Inställningar Order - Specifikation av avgifter

Winbas hjälp

Huvudinställningar

Välj alternativet Ange produkter för att ställa in de produkter som respektive avgift ska knytas till.

Statistik

Om Faktureringsavgift, Frakt och Avgift ska knytas statistik, kopplas begreppen till registrerade produkter avsedda för ändamålet. Produkterna kan t.ex. heta Frakt eller Avgift och kan sedan följas upp via t.ex.:

Kostnad för avgifter i statistik

Det finns också möjlighet att styra kostnaden för respektive avgift. Kostnaden kan då vara ett fast inpris eller en variabel marginal för t.ex. fraktavgift. Produkten för frakt kan då sättas till Lagervärde Täckningsgrad där själva inpriset är varierar beroende på kund, men kostnad och täckningsbidrag räknas ut från priset vid försäljning i förhållande till angiven täckningsgrad i procent.

Periodisk sammanställning

Vid utförsel inom EU inom trepartshandel och användande av Periodisk sammanställning bör avgifter som används kopplas till en produkt för vidare uppföljning, eftersom denna statistik ligger till grund för rapporten.

Om avgifter hittills har redovisats separat, bör inställningen aktiveras vid ett byte av redovisningsperiod eller kvartalsskifte för att i möjligaste mån undvika blandade perioder. D.v.s. om Periodisk sammanställning används, aktivera Specifikation av avgifter då föregående sammanställning är klar och innan nästa ska påbörjas.

Kontering av resultatenhet och projekt

I de fall man använder t.ex. resultatenhet från produktgrupp, snarare än från kunden och själva ordern, kan resultatenhet registreras på den grupp som produkten för respektive avgift knyts till. Detta innebär att om ingen resultatenhet angivits på ordern (hämtas från kunden), kommer istället resultatenheten från produktens grupp att användas om kontot för avgiften är inställt för resultatenheter.

Samfakturering

Om Samfakturering används med flera order på varje faktura kan varje order vara belagd med frakt och avgift. Genom att ange en produkt för varje begrepp man önskar redovisa på fakturan, utgör raderna en specifikation av de avgifter som ingår på varje enskild order.

Eventuell frakt och avgift specificeras på varje order i fakturan. Dessa rader hamnar alltid sist, efter de ordinarie orderraderna. Nummer och benämning utgör då de uppgifter som finns registrerade på den angivna produkten. Detta förutsätter även att Specificera rader på faktura är aktiverad i inställningar för samfakturering.

Se mer om samlingsfakturans utseende i detta avsnitt:

Vanliga orderrader ligger först under den ingående orderns rubrikrad. Summan av alla vanliga orderrader på alla ingående order utgör då fakturans totala netto.

Om ordern är belagd med frakt specificeras denna efter de ordinarie raderna. Summan av alla frakter på ordrarna i fakturan representerar då den totala frakten i sidfoten.

Därefter visas raden med avgift om sådan ingår på ordern. Summan av alla orders avgifter är då den totala avgiften i fakturans sidfot.

I exemplet ovan är inställningen Moms på avgift inte aktiv, varför avgiften är momsfri och inte ingår i det momspliktiga beloppet på fakturan.

För ytterligare information om begreppet Avgift se följande artikel:

Notera att faktureringsavgift inte specificeras per varje order. Faktureringsavgift kommer istället att sättas på samlingsfakturan enligt regler angivna för Faktureringsavgift.

Kontering av avgifter vid samfakturering

Kontering av avgifter kommer ske som vanligt på de konton som är angivna för respektive avgift i Inställningar Order oavsett om specificering av avgifter på produkter används.

Statistik vid samfakturering

Oavsett vilken typ av samfakturering som används, en faktura per order, eller samfakturering med flera order per faktura, kommer enbart en statistikrad per använd avgift att registreras per faktura. Om samlingsfakturor, en faktura per kund används, innebär alltså detta att avgifter på flera order slås samman per faktura i statistiken.