Utskrifter Administration - EU-rapporter

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

EU-rapporter

Införsel och utförsel av varor till respektive från Sverige ska rapporteras till Intrastat. EU-rapporter grundas på kunder och leverantörer som angivits med en landskod markerad som EU-land.

  1. Intrastat införsel baseras på de inleveranser som har gjorts under perioden som anges för intrastat.

  2. Intrastat utförsel baseras på utleveranser under perioden.

  3. Periodisk sammanställning tidigare även kallad Kvartalsredovisning redovisar försäljningsbelopp inom EU och trepartshandel.

Intrastat

Period Ange aktuell rapporteringsmånad, denna period visas även i rapporthuvudet.

Funktionsbeskrivning Intrastat införsel / Intrastat utförsel

Blanketten delas upp i varupostens löpnummer och landskoden för mottagande eller avsändande medlemsstat, där vikt och belopp presenteras i heltalsform.

Inleveranser eller Utleveranser märkta med Intrastat och där EU-Trepart har koden 'N' tas fram på datum baserade på den period som har angivits för rapporten.

Uppgifterna för Statistiknr, Infrakt % / Utfrakt % och EU-Faktor hämtas sedan i första hand från produkten registrerad på respektive transaktion i inköpsstatistik eller försäljningsstatistik beroende på om Införsel eller Utförsel är valt. Om någon uppgift inte finns angiven i produktregistret, hämtas uppgiften istället från produktens produktgrupp.

Uppgifterna som visas på rapporten beräknas enligt följande från statistiken:

Nettovikt

Lagerantal x Produktens EU-Vikt.

Annan kvant

Lagerantal x Produktens eller produktgruppens EU-Faktor.

Statvärde

Fraktens procentuella andel av inköp eller försäljningssumma i SEK.

Dessa värden summeras sedan på rapporten per Statiknummer, EU-Transaktionskod, Landskod och EU-Transportkod.

Inpåslag vid inleverans. Rapporten Intrastat införsel redovisar det statistiska värdet utan eventuella inpåslag som har gjorts vid inleveransen.

 

Detta för att ge ett mer rättvisande värde utan eventuella extra kostnader som inte behöver redovisas i rapporten.

Decimaler. Normalt skrivs kvantiteter i heltalsform och nettovikt ut avrundat till hela kilo enligt myndigheternas specifikation av blanketterna för Intrastat införsel och Intrastat utförsel. Detta gäller även försäljningsbelopp och trepartshandel i Periodisk sammanställning som då alltså avrundas till hela kronor.
I och med alternativet Decimaler kan man som tillval även ta fram rapporterna med decimaler, t.ex. tre decimaler för gram i de fall man är i behov av en mer detaljerad specifikation i rapporten.

Elektronisk rapportering av Intrastatuppgifter

Genom att välja rapporterna till fil är det möjligt att använda elektronisk rapportering av Intrastatuppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB) med programvaran IDEP/CN8 som tillhandahålls kostnadsfritt av SCB. Intrastatuppgifter exporteras då från Winbas via en textfil till programvaran som därefter används för automatisk rapportering till SCB.

För ytterligare information från SCB och nedladdning av programvaran, se avsnittet:

Periodisk sammanställning

From Period - Tom Period avser den rapporteringsperiod som sammanställningen ska baseras på.

Funktionsbeskrivning Periodisk sammanställning

Kundnummer, Landskod och Organisationsnummer (VAT) hämtas från Kunder där kundens landskod är angiven som EU-land. Rapporten sorteras baserad på landskod och kundens VAT, där försäljningsbeloppet i SEK summeras, baserat på respektive kunds försäljningsstatistik.

Varor och tjänster

Rapporten Periodisk sammanställning (Kvartalsredovisning) kan även delas upp på varor och tjänster i de fall verksamheten redovisar försäljning av både varor tjänster inom EU och trepartshandel. Uppdelningen av varor kommer då att ske på begreppet Lagerartikel och produkter som inte är satta till Lagerartikel betraktas som tjänster.

 

Alla berörda produkter innebär att försäljning på alla produkter till berörda kunder kommer att inkluderas i rapporten. Alternativet kan användas när verksamheten t.ex. enbart säljer varor.

Enbart varor kommer enbart att inkludera försäljning på produkter som är lagerartiklar.

Enbart tjänster kommer enbart att inkludera försäljning på produkter som inte är lagerartiklar.

Beroende på inställningen Uppdelning av varor och tjänster på produktgrupp kan istället varor / tjänster anges på grundval av produktgrupp. På gruppen anges då om produkter i gruppen är varor eller tjänster, och används då beroende på vilket alternativ som väljs i rapporten.

 

Om produktgrupper istället används kommer detta då också att indikeras vid valet av rapport i samband med Periodisk sammanställning.

Avgifter

Om Faktureringsavgift, Frakt och Avgift används bör dessa redovisas i statistiken, för att erhålla en periodisk sammanställning som överensstämmer med övrig bokföring:


Ytterligare information om Intrastatredovisning

 

För mer information om Intrastatredovisning och Sveriges varuhandel med andra EU-länder, gå till Statistiska centralbyrån.