Transportsedlar

Winbas hjälp

Översikt Transporter

Registrering av transaktioner med avseende på transportsedlar, eller körsedlar för utförda uppdrag. Funktionen används eventuellt även i kombination med ett försystem för automatisk generering av underlag till transportsedlar.

Kund Ange kund med nummer eller genom att använda söklistan. Kund anges före produkt eftersom kunden ligger till grund för t.ex. förslag av prisuppgifter.

Littera Skriv ett begrepp eller välj i listan över littera som tidigare har knutits till kunden vid registrering av littera.

Fordon Ange fordon med nummer eller genom att välja ur registrerade fordon via sökregistret. Om fordonet inte finns registrerat eller är en åkare visas dialogen Fordonet finns inte registrerat.

Nummer avser själva sedelnumret på transportsedeln. Vid angivelse av ett befintligt nummer, kommer transaktioner med detta nummer att visas i skärmlistan.

Genom att använda knappen pil-ner vid fältet nummer, visas senast registrerade transportsedelnummer tillsammans med kundens namn i listan. Välj nummer i listan som ett komplement till att manuellt skriva in sedelnumret. Knappen pil-ner kan användas för att ta fram tidigare registrerade transaktioner på ett visst sedelnummer och för eventuell komplettering på det aktuella numret.

Datum registreras med avseende på transportsedeln och ligger till grund för avräkningsperioden.

Period Avräkningsperioden föreslås från det som är angivet i Inställningar Transporter eller från registrerade avräkningsperioder, där period stämmer överens med angivet datum på transportsedeln.

Avstånd aktiverar avståndstabellen för angivelser av orter för beräkning av avståndet mellan dessa. Funktionen är aktiverad om filen Vägverk.mdb innehållande avståndstabellen finns installerad i Winbas serverkatalog.

Chaufför, Tid och Körsträcka Om alternativet för att visa dessa fält är ställt i inställningar, är dessa fält tillgängliga för registrering. Chaufförer registreras i Anställda och väljs sedan ur sökregistret.

Produkt Ange produkt med nummer eller genom att använda söklistan.

Text avser den text som visas i skärmlistan och som sedan även kommer ut på fakturan. Texten föreslås från den angivna produktens benämning och kan därefter förändras.

Kommentar kan användas för att få valfri kommentarstext på fakturan. Används avståndstabellen kommer kommentaren att utgöras av det beräknade avståndet.

Enhet föreslås för den registrerade försäljningsenheten på den aktuella produkten. Enheten kan därefter förändras vid behov.

Konto, Resultatenhet och Projekt

Begreppen visas och används om så är inställt i Inställningar Order - Övrigt och Resultatenhet och Projekt föreslås enligt inställningarna Resultatenhet / Projekt hämtas från, inställd under Inställningar Order - Förslag. Administratören väljer alltså själv hur registrering ska göras, t.ex. om man önskar möjlighet att förändra kontonummer för varje transaktion, väljer man alternativet Konto - Syns och ändras.

Momskod Avräknas och Momskod Faktureras

Momskoder visas och kan ändras beroende på inställningar för order. Momskoderna anger moms på transaktionen med avseende på avräkning och fakturering. Vid momskod 0 (momsfri) på avräkning kommer den s.k. byggmomsen (omvänd skattskyldighet) att konteras automatiskt vid skapande av leverantörsfakturor i Dialogen Direktutskrift Åkare / fordon.

Notera att byggmoms konteras på själva leverantörsfakturan och följer den ordinarie integrationen till bokföringen. Byggmomsen kommer alltså inte att redovisas på det bokföringsunderlag som kan väljas ut från dialogen.

Skärmlistan och sortering

Vid registrering är skärmlistan osorterad eller rättare sagt sorteras i den ordning som transaktionerna registreras. Anges ett befintligt sedelnummer, kommer transaktioner med detta nummer att från början att visas i skärmlistan i registreringsordningen. När som helst kan annan sorteringsordning användas genom att klicka på en kolumn i listan enligt Winbas standard för skärmlistor. För att återgå till registreringsordningen kan därefter knappen F11 - Återställ användas och ny sedel kan registreras eller nummer anges för befintlig sedel.

Skärmlistan är från början osorterad och transaktionerna visas i registreringsordningen.

Sortering på t.ex. text väljs genom att klicka på kolumnen. Återgå till sorteringsordningen genom att trycka på knappen F11 - Återställ för ny eller befintlig sedel.


Fakturera Med F6 - Fakturera skapas fakturor av registrerade transportsedlar. Innehållet i dessa fakturor beror i stor utsträckning på inställningar som tidigare har gjorts i Inställningar Transporter.

Selektering i Transportsedlar

Till skillnad från selektering i övriga Winbas som alltid använder hela eller delar av valfria sökbegrepp, används enbart hela sökbegrepp vid selektering i Transportsedlar. Detta innebär att om exempelvis en produkt eller text eftersöks, måste hela produktnumret, hela texten eller benämningen anges innan F10 - Selektera används.

Ange t.ex. då en produktbenämning genom att använda söklistan. Var uppmärksam på att vissa fält genererar ett innehåll i andra fält, det kan därför i vissa fall vara till fördel att använda funktionstangenten F10, snarare än knappen på skärmen med muspekaren.