Order - Avgift vid försäljning

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura

Begreppet avgift kan användas för olika typer av avgifter som används i samband med försäljning, där avgiften inte ska ingå i själva priset. Exempel på avgifter kan vara olika typer av skatter eller pant, såsom reklamskatt eller alkoholskatt vid försäljning av vin.

Avgiften kommer automatiskt att läggas till försäljningsordern baserat på produkter, eller kan anges manuellt vid försäljning i Offert, Order / faktura, Serviceorder eller Kassa.

Manuell hantering eller automatisk avgift

Begreppet Avgift kan användas på i princip två olika sätt, dels automatiskt via kundens och produkternas inställningar, och dels genom manuell hantering på ordern.

Manuell hantering innebär att orderläggaren anger avgiften på ordern i orderns summarad. Detta förutsätter att kunden inte är registrerad med Avgift samt att inga automatiserade avgifter på produkter används och att fältet då istället kan editeras manuellt. Manuell hantering kan då t.ex. användas vid emballagekostnader ej kopplade till orderns ingående produkter och där uppgifterna för faktureringsavgift och frakt används för andra ändamål.


Avgift anges manuellt i textfältet.

Automatisk avgift betyder istället att varje ingående produkt styr avgiften via inställningar som görs på respektive produkt, samt att kunden är märkt med inställningen Avgift för ändamålet. Avgiften i summaraden på ordern motsvarar då alltid ingående avgiftsbelagda produkter.


Om automatisk avgift används kan inte uppgiften ändras.

Notera att de båda sätten att hantera avgift inte kan blandas på en enskild order, och bör inte blandas generellt, då den automatiska hanteringen kommer att skriva över eventuell manuellt registrerad avgift. Om automatisk avgift används på produkterna i en order, kommer avgiften inte kunna att förändras manuellt, och summan av avgifterna kommer alltid att överensstämma med ingående produkter.

Översikt inställningar för hantering av automatisk avgift

Produkter

På produkten anges själva avgiften. Avgiften kan antingen anges i kronor eller procent av priset.

Inställningar produkter

Uppgifter för avgift, samt om avgiften ska anges i kronor eller procent kan föreslås vid registrering av nya produkter genom angivelse i inställningar för produkt.

Kunder

Krysset Avgift ska vara satt på den aktuella kunden för hanteringen ska träda i kraft. D.v.s. order på vissa kunder kan vara föremål för avgift och för andra kunder utgår ingen avgift, beroende på kundens inställning.

Inställningar Kunder

Om avgift från början ska gälla för alla nya kunder, anges detta i inställningar för ny kund.

Inställningar Order

Kontering av avgift. I inställningar för order anges vilka konton som ska användas vid kontering av avgifter vid försäljning inrikes, inom EU eller export utanför EU. Kontering av avgift sker på samma sätt som exempelvis faktureringsavgift och frakt.

Moms på avgift. Inställningen Moms på Avgift avgör om avgiften är momspliktig och beläggs i så fall normalt med moms 1, eller vid export Momskod export angiven för det aktuella landet.

Moms på avgiften kan även ställas till t.ex. moms 2 - 12 %, t.ex. när avgiften används för att registrera olika typer av panter där momsen är 12 %

För hantering av Avgift i samband med statistik och samfakturering, se följande avsnitt:

Offert, Order / faktura, Kassa och Serviceorder

Om en kund används vid registrering av Offert, Order, Kassa eller Serviceorder och krysset Avgift är satt på kunden, kommer avgifterna för de ingående produkterna i transaktionsraderna att utgöra grund för den totala avgiften på orderhuvudet.

Avgiften visas då tillsammans med övriga belopp längst ner på summaraden på skärmen och på blanketten om fältet Avgift är designat på blanketten.

Transaktioner i skärmlistor

Kolumnen Avgift kan väljas in i respektive lista med försäljningstransaktioner. Kolumnen gör det möjligt att utöver orderns totala avgift, även kunna se den detaljerade avgiften på transaktionen. Detta alltså på samma sätt som den kan specificeras i försäljningsblanketternas rader.

Eftersom krysset Avgift på kunden bestämmer om kunden är föremål för avgift så kan avgifter på transaktionerna liksom summor på huvudet nollställas eller skapas när man t.ex. byter kund eller kopierar order mellan kunder. Transaktionerna kan också förändras vid procentuella angivelser där kunderna har olika prislistor.


Se även: