Generell uppdatering av strukturer

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Generell uppdatering - Strukturer

Rättigheter

Administratör, WB-rättigheter eller ändringar produkter

Uppdatering av strukturprodukter. När funktionen utförs sker uppdatering av inpris, vikt och ev. utpris 1-9 på alla strukturprodukter. Inpris och vikt uppdateras utifrån vad strukturprodukternas ingående detaljer har för kostnad och Vikt, EU-vikt och eventuellt Volym.
Vid utförandet sker även en uppdatering av kostnaden på de detaljer som ingår i huvudprodukter.

Utpris 1-9 uppdateras endast på struktur om alternativet Summera utpris är markerat i Inställningar Produkter. En summering görs av de ingående detaljernas utpris 1-9 på varje struktur med detaljavräkning utleverans.

Kalkylpris. Är alternativet Sätt inpris lika med kalkylpris valt i Inställningar Produkter kommer inpris på strukturprodukter att uppdateras enligt kalkylpris. Kalkylpris på strukturprodukt grundas på de ingående detaljernas kalkylpris. Se i avsnittet Produkter - Kalkylpriser för mer information om kalkylpriser.

Registrering av strukturer. Uppdatering av inpris, vikt och eventuella utpriser samt kalkylpris görs även då registrering av strukturer med knappen <F4 - Struktur> avlutas i Produkter men avser då endast på den aktuella strukturprodukten.

Inleverans. Om strukturprodukter har påverkats i samband med Inleverans, ges frågan om Generell uppdatering av strukturer ska utföras.

Exempel

Produkt 1 (strukturnivå 1) byggs av produkt 2 och 3 vilka har strukturnivå 9.

Produkt 2 har vägt inpris 10 kr.

Produkt 3 har vägt inpris 20 kr.

Produkt 1 får därmed inpris 30 kr (10+20).

Leverantören har höjt sitt pris för produkt 2 som nu har ett vägt inpris på 12 kr.

När rutinen utförs kommer den färdiga produktens inpris att uppdateras till 32 kr (12+20).

Vad utförs med rutinen

Utförande av Generell uppdatering av strukturer sker i tre logiska steg.

  1. Uppdatering förbereds genom nollställning av Inpris och Rabatt på alla strukturprodukter. Strukturprodukternas Valuta inpris sätt därmed till SEK och lagervärde anges till Inpris.

  2. Uppdatering av kostnad utförs på alla detaljer i produktregistret som ingår i strukturer. På samma sätt som detaljernas kostnad och benämning uppdateras när strukturen öppnas från produktkortet, kommer också stukturdetaljeras benämning att uppdateras. Funktionen kan då användas även t.ex. när externa program byter namn på detaljer som ingår i strukturer.

  3. Själva uppdateringen av strukturprodukter utförs i sista steget enligt de villkor som tidigare har visats i dialogen med avseende på kostnad, vikt och eventuella utpriser samt kalkylpris. Uppdateringen sker i då på grundval av strukturernas inbördes relativa nivåer, d.v.s. om en struktur innehåller ytterligare en struktur, kommer kostnaden för denna i sin tur att ligga till grund för den övergripande strukturen o.s.v.


För utförligare beskrivning av strukturhantering i Winbas se avsnittet:

Se även: