Inställningar Produkter - Övriga inställningar

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Produkter

Enhet vid inköp och försäljning

Det finns möjlighet att öppna för ändring av produktens föreslagna enhet vid inköp och försäljning. Ändring av t.ex. försäljningsenhet i en kundorder ger då en ökad flexibilitet när produkter av olika skäl kan skifta enhet. Administratören kan då välja att öppna möjligheten för ändring vid inköp respektive försäljning.

Om enhet är öppnad för ändring kan också andra registrerade enheter vid behov väljas från en lista.

Föreslagen enhet kan då förändras i följande sammanhang beroende på vilka inställningar som har utförts:

Beställning

Beställningsunderlag

Beställning

 

 

Försäljning

Offertregistrering

Order / faktura

Serviceorder

Kassa

Enhetsantal

Enheter och antal som anges på produkt användes vid:

Inköp / Inleverans innebär att enhetsantal aktiveras i rutiner relaterade till inköp.

Försäljning / Utleverans aktiverar enhetsantal vid försäljning.

Enheter aktiveras när produkt med enhetsantal används vid registrering av transaktioner i följande rutiner, beroende på vilka inställningar som har utförts:

Inköp / Inleverans

Försäljning / Utleverans

Beställningsunderlag

Offertregistrering

Beställning

Order / faktura

Inleverans

Serviceorder

Inventering

Kassa

Föreslagna enhetsantal:

Kan ändras innebär att när antalen har föreslagits från produkten, kan antalen därefter även förändras vilket då medför en omräkning av summan på raden i förhållande till antalet.

Kan inte ändras medför att antalen som har föreslagits inte kan förändras i samband med t.ex. registrering av Order / faktura. Notera att beställt och levererat antal fortfarande kan förändras.

Enhetens best.antal / lev.antal - Ändras / ändras inte automatiskt

Normalt anges enhetsantal och beställt antal generas baserat på de ingående antalen. Inställningen bestämmer huruvida enhetens antal ska förändras bakåt i omvänd ordning när t.ex. orderradens beställda eller levererade antal förändras.

Ändras vid best / lev.antal innebär att enhetsantalet kommer att ändras automatiskt när beställt eller levererat antal ändras.
Exempel: Kakelhandlare säljer kakel och tar betalt per kvadratmeter. Kunden vet hur många kvadratmeter men inte hur många kartonger. Genom att ange beställt antal kvadratmeter föreslår systemet antal kartonger, som då även kan justeras uppåt till hel kartong.

Ändras inte automatiskt betyder istället att ingen ändring av enhetsantalet kommer att ske. Anges ett värde för enhetsantalet kommer detta att kvarstå trots att beställt antal förändras.
Exempel: Grönsakshandlare säljer en låda äpplen om 8 kg. Efter vägning anges den exakta vikten till 8,7. Styckantalet är fortfarande en låda och ingen automatisk tillbakaräkning ska ske.

Avgift i kr på produkt baseras på:

Normalt beräknas automatisk avgift på produkten vid försäljning på det framräknade levererade antalet baserat på angivna enhetsantal. Med denna inställning finns möjlighet att istället använda det angivna enhetsantalet som avgiftsgrundande när produktens avgift är satt till avgift i kr.

Angivet enhetsantal innebär att det angivna enhetsantalet kommer att användas för avgiften istället för det framräknade antalet baserat på angivna enhetsantal. Ett exempel på när inställningen kan användas är när man i normalfallet säljer en vara med pris i t.ex. kilo och denna levereras i lådor med 15 kilo varje, och man avser att lägga en avgift per såld låda istället för per sålt kilo.

Framräknat lev.antal innebär att avgiften grundas på det framräknade levererade antalet baserat på angivna enhetsantal.

För ytterligare beskrivning av enhetsantal se avsnittet:

Texter

Föreslå produktens beställningstext och försäljningstext som kommentar vid beställning respektive försäljning:

Föreslå text vid beställning innebär att produktens beställningstext föreslås som kommentar på transaktionen vid registrering av beställningar eller i andra sammanhang som beställningar skapas, såsom Beställningsunderlag.

Föreslå text vid försäljning betyder att produktens försäljningstext föreslås som kommentar vid registrering av transaktioner i t.ex. Offertregistrering, Order / Faktura, Serviceorder eller Kassa.

I de fall man främst avser att använda t.ex. försäljningstexten till andra ändamål, och därmed reservera orderkommentaren för annan typ av information kan man koppla bort dessa förslag.

Om man väljer att generellt koppla bort förslaget av produktens t.ex. försäljningstext, kan man fortfarande i det enskilda fallet använda alternativet Kopiera in försäljningstext från produkt genom att högerklicka på kommentaren i exempelvis Order / faktura. Alternativet visas när det finns en försäljningstext och ingen kommentar tidigare är angiven.

Registrering av produkter

Följande inställningar bestämmer prisuppgifter på produktbilden och hur leverantör registreras på produkten.

Ej befintlig leverantör:

Kan sparas innebär att uppgiften Leverantör inte behöver vara en leverantör registrerad i Leverantörer. Uppgiften kan istället användas som ett informationsfält.

Sparas efter fråga innebär att om angiven leverantören inte finns registrerad, kommer en fråga avgöra om produkten ska sparas.

Kan inte sparas medför att om leverantör anges på produkten, ska denna alltid finnas registrerad i Leverantörer.

Inaktiva produkter

Följande alternativ återfinns för att administratören ska kunna skapa ett regelverk för hanteringen av inaktiva produkter. En inaktiv produkt är då en produkt där bocken Inaktiv har satts på produkten i produktkortet. Regelverket för inaktiva produkter kan då variera beroende på vad begreppet Inaktiv betyder i den enskilda verksamheten.

Kan registreras är standardläget och innebär att produkten kan användas vid t.ex. försäljning och beställning även om den är märkt som Inaktiv på produktkortet.

Kan registreras efter varning är ett komplement till att lägga en informerande signaltext på produkten och tillåter registrering efter att användaren har fått en varning om att produkten är inaktiv.

Kan inte registreras betyder att produkten är helt spärrad för registrering i alla funktioner där produkter hanteras i Winbas såsom funktioner kring inköp, offerering och försäljning.

Visa enbart aktiva produkter i söklistan är ett komplement till att kanske färgmarkera inaktiva produkter i söklistan och betyder att produkten överhuvudtaget inte kommer att visas i något sammanhang där produkt kan väljas. Detta förutom själva produktkortet där söklistan alltid visar alla registrerade produkter i sortimentet beroende på alternativet Visa enbart aktiva produkter i söklistans statusrad.

Med alternativet Visa enbart aktiva produkter kan man vid detta regelverk direkt växla mellan alla produkter och enbart aktiva produkter, och då välja att normalt inte visa dem i produktkortet - och istället ta fram inaktiva produkter vid behov.

Inaktiva gäller även beställning bestämmer om regelverket för hanteringen av inaktiva produkter också ska gälla vid beställning. Alternativet kan kryssas av när inställningar för registrering av inaktiva produkter, och om inaktiva produkter visas i söklista inte ska gälla i funktioner kring inköp såsom Beställning eller Inleverans.
Använd funktionen när produkter i sortimentet inte är permanent inaktiva utan kan löpas in och sedan aktiveras för försäljning t.ex. i samband med inleverans.

Kalkylpriser

Registrerade kalkylpriser kan antingen läggas till produktens inpris, eller ligga till grund för inpriset.

Lägg kalkylpris till netto inpris betyder att kalkylpriser alltid kommer att läggas till produktens inpris efter rabatt efter eventuellt inpåslag. Detta innebär att man slipper underhålla inpriset i kalkylen och att produktens inpris som alltså inte ska ligga bland registrerade kalkylpriser.

Produktens inpris utgör ingående pris där kalkylpriser därefter kan läggas till.
Summan blir produktens nya netto inpris.

Syftet är att kunna använda valfria kombinationer av inpåslag och kalkylpriser som frakt och tull på olika typer av produkter och samtidigt påverka kostnaden för produkten och därmed också lagervärdet när lagervärde Inpris används. Kalkylpriser kommer då att påverka kostnaden vid försäljning, samt i rapporter där kostnaden baseras på inpris vid t.ex. inventering och lagervärdering.

Sätt inpris lika med kalkylpris. När alternativet är valt kommer inpris på produkter att uppdateras sättas lika med kalkylpris. Inställningen innebär att produktens kalkylpris visas istället för uppgiften netto inpris, då kalkylpriset istället ligger till grund för själva inpriset.

Uppdatering av inpris görs när man i Produkter stänger fönstret Kalkylpris och <F4 Struktur> samt vid utförande av rutinerna Generell uppdatering av strukturer och Generell uppdatering av kalkylpriser som återfinns finns under Arkiv - Generell uppdatering.

Vid användande av strukturer finns exempel på användningsområden i följande avsnitt:

Övriga uppgifter på produkt

Sök serienummer

Normalt öppnas statistik med en vald produkt och selektering på ett angivet serienummer kan utföras inom statistiken för den aktuella produkten. Ett serienummer kan även sökas på alla produkter i hela produktregistret från fönstret Statistik.

Serienummer anges och produkten visas.

Via inställningen Sök serienummer kan sökning på serienummer göras direkt i produktnummer på produktkortet eller annan registreringsrutin. Sökningen på ett serienummer fungerar då alltså på samma sätt som när ett alternativt nummer såsom EAN anges, d.v.s. serienumret anges i produktnummer och den associerade produkten väljs på skärmen.

Visa extra produktfält aktiveras alternativet visas fyra extra fält att under fliken i Produkter F3 - Övrigt. Fältens namn är Normtidsfaktor, IsolerID, Kalylstatus och Flik. Dessa fyra fält används främst av företag inom VVS-branschen för information om produkter.

Statistik

Visa statistikantal. Inställningen Visa statistikantal innebär att produktens ackumulerade statistik alltid kommer att visas omräknat baserat på statistikfaktor. Statikantal lagras i statistiken som försäljningsantal multiplicerat med angiven statistikfaktor på produkten.

Genom att använda statistikfaktor på produkterna och inställningen Visa statistikantal, kan statistiken följas i en enhetlig enhet såsom t.ex. kilo, trots att försäljning har skett i t.ex. låda eller paket beroende på typ av produkt.

Följande kommer att påverkas av inställningen:

Produkter. Sålt antal av produkten och sålt antal föregående år. Söklista produkt visar på samma sätt statistikantal om uppgifterna är invalda i listan.

Rapporten Produktstatistik. Rapporten visar statistik antal baserat på periodstatistik ackumulerad på registrerade statistikperioder.

Rapporten Detaljstatistik. S:a Statantal kommer att visas i rapporten istället för S:a Försäljantal, tillsammans med S:a lagerantal som inte påverkas av inställningen. Vid specificerad utskrift visas Spec antal omräknat till statistikantal. Spec antal kan då användas vid t.ex. utskrift till Excel och pivottabeller.

Efter ändring av inställningen ska Återskapa statistik utföras för att applicera förändringar på produkterna i produktkortet.

Notera att statistikantal baseras på faktorn som gällde på produkten vid faktureringstillfället.

Intrastat

Vid handel med andra EU-länder skall Intrastatrapport skickas till myndigheterna. I Winbas registreras inleveranser och utleveranser som handel med EU-länder om kund och leverantör har landskod som motsvarar ett EU-land, se Landskoder.

Uppgifterna som anges här föreslås vid registrering av Beställning, Inleverans samt Offert och Order / faktura, men kan ändras vid registreringstillfället. Information om transportkod och transaktionskod finns att få hos Statistiska Centralbyrån.

EU-vikt

Normalt anges en EU-vikt på produkten som redovisas i Intrastatrapporterna. EU-vikt är produktens absoluta nettovikt, till skillnad från den vanliga vikten som ofta avser fraktgrundande vikt som t.ex. kan inkludera emballage och liknande.
I de fall hela eller delar av sortimentet som är föremål för rapporterna har samma EU-vikt som den vanliga vikten kan administratören nu välja mellan följande olika inställningar:

Använd alltid EU-vikt är standardinställningen som innebär EU-vikt alltid måste anges på produkter som ingår i rapporten.

EU-vikt om angiven annars Vikt innebär att den vanliga vikten kommer att användas om ingen EU-vikt finns angiven på produkten.

Använd alltid Vikt betyder att den vanliga vikten alltid används i rapporten och att EU-vikt inte behöver underhållas i sortimentet. Används denna inställning kommer också uppgiften EU-vikt att utgå från produktkortet.

Alternativa produktnummer

Här sker registrering av rubriker till Alternativa produktnummer vilka gör det möjligt att använda ett eller flera alternativa nummer förutom det ordinarie produktnumret.

När rubriker är registrerade aktiveras funktionen i Produkter och övriga relaterade rutiner. I Produkter visas knappen intill fältet Nummer och genom att använda knappen kan alternativa produktnummer registreras.

Varianter

Hantering av varianter på produkter administreras i Winbas och används främst vid e-handel i webshop och innebär även att relaterade artiklar kan visas i en lista vid registrering inne i Winbas. Inställningar och registrering av varianter sker på likartat sätt som för inställningar och registrering av Alternativa produktnummer, detta innebär t.ex. att alla begrepp är sökbara vid registrering.

Börja med inställningar för varianshantering genom att ange de rubriker som ska användas för varianterna. Rubrikerna kan vara generella, men ha olika betydelse beroende på vilken produkt som används. Exempel på rubriker kan då vara Färg eller Storlek, och i ena fallet kanske bara tre färger anges, medan en annan artikel kan förekomma i 10 färger.

Underhåll av varianterna sker sedan inne på produktkortet där berörda varianter importeras från fil tidigare skapad i t.ex. Excel eller registreras och justeras manuellt på produkten tillsammans med själva huvudprodukten som först visas på webben innan annan variant har valts.

Använd vid registrering

När ett alternativt nummer eller variant anges vid registrering, aktiveras alla produkter med koppling till det sökta begreppet. Inställningen Använd vid registrering gör det möjligt att koppla bort sökningar på vissa typer av begrepp.

Ett exempel kan då vara att stänga av sökning vid registrering av den Visa produkt som har angivits för varianter, och kanske då främst används i Webshop.

Följande alternativ är från början aktiverade och kan då vid behov stängas av via inställningen Använd vid registrering:

Sök på Alternativa nummer

Sök på Visa produkt kopplad till varianter

Sök på Varianter

Slå ihop samma produkt i en order

Vid registrering med läspenna eller pekskärm i kassa, kan inställningen Slå ihop produkter vid registrering bestämma i vilka funktioner registrerat antal på den nya raden ackumuleras till en tidigare befintlig rad med samma produkt.

Slå ihop produkter vid registrering

Om inställningen används och en redan befintlig rad påträffas vid registrering av en produkt på t.ex. en kundorder eller i Kassa, ökas antalet på den tidigare raden automatiskt istället för att två likadana rader registreras.

Utöver att samma produkt används, ska även benämning, eventuell kommentar och lagerplats, samt andra begrepp på raden vara samma för att raden ska slås ihop.

Produkter som är huvudprodukter i strukturmallar eller strukturer kommer inte att slås ihop vid registrering.

Det normala användningsområdet är Kassa, men funktionen kan alltså kopplas på i andra situationer t.ex. när Order / faktura används både för vanliga kundorder samt under kassaliknande förhållanden.

 
Antal har lagts till tidigare rad med samma produkt i Kassa

Ett annat användningsområde kan t.ex. vara när man fyller på en existerande arbetsorder allt eftersom material har använts.

Signal när produkt slås ihop

Inställningen bestämmer om ett meddelande och ljudsignal ska ges när antalet läggs till en tidigare rad med samma produkt. En specifik ljudsignal kan då också indikera att produkten redan är registrerad, t.ex. när en trådlös handskanner används och registreringen sker en bit ifrån själva kassaterminalen.

Signalen kan också anpassas till en OK / Avbryt dialog, vilket normalt inte rekommenderas annat än i de fall man av olika skäl önskar möjlighet att kunna avbryta sammanslagningen i det enskilda fallet.


För rubriker på bilder och dokument i produktregistret se avsnittet: