, välj bort alternativet faktureringsavgift på berörda kunder.

Möjliga urval

T.o.m. avräkningsperiod föreslås med hänseende till den aktuella inställningen för Avräkningsperiod angiven i Inställningar Transporter. Normalt är det även denna period som själva registreringen har utförts på och alla transaktioner i transportsedlar fram till och med denna period kommer att tas med för fakturering.

T.o.m. transportsedeldatum är från början satt till ett datum som representerar den 31/12 två år framåt baserat på systemdatumets kalenderår. Detta för att säkerställa att alla transaktioner kommer med om inte detta datum ändras. För att begränsa transaktionerna för fakturering fram till den angivna perioden, kan detta datum sättas till ett värde exempelvis inom perioden. Alla transaktioner i transportsedlar fram till och med detta datum kommer att tas med för fakturering.

Fr.o.m. / t.o.m. kundnummer möjliggör fakturering till enbart en eller flera kunder i ett intervall.

Fr.o.m. / t.o.m. fakturakod begränsar intervallet med avseende på den fakturakod som finns angiven på kunden. Den valda fakturakodens benämning visas bredvid själva koden.

Fr.o.m. / t.o.m. resultatenhet. I de fall verksamheten har flera filialer som redovisas som resultatenheter, kan fakturering av transportsedlar ske per resultatenhet. D.v.s. filialen anger sin resultatenhet som då kommer att begränsa faktureringen till enbart transaktioner där resultatenheten finns angiven på transportsedeln.

Om t.ex. samma resultatenhet ska användas i både fr.o.m. och t.o.m. fälten, använd ctrl+enter när resultatenheten har angivits i första fältet.

Gränsbelopp. Om man exempelvis sätter ett gränsbelopp på 1000, kommer det inte att skapas någon transportfaktura som understiger 1000 kr, utan de underliggande transaktionerna kommer att finnas kvar i Transportsedlar för senare fakturering.


Efter avslutad körning kommer antal skapade fakturor, samt intervaller med fakturanummer för skapade fakturor att visas i Winbas statusrad. Intervallet för skapade fakturor är då beroende av serie och vilka ordertyper som tidigare har bestämts i Inställningar för transporter.