Prisrapport

Winbas hjälp

Interaktion försäljning / Prisrapport

Prisrapport ger en överblick över kundens priser och rabatter från produkternas grundpriser eller specialprislistor som används på kunden. Prisrapport innehåller dels funktioner för prisförfrågan för en viss kund, samt rapporteringsmöjligheter i form av prislistor till kunden eller för internt bruk.

Administrationens huvudmeny eller Winbas skrivbord

Välj in Prisrapport i Administrationens huvudmeny eller som en genväg på Winbas skrivbord. Prisrapport återfinns i avdelningen produkter i Anpassa menyalternativ eller Winbas navigatör förutsatt att rättigheten Prisrapport finns på den inloggade användaren.

Använd Anpassa menyalternativ för att välja in Prisrapport i det aktuella företaget.

Skapa en genväg till prisrapport på Winbas skrivbord för att lätt komma åt funktionen vid olika tillfällen.

Prisrapport för en viss kund kan även ske direkt från Kunder.

Prisförfrågan

Den mest grundläggande formen i användandet av prisrapport är en enkel prisförfrågan, vilket innebär att kunden anges, produkten anges och priset visas.

Exempel på enkel form av prisförfrågan:

  1. Starta prisrapport

  2. Skriv in kundens nummer
  3. Tryck enter
  4. Skriv in produktens nummer

Om ytterligare information önskas kan exempelvis fliken Sålda produkter väljas. Om produkten har sålts till kunden, kommer den tidigare angivna produkten att markeras i listan och tidigare pristransaktioner kan visas.

  1. Välj fliken sålda produkter

  2. Använd knapplistan för tidigare pristransaktioner.
  3. Välj någon av flikarna specialprislista. Om produkten ingår, kommer den att markeras i prislistan.

Skärmlistor i prisrapport

Skärmlistorna i prisrapport kan anpassas med önskade kolumner med avseende på just prisrapport. Skärmlistor för t.ex. kunder och produkter har egen design i prisrapport med tonvikt på själva prisuppgifterna. Detta innebär att utseendet över exempelvis produktens priser anpassas till prisrapport och om inställningar av t.ex. färger har gjorts i den vanliga söklistan för produkt - kan motsvarande inställning, eller annan inställning göras i listan över produkter i prisrapport.

Unika inställningar för kolumner i prisrapport i de olika vyerna. Om t.ex. listan med produkter anpassas på ett specifikt sätt i prisrapport, gäller inte denna inställning vid normal sökning av produkt i andra lägen, som vid t.ex. sökning i produktregistret.

Enklare rapportmöjligheter för främst internt bruk finns tillgängliga via skärmlistorna till bildskärm, skrivare eller Excel under processens gång från alla flikar och vyer genom att högerklicka på den aktuella listan. Detta som ett komplement till de ordinarie rapporterna (se nedan).

Även utseendet för skärmlistan med kunder har en egen design med tonvikt på prisuppgifter. Samma design används även av rutinen specialprislistor - kunder som används för att administrera specialprislistor.

Tre steg i prisrapport

Prisrapport består av tre steg vilket det första utgörs av att välja den aktuella kunden ifråga. Därefter kan priserna för denna kund granskas i andra steget, varefter tredje steget består av olika rapporter kring prisuppgifterna, eventuellt även att skickas vidare till kunden.

Välj kund för prisrapport

Innan priser för sortimentet eller specialprislistor kan rapporteras ska den aktuella kunden anges. Bläddra i listan över företagets alla kunder eller skriv ett begrepp i den gällande sorteringsordningen t.ex. kundnummer, för att stega i listan mot aktuell kund.

Skriv in kundnumret i listan för att gå till kunden. Vid t.ex. sökning på namn, ändras sorteringsordningen först genom att klicka på rubriken i den aktuella kolumnen.

När kunden är vald tryck Enter på tangentbordet eller välj knappen Priser för att visa kundens prislistor.

Som standard visas relevanta uppgifter i listan över kunder såsom kundens prislista 1 till 9 och eventuella specialprislistor. Genom att t.ex. klicka på kolumnen spec.prisl 1 sorteras kunderna i ordningen för specialprislista ett.

Priser för den valda kunden

Avsnittet Priser består av flera olika vyer beroende på om kunden har specialprislistor eller produkterna har kvantitetsrabatt registrerad. Denna första vy består av hela sortimentet med utgångspunkt från produktregistret.

Produkter / Sålda produkter

Produkter visas från början alla priser i produktregistret, medan vyn Sålda produkter begränsas till den försäljning som tidigare har skett till kunden. I sålda produkter finns även möjlighet att följa försäljningen av produkten till kunden historiskt, för att bättre kunna skapa sig en bild i dialogen med kunden.

Sålda produkter visar försäljningen på den aktuella kunden. Genom att använda knapplistan visas historiken för kunden och produkten på den rad som är vald. Innehållet är alltså detsamma som i Produkter - Statistik, med den skillnaden att raderna i knapplistan begränsas till den enskilda produkten.

Statistik och inneliggande order

I kontakten med kunden kan också inneliggande kundorder som ännu inte har fakturerats visas i fliken Sålda produkter.

Visa inneliggande order kan användas när företaget t.ex. samfakturerar kunden en gång per vecka, eller varannan vecka och listan därmed kanske innehåller förhållandevis gamla priser. Listan med tidigare statistik kompletteras då med senaste order till kunden, både vad gäller själva fliken Sålda produkter och även transaktioner i knapplistan.
Ordertransaktioner lägger sig normalt sist i knapplistan som är sorterad på datum, och skiljer såg åt från tidigare transaktioner i statistiken i och med att de saknar fakturanummer.

Viktiga kolumner i Produkter / Sålda produkter

I dessa båda vyer finns en mängd priser och andra uppgifter att välja in genom att anpassa listornas kolumner. Bland de viktigare uppgifterna märks följande:

Kolumn

Innehåll

Netto inpris

Inpris minus rabatt omräknat från utländsk valuta. Eventuellt även med hänsyn tagen till Inpåslag registrerad på produkt eller leverantör.

Utpris

Kundens framräknade utpris baserat på prislista 1-9, eller specialprislistor kopplade till kunden. Utpris är alltså identiskt med det pris som föreslås vid t.ex. registrering av offert eller order / faktura.

Rabatt

Kundens ackumulerade rabatt med avseende på generell rabatt på kunden och eventuella specialprislistor. Rabatt är den rabatt som föreslås vid offert eller order / faktura, före eventuell kvantitetsrabatt.

Netto utpris

Utpris minus rabatt.

TG

Täckningsgrad på netto utpris i förhållande till netto inpris.

Enh

Produktens försäljningsenhet.

Utpris 1-9

Produktens ordinarie prislistor, där respektive kolumn kan väljas in.

Pålägg 1-9

Eventuella påläggsfaktorer angivna på produktens ordinarie prislistor.

Kundutpris(1-9)

Pris från den ordinarie prislistan på produkten beroende på vilken prislista 1-9 som är registrerad på kunden. Denna kolumn kan väljas istället för kolumnerna Utpris 1-9, eftersom den alltid visar den valda kundens prislista med t.ex. Kundutpris(2) i rubriken.

Spec.prisl 1

Pris från kundens specialprislista 1.

Spec.rab 1

Rabatt från kundens specialprislista 1.

Spec.prisl 2

Pris från kundens specialprislista 2, detta pris kommer att gälla om inte specialprislistan är utgången.

Spec.rab 2

Rabatt från kundens specialprislista 2.

Pris från

Kolumnen visar namnet på den prislista som används. Priset kan då komma från någon av produkternas utpris 1 till 9 eller någon av specialprislistorna.

Kvantrab 1-10
Rabatt 1-10
Rabproc 1-10

Eventuella kvantitetsrabatter registrerade på produkten. Respektive kolumn med kvantitetsantal och tillhörande rabattkolumn i kronor eller procent kan väljs in beroende på hur många nivåer som används. Notera att kvantitetsrabatter inte behöver väljas in eftersom dessa automatiskt visas på en produkt med kvantitetsrabatt.

Tips. Genom att högerklicka och välja Anpassa kolumner visas en kortfattad beskrivning av kolumnen. Eftersom namnen ofta är mer kortfattade och ibland består av förkortningar, ger beskrivningen en vägledning av vad kolumnen som ska väljas in innehåller.

 

Beskrivning visas när kolumner väljs in i Prisrapporten.

Innehållet i kolumnerna Netto inpris och TG visas då förutsatt att inte funktionen Dölj inpris, kostnad och TG är aktiverad för användaren.

Kvantitetsrabatt

Om en produkt med kvantitetsrabatt väljs i någon av listorna med produkter eller sålda produkter, kommer uppgifter om kvantitetsrabatt att visas automatiskt på skärmen. Följande information är då tillgänglig:

Rad

Innehåll

Kvantitet

Kvantitet avser den kvantitetsgräns som är angiven på produkten för att rabatten ska aktiveras vid försäljning.

Kvant.rab. kr / %

Kvant.rab. kr eller Kvant.rab. % visar den rabatt som är angiven för kvantitetsgränsen.

Pris

Pris motsvarar det pris som har tagits fram på kunden efter prislistor. Pris är alltså identiskt med det pris som föreslås vid t.ex. registrering av offert eller order / faktura. Om inställningen Kvantitetsrabatt dras från pris används, kommer priset även att vara påverkat av kvantitetsrabatten.

Rabatt kr / %

Rabatt motsvarar den rabatt som föreslås vid t.ex. order / faktura. Den ingående rabatten består av ackumulerad rabatt med avseende på generell rabatt på kunden och eventuella specialprislistor. Om inställningen Kvantitetsrabatt läggs till rabatt används, kommer kvantitetsrabatten att läggas till den ingående rabatten. Används rabatt i kr, adderas beloppen – används rabatt i procent, sker pålägg enligt principen ”procent på procent”

Nettopris

Nettopris är pris minus rabatt efter kvantitetsrabatt.

Om informationsbilden för kvantitetsrabatt visas, eller om knappen kvantitetsrabatt väljs - kan följande meddelanden visas beroende på vilken produkt eller specialprislista som har använts för att generera prisuppgifterna. Om ingen kvantitetsrabatt visas, visas istället följande orsaker:

Meddelanden vid ingen kvantitetsrabatt

Det finns ingen kvantitetsrabatt på produkten.

Kvantitetsrabatt på produktens utpris är spärrad i inställningar för produkter

Kvantitetsrabatt på specialprislistan är spärrad.

Specialprislistor

Flikarna med specialprislista 1 och 2, samt Kampanjpris aktiveras beroende på om specialprislistor återfinns på kunden. Om kunden har specialprislista visas transaktionerna med produktgrupp eller produkt i listan. Flikarna visar specialprislistan i sin helhet, oberoende av om en produkt eventuellt har valts. Om en produkt har valts, kommer raden med produkten att markeras i prislistan.

Listan kan också anpassas med motsvarande uppgifter som också finns i specialprislistans transaktionssida.

Genom att välja in kolumnen Kvantiteter i listan är det t.ex. möjligt att se vilka kvantitetsbaserade priser och rabatter som finns registrerade i specialprislistan.

Info prislista

Knappen Info prislista visar status för den aktuella prislistan med avseende på datum och giltighet. Specialprislistan kan t.ex. vara utgången, varför heller inget pris hämtas från den. Specialprislistans giltighet med avseende på datumintervall baseras på systemdatum i Prisrapport.

Om kunden har en specialprislista kopplad och denna av någon anledning inte används, kommer information om förhållandet att visas automatiskt när fliken med den aktuella prislistan väljs.

Knappen Öppna prislista

När någon av flikarna med specialprislistor är aktiverad i Prisrapport finns också möjlighet att direkt göra förändringar i specialprislistans transaktioner.

Knappen Öppna prislista visar prislistans transaktionssida där prisförändringar, registrering av nya transaktioner eller borttagningar kan göras. Förändringarna återspeglas i Prisrapport vartefter transaktionerna förändras.

För att öppna och ändra en specialprislista krävs också rättigheten Specialprislistor.

Knappen Lägg till

Knappen visas nere i hörnet i fönstrets statusrad när en produkt har valts och en försäljningsfunktion samtidigt är öppen. När knappen väljs kommer produkten att föreslås för registrering i fönstret.

Urval

Via knappen Urval kan vyerna begränsas med produktnummer och produktgrupp, eller annat valfritt begrepp ur produktregistret. Om ett urval görs, kommer samtliga vyer, d.v.s. både produktuppgifter och specialprislistor att påverkas.

Produktnummer / Produktgrupp. Begränsa urvalet genom att ange intervall för produktnummer samt produktgrupp. För att välja en specifik produktgrupp eller ett produktnummer, använd sökregistret med hjälp av tangenterna Alt+Pil-ner i det aktuella fältet.

Urval på annat begrepp

Om ett annat begrepp ska användas såsom t.ex. prisgrupp, alternativ grupp, Leverantör eller liknande kan man välja i listan över tillgängliga urvalsalternativ genom att klicka på produktgrupp.

Urval på alternativa nummer

Urval baserat på alternativa produktnummer kan också göras för att begränsa ett sortiment för rapporten. Rubriker för egna urval av alternativnummer visas i förekommande fall längst ner i listan med möjliga begrepp.
När en rubrik för alternativnummer väljs, som t.ex. EAN, OEM eller annan typ av gruppering, kod eller märkning, kommer urvalet enbart att gälla produkter med nummer registrerade i intervallet för den definierade rubriken.

Efter att rubriken har valts kan knappen vid fältet användas för att visa en lista över registrerade förekomster i positionen.

Enbart prislista. Om alternativet Enbart prislista används kommer enbart de produkter som är märkta för prislista att inkluderas i urvalet. Alternativet prislista återfinns normalt på alla produkter beroende på förslag vid ny produkt och kan därefter kopplas bort på enskilda produkter som inte ska ingå i prislista.

Urvalet kommer även att följa med till rapportdelen för utskrifter av prislistor, i rapportdelen kan därefter urvalet förändras vid behov.

Observera att ett urval gäller tills ett nytt urval görs eller att knappen Återställ urval väljs. Om en ny kund väljs, kommer fortfarande det tidigare urvalet på produkter och specialprislistor att gälla.

Urval i Produkter / Sålda produkter

Raderna i de båda flikarna Produkter och Sålda produkter begränsas av de intervall som har angivits med avseende på produktens nummer och grupp.

Urval i Specialprislistor

Vid urval på produktnummer kommer specialprislistans transaktioner att begränsas av det intervall av produktnummer som har angivits. Alla grupper visas om inte urval på produktgrupp (eller prisgrupp beroende på inställning) samtidigt görs.

Om urval görs på produktgrupp kommer specialprislistan att innehålla de transaktioner med grupper inom intervallet, samt de produkter vars produktgrupp är inom intervallet.

Notera att urvalet påverkan beträffande specialprislistor beror på inställningen Använd prisgrupp. D.v.s. används inställningen kommer påverkan av specialprislistor enbart ske om urvalet är baserat på prisgrupp.

Rapport

För utskrift av prislistor eller vidare export till Excel väljs sedan knappen rapport.

Den vy som tidigare har använts vid prisförfrågan i föregående steg, kommer även att föreslås vid utskrift av prislista. Antal rader för utskriften bestäms av vilken prislista som väljs, Produkter, Sålda produkter eller Specialprislistor. Om specialprislistor finns, innehåller då listan resultatet av en eller två specialprislistor på kunden - d.v.s. finns en giltig specialprislista 2 kommer transaktion på denna att gå före eventuell transaktion i specialprislista 1.

Vilka kolumner som ska ingå i prislistan bestäms designen av rapporten. Här väljs även egenskaper för t.ex. teckensnitt och storlekar på rubrik och rader, samt om andra inställningar för skrivaren som att utskriften ska vara stående eller liggande. Om flera kvantitetsrabatter specificeras, kan liggande utskrift vara att föredra.

Skärmlistan i fliken rader innehåller alltid de rader som kommer att skrivas ut. Från början väljs alla rader i det gällande urvalet. Genom att använda knappen Välj inga kan samtliga rader bockas av i urvalet. Eftersom alla rader i listan från början är markerade, kan knappen användas för att sedan istället bocka av de etiketter som inte ska skrivas ut.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla rader i lista och på detta sätt även återgå till ursprungsläget.

Genom att högerklicka på rad i listan kan alla rader i en viss produktgrupp väljas. Om utgångsläget är att alla rader i urvalet är markerade, kan alla produkter i en enskild produktgrupp avmarkeras genom att högerklicka på raden och därefter välja alternativet Välj inga i produktgruppen.

Gruppering och sortering

Normalt visas rapporten uppdelad på produktgrupp och med rubriker för varje grupp, och sorterad på produktnummer inom gruppen. Om kolumnen Grupp väljs bort i rapportens design, kommer rapporten istället att sorteras enbart på produktens nummer och därmed också utan produktgruppen som rubrik vid utskrift till skrivare och bildskärm.

Om enbart produktens benämning ska visas i rapporten kan produktnumret väljas bort i designen. I detta fall kommer sortering då att göras på benämning. På samma sätt kommer inledande rubriker per grupp att visas beroende på om kolumnen Grupp också är vald.

Fliken Urval

Urvalet som visas vid utskrift av prislista i rapportdelen är samma urval som eventuellt tidigare har gjorts vid prisförfrågan i föregående steg. Om ett annat urval ska göras, väljs fliken Urval och därefter anges ett intervall för produktgrupp samt produktnummer. För att välja en specifik produktgrupp eller ett produktnummer, använd sökregistret med hjälp av tangenterna Alt+Pil-ner i det aktuella fältet.

Genom att växla tillbaka till fliken rader eller välja utskrift av någon typ, kommer urvalet att effektueras och innehållet i skärmlistan att påverkas av urvalet. Om man därefter väljer att gå tillbaka till avsnittet för prisförfrågan med knappen Priser, kommer det nya urvalet att gälla även här.

Utländska kunder

Vid utskrift av prislistor i rapportdelen kommer utländska benämningar att användas om kunden är utländsk och benämningar och enhet är registrerade för produkten.

Utskrift av prislistor

Bildskärm. Genom att granska prislistan på bildskärm ges en överblick innan utskriften och möjlighet att spara som PDF, samt möjlighet att utföra fritextsökningar på olika begrepp. Notera att denna möjlighet även finns tillgänglig genom att högerklicka på skärmlistorna över Produkter, Sålda produkter och Specialprislistor i det tidigare steget.

Skrivare. Dialogen Skriv ut föreslår de skrivarinställningar som har gjorts för den aktuella utskriften i samband med design av utskriften.

Fil. Utskrift till fil skapar en tabseparerad fil enligt Windows standardformat. Filen kan därefter öppnas och bearbetas i valfritt program, t.ex. Microsoft Excel. En fil kan också användas för export av data till ett annat program som har rutiner för att ta emot data via fil. Standardalternativet i Systeminställningar är att filen öppnas med Excel.

Skicka e-mail. Knappen skapar en excelfil enligt samma utseende som ovan och lägger den som bilaga till ett e-mail med kundens e-mailadress som mottagare.


Se även: