Valutatabell

Winbas hjälp

Valutor och kurser

I valutatabellen registreras de olika valutorna och valutakurserna man avser att arbeta med. Vid registrering av beställning, inleverans, offert och order samt leverantörsfakturor föreslås den kurs som är upplagd för kundreskontra respektive leverantörsreskontra i valutatabellen.

 

Förändring av valutakurser

Det är möjligt att ändra den föreslagna valutakursen när man arbetar i de olika rutinerna, valutatabellen påverkas inte av förändring som har gjorts på transaktion i efterhand. Hanteras många beställningar, inleveranser, order och leverantörsfakturor med utländska valutor kan det vara mer effektivt och arbetsbesparande att justera valutatabellen med jämna mellanrum istället för kursen på varje beställning, inleveranser, order och faktura.

Kundfordran och leverantörsskuld i SEK

Kundreskontra och leverantörsreskontra samt aktuell kundfordran på varje kund i kundregistret och leverantörsskuld på varje leverantör i leverantörsregistret omräknas till svenska kronor enligt den kurs som användes vid fakturering och fakturaregistrering. Valutaförändring som framgår på reskontra är skillnaden mellan den kurs som fakturan registrerades i och valutakursen som finns upplagd i valutatabellen.

Registrering

Kod

De koder som registreras ska vara Riksbankens valutakoder, t.ex. USD. Detta för att korrekt kod ska vara angiven när betalning till post och bank görs. När systemet levereras finns en föreslagen valutatabell som då kan förändras genom att lägga till valutor eller kanske ta bort de valutakoder som inte ska användas.

För information om vilka valutakoder som är kopplade till respektive lands valuta, se avsnittet:

Kundreskontra och Leverantörsreskontra

Ange kurs för både kundreskontra och leverantörsreskontra. Kurserna kan motsvara köpkurs och säljkurs.

Faktor

Faktor ska anges och om ingen valutafaktor behövs är faktorn alltid ett. Valutafaktor används alltid vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta och då i synnerhet med valutor som har ett betydligt mindre värde.

T.ex. 1 USD x kurs 8,4475 / faktor 1 = 8,4475 SEK.

En valutafaktor som inte är ett kan exempelvis vara 100. Exempel på valutor där valutafaktor kan behövas är turkiska lire (TRL) och japanska yen (JPY)

T.ex. 1 JPY x kurs 7,1400 / faktor 100 = 0,0714 SEK

Valutakonto

Valutakonto anges om man har särskilt konto i kontoplanen för utländsk valuta, annars konteras ordinarie konto för bankgiro och postgiro, se Inställningar Allmänt.

Funktionen Valutakonto vid kontering innebär att lagring av belopp i främmande valuta kan göras vid kontering mot valutakonto angivet i valutatabellen.

IBAN / Kontonummer

Genom att ange ett kontonummer för en valuta kan t.ex. ett EUR-konto på banken användas vid utlandsbetalning. Om inget kontonummer finns registrerat kommer istället det vanliga bankgironumret att användas vid utlandsbetalningar.

Genom att registrera ett valutakonto undviks kostnader för valutaväxling vid betalningar i utrikes valuta såsom EUR och USD. IBAN / Kontonummer kommer då att användas om också filer av typen ISO20022 används.
Kontonumret kan anges med upp till 32 alfanumeriska tecken enligt standard för IBAN, medan svenska IBAN normalt är 24 tecken.

IBAN-nummer för systemvalutan SEK

IBAN Plusgirokonto används för SEPA betalningar t.ex. vid Plusgirobetalningar. Om Plusgiro används (Telepostgiro utrikes) ska alltså ett IBAN plusgirokonto användas även om betalningar sker från ett konto i svenska kronor till EUR med en valutaväxling.

Vid enbart lokala betalningar används istället det ordinarie Plusgironummer som är angivet i Inställningar Allmänt. Om IBAN Plusgirokonto finns angivet så kan detta användas både för internationella och lokala betalningar. Det är bara tillåtet att belasta ett plusgirokonto i Nordea Corporate Access, inga andra belastningskonton är tillåtna.

Systemvalutan SEK

Systemvalutan (SEK) som alla kursjämförelser utgår ifrån måste alltid ligga i valutatabellen och kan alltså inte tas bort. Ej heller kan kurser för kundreskontra och leverantörsreskontra samt faktor vara ett annat värde än ett.

Omvänd valutatabell

Normalt registreras kurser i valutatabellen baserat på värdet av den andra valutan i systemvalutan (SEK). T.ex. kanske en euro är värd 9,36 kronor vilket då också anges som att EUR är värd 9,36 SEK i valutatabellen. Genom att vända valutatabellen kommer en SEK istället att vara värd 0,107 EUR.

Uppdatering av utpriser efter ändring av valutakurser

Om beräkning av utpriser finns registrerade på produkter med pålägg baserade på inpris i annan valuta erbjuds en generell uppdatering av utpriser på dessa produkter när valutatabellen stängs efter ändring. Prislistor för utpriser ställda i annan valuta påverkas också av uppdateringen. Förutsättningen för att uppdatering ska kunna göras efter förändring i valutatabellen är att inställningen Fråga efter ändring i valutatabell används, annars görs detta genom alternativet Uppdatering av utpriser med registrerat pålägg i % på givet kommando i Generell prisändring.

För ytterligare information se avsnittet:


Se även: