Bokföring via integration

Winbas hjälp

Fakturajournal för kunder
Fakturajournal för leverantörer

Utskrift av fakturajournaler

Vid utskrift av fakturajournaler och bokföringsunderlag i Utskrifter Administration finns möjlighet att välja alternativet Bokföring via integration. Bokföring via integration besparar merarbete då man inte behöver registrera verifikationer manuellt.

Utskrift sker i samband med registrering

Utskrift av fakturajournaler och bokföringsunderlag görs efter att kundfakturor skapats eller registrerats som inbetalning och när nya leverantörsfakturor registrerats, eller registrerats som betalda, antingen direkt registrering eller en eller ett par gånger i månaden.

Tidigare utskrivna

Det finns möjlighet att integrera tidigare utskrivna bokföringsunderlag, genom att vid utskriftstillfället ange tidigare utskrivet bokföringsunderlag och Bokföring via integration. Om det tidigare underlaget redan är integrerat ges en varning om detta.

Senast registrerade bokföringsunderlag. Genom att välja Alt-Pil-ner vid Tidigare utskrivna visas de senaste bokföringsunderlagen i en lista. Listan visas i förhållande till det bokföringsunderlag som för tillfället visas i fältet. Föreslaget bokföringsunderlag är från början är det senast skapade bokföringsunderlaget om inget annat har angivits.

Raderna i listan visar om journalen gäller fakturor eller betalningar samt vilket datumintervall som journalen avser. Dessutom visas även uppgifter om att journalen är integrerad med bokföringen (Ja/Nej) - och då även till vilket verifikationsnummer och serie. Man kan då lätt se om journal är integrerad innan den skrivs ut vid avstämning, och vilken verifikation den tillhör.

Genom att använda knapplistan till vänster om journalens nummer visas fakturans eller betalningens bokföringsdatum tillsammans med texten som specificerar fakturanummer och kundens eller leverantörens namn.

Bokföringsdatum

Perioden i datumintervall visas i rubriken på utskriften samt användes som bokföringsdatum vid eventuell integration.

Vid tidigare utskrivna hämtas period som ligger till grund för bokföringsdatum med avseende på de tidigare utskrivna transaktionerna i bokföringsunderlaget.

Om systemdatum är inom den angivna perioden ligger systemdatum till grund för det förslagna bokföringsdatumet. Om integrationen avser en annan period kommer istället sista datum i perioden att föreslås.

Notera att det inte är tillåtet att använda ett datum som är tidigare än det sist registrerade bokföringsdatumet i den angivna serien vid obruten serie.

Inställningar för bokföring via integration

Typ av verifikation

I Inställningar Kunder och Inställningar Leverantörer väljer man vilken form av integration fakturor och betalningar ska utföras med. Följande alternativ återfinns för integration av fakturor respektive betalningar:

Alternativ 1

Faktura / verifikation

En verifikation per faktura

Alternativ 2

Detaljerad verifikation

En mycket detaljerad verifikation per bokföringsunderlag.

Alternativ 3

Summerad verifikation

Verifikationen ser ut som konteringen på bokföringsunderlagets sammandrag, summerad med uppdelning på Konto, Resultatenhet, Projekt och Specifikation.

Alternativ 4

Summerad per dag

Som summerad verifikation men även uppdelad på datum.

Verifikationsserie

Vid bokföring via integration föreslås alltid den verifikationsserie som är angiven för kundreskontra och leverantörsreskontra i respektive Inställningar Kunder och Inställningar Leverantörer. Verifikationsserie kan väljas utifrån de serier som är angivna i Inställningar Bokföring - Serier.

Om periodiserad bokföring används, se även följande avsnitt för riktlinjer angående inställningar för integration:


Integrera inte - avbryt integration och utskrift

Om dialogen vid integration avbryts med knappen Integrera inte, avbryts integrationsprocessen såväl som själva utskriften, vilket betyder att bokföringsunderlag inte kommer att skapas.