Design av blanketter - Samlingsfaktura

Winbas hjälp

Att välja in fält
Vanliga fält

Inställningar Order - Huvudinställningar
Samfakturering


Samlingsfaktura typ 8

Om inställningen för att skapa samlingsfakturor är satt till En faktura per kund innebär detta att inneliggande order till samma kund slås samman och skapar en faktura av flera order till samma kund. Varje faktura består därefter alltså av en eller flera order till den aktuella kunden. Detta innebär att fakturan designas efter fakturatyp 8 Samlingsfaktura.

Underrubriker på samlingsfaktura

Eftersom en faktura av typen samlingsfaktura kan innehålla flera ingående order, kan varje order innehålla unika uppgifter såsom t.ex. Vår referens eller Er referens. Detta innebär att dessa fält även kan väljas in på radnivå som underrubriker i blankettens design.

Fälten från själva ordern på samlingsfakturan heter då t.ex. Er referens – Rubrik och utgör en rubrik innan raderna i respektive order på fakturan enligt figuren nedan:

Följande fält kan ingå som underrubriker vid design av samlingsfaktura.

Fält som underrubriker

 

Ordernr - Rubrik

Ordernummer på den ingående kundordern.

Vår referens - Rubrik

Vår referens på den ingående ordern.

Er referens - Rubrik

Kundens referens på den ingående ordern.

Godsmärke - Rubrik

Godsmärkning registrerad på ordern.

Leveranstid - Rubrik

Leveranstid angiven på orderns huvud.

Restorder - Rubrik

Skriver ut texten "Restorder" om ordern är en restorder.

Er order - Rubrik

Kundens ordernummer registrerat på ordern.

Leverans namn - Rubrik

Namn på kundens Leveransadress.

Vår ref. telefon - Rubrik

Telefon till Vår referens registrerat på användaren i Användare och rättigheter.

Vår ref. e-mail - Rubrik

E-mailadress till Vår referens registrerat på användaren.

Orderdatum - Rubrik

Den ingående orderns orderdatum.

Expedierad av - Rubrik

Avser normalt namnet på den som har plockat eller packat ordern.

Webordernr - Rubrik

Ordernummer från webshop i samband med e-handel.

Transportsätt - Rubrik

Underrubrik för den ingående orderns Transportsätt.

Er ref. referenskod - Rubrik

Underrubrik med fast kod eller märkning från kundens referens som beställer.

Telefon och E-mail till Vår referens avser uppgifterna registrerat på användaren i Användare och rättigheter.

Koppla bort rader på samlingsfaktura

En samlingsfaktura kan även skrivas ut med enbart rubrikraderna och inte de specifika detaljerna i fakturaraderna.

Genom att koppla bort inställningen Specificera rader på faktura, skrivs enbart underrubriker för varje ingående order ut på blanketten vid utskriftstillfället. När alternativet väl är bortkopplat skrivs inte de vanliga fakturaraderna ut på blanketten, utan endast rubrikraderna som hör till samlingsfakturan, samt summan av raderna vilken designas med ordinarie summafält i blankettdesign.


Notera att det alltid är uppgifterna på själva ordern som används på fakturan, det går alltså inte att ändra t.ex. referensen på kunden i efterhand när samfakturering väl har utförts. Detta gäller både samlingsfakturans rubrikrad samt motsvarande uppgifter i blankettens huvud och avser alla typer av samfakturering.