Generell prisändring

Winbas hjälp

Översikt

Generell prisändring innebär att uppgifter avseende inpris eller utpriser i produktregistret förändras i en hel kolumn när prisändring utföres. När en eller flera kolumner har ändrats, kan sedan alla transaktioner sparas. Även prisuppgifter i specialprislistor kan förändras på samma sätt med hjälp av Generell prisändring.

Prisändringen kan vara i procent eller ett belopp. Välj det intervall där prisändring är aktuell avseende produkt, produktgrupp, leverantör och specialprislista. Avrundning för inpriser respektive utpriser kan ställas in före själva förändringen sker, exempelvis till jämn krona eller hundratal kronor.

Arbetsgången

Arbetsgången är att göra ett urval av produkter och specialprislistor (kallat intervall) och sedan via en beräkningsmetod utföra en förändring av en priskolumn i hela intervallet.

Man kan före eller efter beräkningsmetod manuellt förändra en prisuppgift i skärmlistan (nedan kallat editera).

Under hela processens gång har man tillgång till uppgifter om t.ex. TG och kan se hela prisbilden på produkten, alla utpriser samt tillhörande specialprislistor. (kallat raden). Man kan vid ett givet tillfälle kunna spara alla ändringar.

Fliken Intervall

Börja med att göra ett urval inom ett intervall av produkter, detta urval bestämmer antal rader i som visas i skärmlistan och som sedan är föremål för förändring.

Produktnummer. Begränsa urvalet genom att ange ett intervall för de produkterna som ska förändras. För att välja en specifik produkt kan söklistan användas för att identifiera produkten.

Produktgrupp. De ingående produkterna inom urvalet kan begränsas genom angivelse av produktgrupp. Produktgrupp avser då den produktgrupp som är registrerad på produkten.

Leverantör. Urvalet kan även ske genom att ange ett intervall för leverantör registrerad på produkten. Använd tangenterna Alt+Pil-ner i fältet för att öppna söklistan för leverantör.

Urval på annat begrepp. Genom att klicka på rubriken Leverantör kan själva urvalsbegreppet förändras till något annat än leverantör - t.ex. leverantörens artikelnummer.

Ytterligare egna urval baserat på själva produktregistret kan då göras på detta sätt, t.ex. ger detta möjlighet att ta fram ett visst intervall på själva priset i en prislista (1 till 9). Som ett komplement till produktgrupp ovan, kan också prisgrupp eller alternativ grupp väljas i de fall dessa används.

Urval på alternativa nummer kan också göras för att begränsa ett sortiment för prisändring. Rubriker för egna urval av alternativa produktnummer visas i förekommande fall längst ner i listan med möjliga begrepp.

När en rubrik för alternativnummer väljs, som t.ex. EAN, OEM eller annan typ av gruppering, kod eller märkning, kommer urvalet enbart att gälla produkter med nummer registrerade i intervallet för den definierade rubriken.

Efter att rubriken har valts kan knappen vid fältet användas för att visa en lista över registrerade förekomster i positionen.

Alternativ för urval

Tillsammans med intervallen kan också t.ex. inaktiva produkter exkluderas ur ett urval vid en prisförändring. Genom att välja knappen Urval kan följande väljas:

Enbart prislista. Om alternativet Enbart prislista används kommer enbart de produkter som är märkta för prislista att inkluderas i urvalet.

Aktiva produkter. Om alternativet väljs kommer enbart ej inaktiva produkter att visas i listan samt ingå i en automatisk prisändring.

Lagerartiklar innebär att urvalet begränsas med enbart produkter som är lagerartiklar.

Enbart Webshop kan användas för att begränsa urvalet till enbart produkter som används vid e-handel.

Omvända villkor. På samma sätt kan urvalen också användas som omvända villkor. T.ex. för att visa alla inaktiva produkter, eller alla produkter som inte är lagerartiklar.

De fyra olika alternativen kan användas kombinerade med varandra, samt också kombinerade med övriga angivna urvalsintervall.

Specialprislista

Urval på specialprislista görs fr.o.m. / t.o.m. Nummer eller baserat på urval av produkter. Detta urval bestämmer antal kolumner i sektionen Specialprislistor. Se avsnittet Skärmlistan nedan.

Intervall baserat på specialprislista. När ett intervall baserat på specialprislista anges, kommer också raderna i vyn att begränsas till de produkter som ingår i specialprislistan. En prisändring kan därefter göras t.ex. som en förändring i procent där specialprislistan både ligger till grund för förändringen (Använd) och Ändras vid förändringen. Se avsnittet Fliken Prisändring nedan.

Intervall baserat på produkt. När inget intervall har angivits på specialprislista, kommer istället de prislistor som innehåller urvalet av produkter att visas. D.v.s. om en specifik leverantör har angivits som urval för produkten, kommer de specialprislistor som innehåller produkter med denna leverantör att presenteras för ändring.

Välj specialprislistor. När ett urval har gjorts kan knappen Välj specialprislistor användas för att ytterligare begränsa vilka specialprislistor som ska förändras. Dialogen Välj specialprislistor för prisändring gör det möjligt att välja bort en eller flera specialprislistor som inte ska ingå i ändringen.

Välj inga / välj alla prislistor. Efter ett inledande urval är från början alla ingående specialprislistor markerade för ändring. Använd knappen Välj inga för att bocka av samtliga specialprislistor i urvalet, och därefter istället välja enstaka prislistor.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla specialprislistor i listan och på detta sätt återgå till ursprungsläget.

Prisändring. När urvalet är klart och specialprislistorna har angivits kan därefter en prisändring göras t.ex. med en förändring procent i fliken Prisändring. De angivna prislistorna är då förvalda i fliken och prisändring görs samtidigt för alla prislistor.

Översikt

Fliken Prisändring

Välj beräkningsmetod. I fliken Prisändring väljs den beräkningsmetod som ska utföras på en av de invalda kolumnerna i skärmlistan som innehåller en uppgift om inpris eller utpriser. Förändringen kommer då att ske på alla rader i det valda intervallet. Prisändring sker från en kolumn - kallad Använd, till en annan kolumn - kallad Ändra. Den kolumn som ligger till grund för att räkna ut det nya priset är alltså Använd och den kolumn som kommer att förändras till det nya priset är Ändra. Samma kolumn kan anges som både Använd och Ändra om man avser att förändra priset i t.ex. Utpris1 baserat på det tidigare priset i Utpris1.

Välj mellan invalda kolumner. Som standard är inpriser och alla utpriser 1 - 9 tillsammans med specialprislistor invalda i skärmlistan och därmed också valbara som alternativ i Använd eller Ändra. Om man i listorna över Använd eller Ändra saknar någon av uppgifterna om t.ex. Utpris1 till Utpris9 beror det på att de kolumnerna EJ är invalda i skärmlistan med produkterna och priserna. Högerklicka i så fall i listan och välj in ytterligare önskade kolumner, glöm ej att spara designförändringen om dessa uppgifter ska bearbetas igen nästa gång Generell Prisändring används.

Tre alternativ enbart på netto inpris. De tre alternativen på högersidan figur (1) baseras alltid på Netto inpris vid framräkning av det nya priset, vid dessa alternativ kan inte någon annan kolumn än Netto inpris anges som Använd.

Figur (1)

Beräkningsmetoder

Alternativ

Betydelse

Exempel

Förändring i procent

Procentuell förändring av en kolumn med utpriser baserad på innehållet i samma kolumn.

Använd Utpris1
Ändra Utpris1

Förändring med belopp

Förändring med belopp baserad på det tidigare beloppet i samma kolumn.

Använd Utpris1
Ändra Utpris1

Procentuellt förhållande mot annat utpris

Procentuell förändring av en kolumn baserad på innehållet i en annan kolumn med utpriser.

Använd Utpris1
Ändra Utpris2

Pålägg i % från netto inpris

Procentuell förändring av en kolumn med utpriser baserad på innehållet i Netto inpris.

Använd Netto Inpris
Ändra Utpris1

Pålägg med belopp från netto inpris

Angivet belopp läggs till Netto inpris och sätter summan till det nya utpriset.

Använd Netto Inpris
Ändra Utpris1

Täckningsgrad från utpris mot netto inpris

Utpriset baseras på angivet TG i förhållande till netto inpris på produkten.

Använd Netto Inpris
Ändra Utpris1

Uppdatering av utpriser med registrerat pålägg i %

Alla utpriser med en registrerad påläggsfaktor eller utpris i valuta kommer att uppdateras.

Se Inställningar Produkter - Prislista.

Sätt nytt pris eller nollställ pris

Används för att helt nollställa en prislista, alternativt sätta ett annat pris för hela prislistan i det aktuella urvalet.

T.ex. när grossisternas grundpriser har lästs in som grundpris utan rabatt och placerats i ett utpris som senare ska tas bort.

Förändra Inpris

Även förändring av inpris kan ske genom att ange Inpris i alternativet Ändra. I allmänhet ligger föregående inpris till grund för ändringen, varför även alternativet Använd även sätts till Inpris. Det finns även möjlighet att basera inpriset på någon av utpriserna om så önskas. Det tre beräkningsmetoderna gällande netto inpris kan inte användas vid förändring av inpris.

Översikt

Fliken Avrundning

Ange eventuella beloppsintervaller för respektive avrundningsfall. Oavsett om beloppsintervaller anges, sker avrundning till det antal decimaler som finns angivet i avrundning. Alternativen för beloppsintervaller kan vara från 10 öre, 50 öre, 1 krona, 10 kronor, samt upp till 100 kronor vid högre försäljningspriser. Dessa inställningar sparas till nästa gång funktionen används, eller en annan automatisk uppdatering av utpriser utförs.

Innehållet i fliken Avrundning är detsamma som de inställningar som också kan göras i Inställningar för Produkter.

Översikt

Skärmlistan

Skärmlistan består av olika sektioner - minst två, eller tre om specialprislistor användes. Kriteriet för att specialprislistor användes är att det finns specialprislistor registrerade och valda intervall samt att något av fälten Spec.prislista, Spec.rabatt eller Spec.TG är valt i skärmlistans design – Anpassa kolumner i skärmlista.

För att förändra innehållet som visas i skärmlistan, högerklicka på i skärmlistan för att anpassa kolumner i skärmlistan.

Exempel på kolumner

Följande kolumner är från början inte invalda i skärmlistans första sektion som avser grundläggande uppgifter på produkten.

Grupp och prisgrupp kan väljas in för att se produktens grupptillhörighet, och möjliggör även sortering av listan på grupp. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera urvalet på begreppet.

Om funktionen används för att registrera inpriser från leverantör kan exempelvis kolumnerna Leverantör och Lev.artikelnr väljas in som kolumner i skärmlistan.

Leverantör kan väljas in för att se den registrerade huvudleverantören på produkten, t.ex. när man inte har gjort ett urval på en specifik leverantör.

Lev.artikelnr möjliggör att kunna se både det ordinarie produktnumret tillsammans med leverantörens artikelnummer, t.ex. vid registrering av prislista från leverantören.

Valuta väljs in om inköp görs i främmande valuta och avser då i vilken valuta inköpspriset är registrerat i på produkten.

WinBas00000059.gif Inaktiv innebär att produkten är inaktiverad för försäljning och eventuellt även för beställning. Välj in kolumnen t.ex. i samband med att inpriser uppdateras och delar av sortimentet samtidigt ska inaktiveras eller aktiveras för försäljning.
Genom att blanka cellen tas in aktiveringen på produkten bort när ändringarna sparas. Skriv ja eller J i fältet för att på motsvarande sätt istället inaktivera produkten för försäljning. Även 1/0 eller J/N kan användas för att växla flaggan Inaktiverad på produkten.

Rubriker och rader i skärmlistan

Intervallet baserat på urvalet i Intervall (flik 1) visas med antal poster. Antal produkter är lika med antal rader i listan och antal specialprislistor visas kolumnvis beroende på inställningar gjorda vid högerklick i listan.

WinBas00000057.gif - Antal ändrade rader (som kommer att sparas vid F7 – Spara).

WinBas00000058.gif - Indikerar indexerad sorterbar kolumn (som i vanliga söklistor).

WinBas00000059.gif - Visar att kolumnen kan ändras. Editeras direkt i listan eller om produkt utpris / specialprislista - ändras via beräkningsmetod i Prisändring (Flik 2). Fält kan editeras direkt i skärmlistan – se avsnittet Editering i skärmlista.

WinBas00000060.gif - Ändrad rad. Flaggad för ändring (som kommer att sparas vid F7 – Spara).

Tips

Denna skärmlista stöder även standarden autobredd på kolumn genom att dubbelklicka mellan kolumnerna.

Editering av prisuppgift manuellt i skärmlista

Efter att en eventuell generell ändring har utförts av ett antal priser, kan även manuell förändring göras på enstaka prisuppgifter som kräver handpåläggning. Klicka på ett fält för att ändra det, ”vita” kolumner är editerbara och kan förändras medan ”gråa” inte är möjliga att förändra.

När ett fält aktiveras för inmatning, markeras det tidigare innehållet vilket möjliggör direkt överskrivning av den tidigare uppgiften.

Följande tangenter kan användas när ändringar görs i skärmlistan:

Escape

Avslutar inmatningsläge utan att ändra föregående värde.

Enter

Accepterar tidigare ändring och navigerar till nästa rad (enligt excel-standard).

Pil Ner

Navigerar till nästa rad.

Pil Upp

Navigerar till föregående rad.

Page Down

Navigerar till nästa skärmsida.

Page Up

Navigerar till föregående skärmsida.

Home

Navigerar till första raden.

End

Navigerar till sista raden.

Navigeringstangenterna beskrivna ovan fungerar på samma sätt även när editering inte är aktiverad i vissa kolumner, d.v.s. man kan stega förbi en kolumn med t.ex. piltangenterna som inte kan förändras. Märk att även inpris och rabatt kan förändras via direkt manuell inmatning i skärmlistan.

Skicka hela vyn till Excel

Alternativet Skicka innehåll i skärmlista till Excel återfinns i menyn när man högerklickar i listan med produkter och priser och kan t.ex. användas för att exportera alla invalda kolumner för vidare analys i Excel.

Funktionen kan också användas under pågående prisändring som ännu inte har sparats för att analysera ett utfall innan det sparas till berörda prislistor.

Översikt

Knappen F7 – Spara

Vid F7 – Spara sparas alla förändrade uppgifter avseende inpris och utpriser på de berörda produkterna i intervallet.

Prisändringsdatum sätts till Systemdatum på de berörda produkterna när förändrade uppgifter avseende utpris sparas till produktregistret.

Spara specialprislistor

Vid F7 – Spara, sparas även alla förändrade fält avseende transaktioner i specialprislista. Om ett pris har registrerats på en specialprislista och denna produkt inte fanns tidigare i specialprislistan, registreras transaktionen.

Prisuppgifter som ändras sparas alltid som produkt (P) i specialprislistan eftersom pris inte kan registreras på grupp (G).

Om rabatt är valt i designen och rabatten ändras i skärmlistan och rabatten som visades ursprungligen kommer från en produktgrupp, kommer en produkttransaktion med den unika rabatten sparas.

Översikt


Teknisk beskrivning angående prestanda och minnesåtgång

Rutinen är okänslig för antal produkter och antal kolumner (antal specialprislistor) beträffande prestanda och drar c:a 1,5 Mb minne vid start innan några ändringar har gjorts. Programmet måste sedan registrera alla ändringar som görs i arbetsminnet, p.g.a. att allt sparas vid F7 – Spara eller återställs vid F8 – Avbryt.

När man börjar köra beräkningsmetoder mot kolumnerna, allokerar programmet minne för att kunna hålla reda på ändringarna. Vid stora intervall med många produktrader måste programmet allokera mycket minne, upp till 1 Mb per tusen ändrade rader. Detta kan ge upp till c:a 20 Mb på 20 000 ändrade rader, där alla produkt utpris 1- 9 är valda i designen och ett godtyckligt antal ändrade kolumner. Ytterligare körningar mot kolumner som ändrar specialprislista ger ytterligare minnesåtgång om ungefär 1 Mb på 10 000 ändrade rader. Fliken Intervall Fliken Prisändring Fliken Avrundning Skärmlistan