Inställningar Transporter

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Administration

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Transporter

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Inställningar Transporter innehåller uppgifter som behövs för att transportsedelsregistrering, avräkning och utbetalning till åkare samt fakturering till kund skall fungera.

Transportsedlar / Avräkning

Här finns flera inställningar för rutinerna kring Transportsedlar och Åkare / fordon där avräkning görs bokföringsunderlag skrivs ut och leverantörsfakturor skapas.

Provision i % och Avräknat ápris

Ange om avräknat belopp till åkare / fordon ska räknas som Provision i % eller Avräknat ápris.

Provision i % betyder att provision anges som en procentsats på varje åkare / fordon.

Avräknat ápris innebär istället att ett avräknat ápris anges som ett fast belopp i åkare / fordon.

I samband med registrering av transportsedlar visas sedan antingen Provision i % eller Avräknat ápris enligt vad som finns registrerat på respektive åkare / fordon.

Visa ackumulerad statistik from period ger möjlighet att begränsa statistiken som skrivs ut i samband med blankettavräkning. Om ingen period anges här kommer första perioden i kalenderåret att användas.

Avräkningsperiod

Man kan ange en Avräkningsperiod som sedan föreslås vid registrering av transportsedlar och vid eventuella Avdrag. Har man dock registrerat avräkningsperioder i Avräkningsperioder föreslås i rutin Transportsedlar istället en period som stämmer överens med datum på transportsedeln och registrerade avräkningsperioder.

Nästa avräkningsnummer

Nästa avräkningsnummer är det blankettnummer vid definitiv åkaravräkning. Du anger första numret och sedan kommer det att räknas upp allteftersom definitiv åkaravräkning skrivs ut.

% av belopp vid utbetalningstillfälle 1

Vid definitiv avräkning går det att dela upp betalning till åkare/fordon på två utbetalningsdatum. Den procentsats som anges som % av belopp vid utbetalningstillfälle 1 föreslås när definitiv avräkning görs i rutin Åkare/fordon, knappen <Direktutskrift>. Anges en procentsats annan än 100 kommer två fakturor att registreras på den leverantör som är kopplad till åkare/fordon och förfallodatum på fakturorna blir samma som utbetalningsdatum 1 och 2

Visa chaufför/tid/sträcka

Markeras alternativet Visa chaufför/tid/sträcka kommer också dessa fält att vara tillgängliga för registrering på transportsedel. Chaufförer registreras i avsnittet Anställda.

Lägg avstånd 1 i Text (vid avståndstabell)

Alternativet Lägg avstånd 1 i Text (vid avståndstabell) innebär att om man i rutin Transportsedlar använder avståndstabellen, knappen <F5 Avstånd> (knappen aktiveras om filen Vägverk.mdb finns i Winbas-katalogen) för att räkna ut km/antal kommer från ort till ort samt km för avstånd 1 att visas i fältet Text. Finns flera avstånd registrerade visas dessa i fältet Kommentar. Om alternativet inte väljs kommer alla avstånd från knappen <F5 Avstånd> att visas i fältet Kommentar.

Tillåt ändring av redan fakturerade transportsedelsrader

Är detta alternativ valt kan transportsedelsrader rader ändras trots att de är fakturerade. Ibland kan det vara nödvändigt att göra justering av transportsedelsrader innan avräkning till åkare/fordon görs. Det går dock inte att fakturera om transportsedelsrader utan då får man registrera om nya och ev. kreditfakturera.

Gränsbelopp för avdragstransaktioner vid ränteberäkning

Om man vill beräkna ränta på avdrag till åkaren, t ex för ett förskott åkaren har fått, ska markering göras på alternativet Ränta på den avdragstransaktion som registreras i rutin Avdrag. När sedan ränteberäkning på avdragstransaktionen ska göras kan man här i Inställningar Transporter sätta ett gränsbelopp för räntan.

Exempel

Ett avdrag på 10 000 kr ska göras som lämnats i förskottsbetalning.

På detta beloppet ska det beräknas ränta under tre månader (90 dagar) på 10%.

Räntebeloppet blir 247 kr.

Finns ett gränsbelopp satt i Inställningar Transporter på 300 kr skapas ingen ränta.

Fakturering

Inställningarna här gäller fakturering till kund, rutin Transportsedlar knappen <F6 Fakturera> och utseende på fakturablankett samt kontering av åkarskuld och provision samt eventuell avräkning vid fakturering.

Separera debet och kredittransaktioner

Om man inte vill att både debet- och kredittransaktioner kommer på samma faktura till kund väljer man alternativet Separera debet och kredittransaktioner. Då skapas istället en vanlig faktura och en kreditfaktura.

Separera per momskod

Alternativet Separera per momskod innebär en uppdelning till flera fakturor till kunden i de fall transaktionerna på kunden är registrerade på olika momskod, t.ex. en momsfri och en med t.ex. 25 % moms. Detta är exempelvis fallet när en och samma kund både är föremål för vanlig moms samtidigt som byggmoms (omvänd skattskyldighet), då kunden ofta inte kan ta emot en faktura med blandad moms.

Ordertyper

Ange Ordertyp och Kreditordertyp som ska gälla för faktura och kreditfaktura avseende transportfakturering. Finns inte önskade ordertyper upplagda, välj knappen < Ordertyper > och lägg upp nya ordertyper och nummerserier. De olika fakturablanketterna för respektive ordertyp designas i Design av blanketter från Utskrifter Administration.

Rubrikrad per transportsedel

På fakturan finns möjlighet att få en särskild Rubrikrad per transportsedel för transaktioner med samma transportsedelsnummer. Markeras alternativet visas ytterligare ett fält Produktnummer. Benämningen för det produktnummer som har angivits blir således rubrik, t.ex. Enl. transport nr.

Väljer man att ha rubrikrad kan även datum och fordon ingå i denna rubrikrad, se alternativen Datum ingår i fakturarad och Fordon ingår i fakturarad.

Transportsedelsnummer ingår i fakturarad

Alternativet Transportsedelsnummer ingår i fakturarad markeras om man vill att transportsedelsnummer ska visas på varje fakturarad.

Datum och fordon ingår i fakturarad

Vidare kan alternativen Datum ingår i fakturarad och Fordon ingår i fakturarad markeras. Har alternativet Rubrikrad per transportsedel valts har alternativen tillägget och rubrikrad. Detta för att indikera att uppgiften kommer att ingå både på raden och i rubriken.

Kontonummer för åkarskuld och provision

Ange vilket Åkarskuldkonto, t.ex. konto 2130 och Provisionskonto, t.ex. konto 2810 som ska konteras vid definitiv avräkning.

Avräkning vid fakturering

Det finns också möjlighet att göra Avräkning vid fakturering. Markera om så önskas samt vilket Motkonto försäljning som ska konteras, t.ex. konto 4998.

Borttagning av transportsedlar och avdrag

Eftersom transportsedlar och avdrag ligger kvar i systemet efter fakturering och avräkning finns möjlighet att ta bort dessa. Borttagning av transportsedlar och avdrag bör göras 1-2 gånger per år. Ange fram t.o.m. den period där borttagning ska utföras, t.ex. t.o.m. period 202012.