Utskrifter Administration - EU-rapporter

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

EU-rapporter

Införsel och utförsel av varor till respektive från Sverige ska rapporteras till Intrastat. EU-rapporter grundas på kunder och leverantörer som angivits med en landskod markerad som EU-land.

  1. Intrastat införsel baseras på de inleveranser som har gjorts under perioden som anges för intrastat.

  2. Intrastat utförsel baseras på utleveranser under perioden.

  3. Periodisk sammanställning tidigare även kallad Kvartalsredovisning redovisar försäljningsbelopp inom EU och trepartshandel.

Intrastat

Period. Ange aktuell rapporteringsmånad, denna period visas även i rapporthuvudet. Välj en av årets aktuella perioder i listan med Pil-ner eller skriv in en valfri rapporteringsperiod.

Funktionsbeskrivning Intrastat införsel / Intrastat utförsel

Blanketten delas upp i varupostens löpnummer och landskoden för mottagande eller avsändande medlemsstat, där vikt och belopp presenteras i heltalsform.

Inleveranser eller Utleveranser märkta med Intrastat och där EU-Trepart har koden 'N' tas fram på datum baserade på den period som har angivits för rapporten.

Uppgifterna för Statistiknr, Infrakt % / Utfrakt % och EU-Faktor hämtas sedan i första hand från produkten registrerad på respektive transaktion i inköpsstatistik eller försäljningsstatistik beroende på om Införsel eller Utförsel är valt. Om någon uppgift inte finns angiven i produktregistret, hämtas uppgiften istället från produktens produktgrupp.

Uppgifterna som visas på rapporten beräknas enligt följande från statistiken:

Nettovikt

Lagerantal x Produktens EU-Vikt.

Annan kvant

Lagerantal x Produktens eller produktgruppens EU-Faktor.

Statvärde

Fraktens procentuella andel av inköp eller försäljningssumma i SEK.

Dessa värden summeras sedan på rapporten per Statiknummer, EU-Transaktionskod, Landskod och EU-Transportkod.

Inpåslag vid inleverans. Rapporten Intrastat införsel redovisar det statistiska värdet utan eventuella inpåslag som har gjorts vid inleveransen.

Detta för att ge ett mer rättvisande värde utan eventuella extra kostnader som inte behöver redovisas i rapporten.

Decimaler. Normalt skrivs kvantiteter i heltalsform och nettovikt ut avrundat till hela kilo enligt myndigheternas specifikation av blanketterna för Intrastat införsel och Intrastat utförsel. Detta gäller även försäljningsbelopp och trepartshandel i Periodisk sammanställning som då alltså avrundas till hela kronor.
I och med alternativet Decimaler kan man som tillval även ta fram rapporterna med decimaler, t.ex. tre decimaler för gram i de fall man är i behov av en mer detaljerad specifikation i rapporten.

Elektronisk rapportering av Intrastatuppgifter

IDEP/CN8. Genom att välja rapporterna till fil är det möjligt att använda elektronisk rapportering av Intrastatuppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB) med programvaran IDEP/CN8 som tillhandahålls kostnadsfritt av SCB. Intrastatuppgifter exporteras då från Winbas via en textfil till programvaran som därefter används för automatisk rapportering till SCB.

För ytterligare information från SCB och nedladdning av programvaran, se avsnittet:

IDEP.WEB. Genom att skaffa en inloggning hos SCB är de möjligt att ladda upp tabbavgränsade textfiler skapade via utskrift till fil, eller Excel-filer om de har sparats i Excelformat.

Den statistiska varukodens beskrivning ingår normalt inte i filen som skickas till SCB.

Skriv varubeskrivning till fil kan väljas för att även inkludera beskrivningen i filen. Använd alternativet när Excel-arket också används t.ex. för avstämningar för att göra rapporten mer informativ. Beskrivningen kommer då att lägga sig i andra positionen efter varukoden.

Förändringar inför första rapporteringstillfället år 2022

Nya variabler. Två nya variabler har tillkommit i rapporten som ska samlas in i Intrastat utförsel, så kallad mikrodata: Partner-ID och Ursprungsland. Partner-ID är momsregistreringsnumret till köparen inom EU som har mottagit varor. Ursprungslandet är det land där varan har producerats eller tillverkats.

Inställningen för alternativt nummer som ursprungsland gör i anslutning till rapporten där alternativt nummer väljs första gången rapporten ska skapas.

Övergången till nytt utseende. Inställningen fungerar också som switch under övergången till det nya formatet. D.v.s. har inget ursprungsland angivits så kommer inte heller de nya variablerna att användas i rapporten och den tidigare förenklade summeringsnivån används. Inställningen för ursprungsland bör alltså sättas före det första rapporteringstillfället för året 2022.

Transaktionstyper. De tidigare ensiffriga transaktionstyperna har också förändrats till två koder med två positioner och antalet transaktionstyper har ökat. Den tidigare vanligaste typen 1, Inköp och försäljning har nu en motsvarighet i den tvåställiga koden 11.

Periodisk sammanställning

From Period - Tom Period avser den rapporteringsperiod som sammanställningen ska baseras på. Välj ett intervall bland aktuella perioder i listan med Pil-ner eller skriv in ett valfritt rapporteringsintervall.

Funktionsbeskrivning Periodisk sammanställning

Kundnummer, Landskod och Organisationsnummer (VAT) hämtas från Kunder där kundens landskod är angiven som EU-land. Rapporten sorteras baserad på landskod och kundens VAT, där försäljningsbeloppet i SEK summeras, baserat på respektive kunds försäljningsstatistik.

Varor och tjänster

Rapporten Periodisk sammanställning (Kvartalsredovisning) kan även delas upp på varor och tjänster i de fall verksamheten redovisar försäljning av både varor tjänster inom EU och trepartshandel. Uppdelningen av varor kommer då att ske på begreppet Lagerartikel och produkter som inte är satta till Lagerartikel betraktas som tjänster.

Alla berörda produkter innebär att försäljning på alla produkter till berörda kunder kommer att inkluderas i rapporten. Alternativet kan användas när verksamheten t.ex. enbart säljer varor.

Enbart varor kommer enbart att inkludera försäljning på produkter som är lagerartiklar.

Enbart tjänster kommer enbart att inkludera försäljning på produkter som inte är lagerartiklar.

Beroende på inställningen Uppdelning av varor och tjänster på produktgrupp kan istället varor / tjänster anges på grundval av produktgrupp. På gruppen anges då om produkter i gruppen är varor eller tjänster, och används då beroende på vilket alternativ som väljs i rapporten.

Om produktgrupper istället används kommer detta då också att indikeras vid valet av rapport i samband med Periodisk sammanställning.

Avgifter

Om Faktureringsavgift, Frakt och Avgift används bör dessa redovisas i statistiken, för att erhålla en periodisk sammanställning som överensstämmer med övrig bokföring:


Ytterligare information om Intrastatredovisning

För mer information om Intrastatredovisning och Sveriges varuhandel med andra EU-länder, gå till Statistiska centralbyrån.