Produkter - Alternativa produktnummer

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Överblick

Ett alternativt produktnummer fungerar som en hänvisning till produkten vid registrering. Funktionen Alternativa produktnummer gör det möjligt att på alla produkter i produktregistret ha ett eller flera alternativa nummer förutom ordinarie produktnummer, t.ex. leverantörens eller kundspecifikt nummer. Sedan kan man i olika rutiner, t.ex. orderregistrering och beställningsrutinen söka efter en produkt på ordinarie numret eller något alternativt nummer.

I Inställningar Produkter registreras rubriker för alternativa produktnummer, t.ex. Prislista USA där kunderna i USA har en annan prislista med andra nummer än övriga kunder.

När rubriker är registrerade aktiveras funktionen i rutin Produkter och övriga relaterade rutiner. I Produkter visas knappen intill fältet Nummer och genom att använda knappen kan alternativa produktnummer registreras.

Inställningar och uppläggning av alternativa produktnummer

Ange först vilken eller vilka rubriker som ska användas för respektive serie för alternativa produktnummer. Dessa rubriker registreras i Inställningar produkter. Anges en rubrik, kan ett alternativt nummer registreras på produkten. Anges två rubriker finns två tillgängliga alternativa nummer på produkten o.s.v.

När en eller flera rubriker är registrerade aktiveras funktionen i vid registrering av produkter och övriga relaterade rutiner. I Produkter visas knappen intill fältet Nummer och genom att använda knappen kan alternativa produktnummer registreras. Det alternativa numret registreras sedan vid den avsedda rubriken.

Import av alternativa produktnummer från fil kan utföras direkt från produktkortet. För att använda importfunktionen för inläsning av från fil skapad i t.ex. Excel, öppna listan med alternativa nummer välj därefter importen till höger i rubriken.

Att använda alternativt produktnummer vid registrering

Genom att skriva in det alternativa produktnumret i ett fält avsett för produktnummer kan produkten väljas på samma sätt som om man hade angivit produktens vanliga nummer.

Om ett angivet alternativt produktnummer pekar på endast en produkt vid registrering i t.ex. order, visas denna produkt. Pekar det alternativa produktnummer på flera produkter, visas en skärmlista över dessa och man kan då välja en av dem ur listan.

Rapport för listan med produkter

Listan över produkter med angivet begrepp kan skrivas ut eller skickas som en förteckning över ingående produkter till Excel. Utskriftsalternativen är alltså motsvarande de som finns i vanliga söklistor och skärmlistor när man högerklickar i listan.

Sida vid sida fäster sökresultatet på samma sätt som i den ordinarie söklistan för produkter och man kan klicka på respektive produkt och få upp den på produktkortet.

När alternativt produktnummer finns som vanligt produktnummer

När man anger ett produktnummer som finns som vanlig produkt och även som alternativt nummer på annan produkt, visas listan med både angiven vanlig produkt samt de produkter där den finns registrerad som alternativt produktnummer.

I dettas fall visas ”huvudprodukten” i fetstil och markerad i skärmlistan och kan då väljas direkt med Enter.

Om produkt av denna typ väljs i den ordinarie söklistan för produkt, visas skärmlistan över alternativa direkt efter att valet har gjorts söklistan.

Inaktiva produkter i listan

Om inaktiva produkter finns knutna till sökord på alternativa produktnummer, kommer dessa inte att visas i listan med produkter som visas när sökbegreppet har angivits. Detta gäller då när inställningen Visa enbart aktiva produkter i söklistan används, och innebär att listan med produkter som innehåller sökt begrepp följer den ordinarie söklistans inställningar också vad gäller inaktiva produkter.

På samma sätt kan enbart inaktiva eller alla produkter växlas på själva produktkortet där det då är möjligt att vid behov ta fram inaktiva produkter.

Alternativa produktnummer som kolumner i söklistan

Man kan också välja in produktens alternativa produktnummer samt eventuella varianter som kolumner direkt i söklistan.

Detta ger även möjlighet att sortera listan på begreppen genom att klicka på kolumnernas rubriker, göra snabbsökning i listan genom att skriva in nummer, och även skriva ut sortimentet med alternativa nummer och varianter till t.ex. bildskärm eller Excel med valda kolumner. Detta med exempelvis ean-nummer, modellnummer och liknande begrepp som har definierats som alternativa produktnummer i inställningar för produkter.

Färg på alternativa nummer och varianter i söklistan

Det är också möjligt att färgsätta rader med produkter söklistan baserat på ett begrepp registrerade som alternativa nummer. Detsamma gäller eventuella egenskaper som finns angivna som varianter i registret.

Beroende på inställning visas då också produkten med den definierade färgen t.ex. när den väljs i produktkortet eller vid registrering andra sammanhang.

Selektering på alternativa produktnummer

Genom att ange ett alternativt produktnummer i fönstret produkter, eventuellt i kombination med andra sökbegrepp i på produkten och därefter välja Selektera, visas produkterna med detta alternativa produktnummer, knutet till den rubrik som selekteringen utfördes på. På detta sätt kan man på ett enkelt sätt få fram en lista med produkter knutna till ett visst alternativt produktnummer.

Selektering på del av alternativa produktnummer

Till skillnad från normalfallet vid selektering, sker selektering på alternativa produktnummer och varianter på produktkortet alltid på det exakta begreppet, d.v.s. det sökbegrepp som anges måste helt matcha tidigare registrerat alternativt produktnummer eller variant. Asterisk (*) kan då istället användas som mask för att utföra selektering på en del av det alternativa numret.

Mask

Betydelse

*123*

Motsvarar då vanlig selektering i andra fält.

123*

Visar produkter med alternativnummer som börjar på sökbegreppet.

*123

Tar fram alla produkter med alternativnummer som slutar på angivet begrepp.

Ta bort alternativa produktnummer

För att ta bort alla alternativa produktnummer under en rubrik, se avsnittet: