Produkter - Leverantörspriser

Winbas hjälp

Översikt Produkter
Export och import av leverantörspriser

Genom att välja knappen Pris vid leverantör kan alternativa leverantörspriser registreras. Alternativa leverantörspriser används som ett komplement till den leverantör och det inpris som finns registrerat på produkten. När en leverantör har registrerats på produkten, kommer den också automatiskt att registreras i Leverantörspriser, t.ex. för vidare angivelse av kvantitetsbaserade priser och rabatter.

Import av alternativa leverantörspriser kan även ske genom Inläsning av prislistor.


Leverantör anges med nummer eller genom söklista med utgångspunkt från Nummer eller Söknamn från det befintliga leverantörsregistret.

Lev.artikelnr motsvarar leverantörens artikelnummer som anges för huvudleverantören på själva produkten.

Utskrift av Beställning - Leverantörens artikelnummer

Om annan leverantör än den som finns angiven på produkten användes vid beställningen, skrivs istället leverantörens artikelnummer från Leverantörspriser, förutsatt att leverantören finns registrerad. Om leverantören inte finns registrerad, kommer inte leverantörens artikelnummer att skrivas ut på beställning.

Valuta är alltid den valuta som återfinnas på leverantören.

Inpris före rabatt är det pris som exempelvis har lästs in via Inläsning av prislistor, innan rabatter har processats och det är detta pris som kommer att föreslås tillsammans med eventuell rabatt vid Beställning eller ny transaktion vid Inleverans när produkten beställs av annan leverantör än huvudleverantören angiven på produkten.

Rabatt % kan t.ex. utgöra summan av ett antal rabatter i ett Rabattbrev. Denna rabatt kommer att föreslås när inpriset föreslås.

Inpris efter rabatt utgör priset när rabatt i % är dragen. Uppgifter visar nettopriset i valutan och ska inte förändras varför fältet inte är tillgängligt för ändring, ändra istället uppgiften Inpris före rabatt.

Beställning - Prisuppgifter

Om leverantören på beställningen inte är samma som leverantören på produkten, sker alltså en kontroll i leverantörspriser. Återfinns leverantören föreslås det angivna priset för rabatt från leverantörspriser och den förslagna rabatten är motsvarande rabatt i leverantörspriser.

Netto inpris SEK visar produktens nettopris i SEK efter rabatt och Inpåslag angivet i första hand på produkten eller i andra hand på leverantören. Informationen underlättar jämförelser mellan olika priser främst vid utländska valutor.

Rabattkod används vid registrering av Rabattbrev.

Huvudleverantör avser den leverantör som finns registrerad på produkten. Om leverantören även finns registrerad i Leverantörspriser, kommer alternativet att markeras när leverantören väljs i skärmlistan.

Ändring av huvudleverantör från Leverantörspriser

Genom att välja Huvudleverantör när en annan leverantör är aktiverad i skärmlistan kan man ändra den leverantör som står angiven på produkten. Detta innebär i praktiken att uppgifter om leverantör, leverantörens artikelnr och prisuppgifter kommer att kopieras till produkten.

Om huvudleverantören förändras kommer ändringen att föregås av en varning i samband med att raden sparas. När raden har sparats kommer även produkten att uppdateras.

Följande kommer att kopieras till den berörda produkten:

Notera att prisuppgifter på produkten inte uppdateras om inställningen Sätt inpris lika med kalkylpris är aktiverad. I detta fall utgörs istället inpriset av produktens kalkylpris.

Huvudleverantör i skärmlistan

Genom att anpassa kolumnerna för skärmlistan kan kolumnen Huvudlev väljas in för att lättare kunna se vilken leverantör som är huvudleverantör när många leverantörer förekommer på samma produkt.

Kvantiteter

Det är också möjligt att definiera kvantitetsbaserade priser och rabatter vid inköp från leverantör. Detta innebär att priset på beställningen till leverantören då kan variera beroende på vilken kvantitet som beställs enligt avtal med leverantören. Kvantitetsbaserat pris eller rabatt kommer då att användas t.ex. vid Beställning eller Beställningsunderlag.

Pris och / eller rabatt kan anges och om priserna ofta förändras t.ex. via inläsning av prislistor bör rabatt användas för att undvika underhåll av kvantiteterna.

Knappen Kvantitet öppnar för registrering av kvantitetsbaserade priser och rabatter. Genom att ange en kvantitetsgräns och pris eller rabatt, kommer istället den prisuppgiften att användas vid beställning till leverantör när antalet passerar kvantitetsgränsen.

Knappen Pil-ner. När kvantiteter används kommer listan för registrering av kvantiteter automatiskt att öppna sig vid registrering av en leverantör i prislistan. Det är också möjligt att använda knappen Pil-ner (Alt+Pil-ner på tangentbordet) för att öppna kvantitetsgränser, priser och rabatter. Tangenten Escape stänger på motsvarande sätt listan för registrering av kvantiteter.

Kolumnen Kvantiteter kan väljas in i skärmlistan och gör det möjligt att direkt se vilka kvantitetsbaserade priser och rabatter som finns registrerade på leverantören. Kvantiteterna visas då även t.ex. i Beställningsunderlag när knappen Pris används för att välja en annan leverantör.

Följande regelverk gäller vid registrering av kvantitetsbaserade priser och rabatter:

Nettopris. Om prisuppgift före kvantitet innehåller en rabatt i procent, kommer bara ett nettopris att användas om rabatt saknas på kvantitetsraden. Om rabatt också ska användas tillsammans med kvantitetspriset ska den då också specificeras på raden.

Rabatt. Pris före kvantitet kommer att användas på kvantitetsraden om den saknar pris och enbart rabatter registreras. Detta innebär att om bara procentuella rabatter används, behöver bara rabattsatsen anges på varje rad. Priset i förhållande till angiven rabatt är alltså det priset som har registrerats före eventuella kvantiteter.

Ta bort enstaka prisuppgift eller alla priser från leverantör

Genom att välja knappen F9 - Ta bort i dialogen med en leverantör vald i listan kan ett leverantörspris tas bort från den valda produkten. En administratör med WB-rättigheter kan även välja att ta bort hela prislistan från en leverantör när denna utgår i hela sortimentet.

Dialogen kommer då även att indikera hur många priser som kommer att tas bort i prislistan på den aktuella leverantören.


Se även: