Produkter - Export och Import av leverantörspriser

Winbas hjälp

Produkter - Leverantörspriser

Export av leverantörspriser

Export av leverantörspriser innebär att en tabseparerad textfil skapas och öppnas i Excel för eventuell vidare bearbetning. Filen kan utgöra en rapport över t.ex. inpriser på en leverantör oavsett om leverantören är huvudleverantör på produkten. Exporten fungerar på samma sätt som en utskrift till fil i utskriftsmenyerna.

Följande alternativ kan väljas:

Leverantörspriser för produkt skapar en fil med alla priser på produkten från olika leverantörer, alltså samma innehåll som i själva skärmlistan i fönstret.

Priser för leverantör exporterar hela sortimentet för den leverantör som är vald i listan och visas i fönstret. Alla produkter med ett registrerat leverantörspris med leverantören kommer att omfattas.

Alla leverantörspriser innebär att alla registrerade leverantörspriser i företaget kommer tas med vid exporten.

Import av leverantörspriser

Istället för körning av mer komplexa filer i Inläsning av prislistor, kan funktionen Import av leverantörspriser användas för en begränsad inläsning till alternativa leverantörer. Funktionen används då främst när de leverantörer som importeras inte är huvudleverantör på produkten, och leverantörens prisuppgifter inte tidigare finns i systemet.

Funktionen återfinns inne i Leverantörspriser när en produkt har valts. För att öppna funktionen gå in i Produkter och ta fram en produkt, välj knappen Leverantörspriser och därefter knappen Import.

Importen öppnas när en produkt har valts, men själva funktionen importerar leverantörspriser till hela produktregistret baserat på filen.

Filnamn med leverantörspriser

Ange en fil som innehåller data med leverantörspriser i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xlsx).

Kolumner i filen

Filen ska då innehålla följande kolumner varav vissa uppgifter kan utelämnas. Leverantör, produkt och prisuppgift måste dock alltid finnas med i filen:

Kolumn

Beskrivning

Leverantör

Leverantörsummer för en leverantör som finns registrerad i Leverantörer.

Produkt

Produktens nummer registrerat i produktregistret.

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer. Om uppgiften saknas i filen, kommer produktens ordinarie nummer att registreras.

Datum

Datum som används vid t.ex. Generell uppdatering av priser från leverantör. Om datum har utelämnats så kommer dagens datum (Systemdatum) att registreras i transaktionen.

Inpris

Leverantörens prisuppgift före eventuell rabatt.

Rabatt

Eventuell rabatt från leverantören.

Import av kvantitetsbaserade priser och rabatter

Om import av kvantitetsbaserade priser och rabatter ska utföras läggs varje kvantitet i grupper om tre, en för varje kvantitet som ska registreras. I detta fall ska filen innehålla de ordinarie sex kolumnerna plus multiplar av tre kolumner, alltså 9 eller 12 beroende på hur många kvantiteter som importeras:

Kolumn

Beskrivning

Kvantitet

Lägsta kvantitet för att priset eller rabatten ska gälla.

Inpris

Det nedsatta kvantitetsbaserade priset före rabatt.

Rabatt

Eventuell ökad kvantitetsbaserad rabatt.

En eventuell prisförändring på befintlig kvantitet kommer då att baseras på kvantitet, d.v.s. finns kvantiteten registrerad tidigare kommer den att uppdateras med nytt pris och rabatt.

Alltid tre kolumner. Notera att multiplar av tre alltid ska användas och om t.ex. bara pris och inte rabatt ska läsas in, ange 0 i rabattkolumnen för att säkerställa att filen får rätt antal kolumner t.ex. när den framställs i Excel.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en ej registrerad leverantör, eller en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import.


Se även: