Order - Priser och rabatter

Winbas hjälp

Beskrivning av hur pris och rabatt för en kund föreslås i samband med t.ex. Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder och Kassa.

Specialprislista på kunden

Om kunden har en specialprislista angiven kommer denna att användas vid förslag av pris. I första hand föreslås priset från Specialprislista 2, om inte Specialprislista 2 är aktiverad kommer istället Specialprislista 1 att användas.

Om enhetsprodukter används och det finns en specialprislista på enhetens huvudprodukt, kommer denna primärt att aktiveras vid registrering på kund där huvudproduktens specialprislista är angiven. I Andra hand används specialprislista på enhetsprodukten.

Specialprislista för produkt och produktgrupp

När en specialprislista finns på kunden kommer i första hand transaktion i specialprislistan som avser själva produkten att föreslås. I andra hand kommer transaktion registrerad på produktens grupp att användas.

Kampanjprislista / Lägsta pris

Som komplement till specialprislistorna 1 och 2 kan kampanjprislista anges för kampanjer i en begränsad tidsperiod. Genom att istället använda begreppet Kampanjpris på kunden, kan en tillfällig specialprislista användas på kunden under kampanj, utan att inkräkta på användandet av de ordinarie specialprislistorna 1 och 2 i de fall dessa är reserverade för andra ändamål. Kampanjpriser läggs upp på vanligt sätt som en specialprislista med produkter och kan administreras på kunderna via verktyget Specialprislistor - Kunder.

Lägsta pris. Skillnaden mellan kampanjpris och specialprislista 1 och 2 på kunden är att kampanjpris även hanteras som "Lägsta pris", d.v.s. är det normala priset för kunden ifråga lägre än den gällande kampanjen, kommer det normala priset att gälla.

Kampanj som rabatt i procent. I jämförelsen för att ta fram lägsta pris, kommer produktens grundprislista 1-9 att ligga till grund för framräkning av lägsta netto (pris efter rabatt) när kampanjen anges med rabatt i procent. Detta innebär att ett avtalat pris i en specialprislista kommer att gälla utan rabatt om detta underskrider grundpriset inklusive kampanjens rabatt.

Utpris 1 - 9

Om ingen specialprislista finns på kunden eller om enbart rabatt och inget pris har hämtas från specialprislistan, kommer istället utpriserna 1 till 9 angivna på produkten att föreslås. Vilken av dessa nio prislistor som då används, bestäms av vad som är registrerat som prislista på kunden.

Rabatt

Om rabatt i valuta eller procent ska användas, bestäms av inställningar gjorda i Inställningar produkter. Rabatt från en eventuell specialprislista kan användas i kombination med kundens generella rabatt och kvantitetsrabatter. Tillvägagångssättet för hantering av kvantitetsrabatter bestäms av inställningar utförda i Inställningar produkter, med avseende på om priset eller rabatten ska påverkas.

Vidare bestäms för respektive specialprislista hur rabatten ska hanteras i samband med kundens generella rabatt. Fälten Spärra kvantitetsrabatt och Addera till generell rabatt på kund återfinns på specialprislistans transaktionssida. Rabatten på gruppen kan alltså adderas till rabatt angiven på kund, detta anges då på specialprislistan.


Se även: