Produkter - Enhetsprodukter

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Hittas under

Produkter

Rättigheter

Produkter och Ändringar av produkt

Syfte

Enhetsprodukter används vid hantering av en produkt som logistiskt sett hanteras som olika produkter. Man kan exempelvis förpacka produkten i olika antal och sedan försälja produkten i dessa enheter. Logistiken kommer då att beröra enheten på t.ex. plocksedel, medan statistik och övrigt kommer hanteras på själva huvudprodukten.

Terminologin kring dessa två olika typer av produkter blir då:

Huvudprodukt

Den vanliga produkten som fungerar som uppsamling av t.ex. statistik.

Enhetsprodukt

Den underliggande produkten som användes vid försäljning och logistik.

Enhetsprodukter registreras med ett antal, detta antal användes sedan vid uppdatering av t.ex. lagersaldo och statistik på den huvudprodukt där den är registrerad. Alltså skrivs statistik på huvudprodukten snarare än den enhetsprodukt som användes vid registrering.

Huvudprincipen blir då enligt följande form: Registrerat antal multiplicerat med enhetsproduktens antal är lika med huvudproduktens antal.

Registrering

Enhetsprodukter väljs med knappen enhet-pil-ner. Enhetsprodukter kan registreras när en tidigare sparad produkt har valts och visas eller när en ny produkt är i begrepp att registreras förutsatt att nummer och benämning på produkten har angivits. Har nummer och benämning på en ny produkt registrerats, sparas den nya produkten när knappen väljs.

Eventuella förändringar som har gjorts på befintlig huvudprodukt sparas när knappen för enhetsprodukt väljs.

Registrering av enhetsprodukter sker radvis och därefter sparas alla registrerade rader med F7 - Spara. Enhetsprodukter betraktas och lagras som vanliga produkter och är sökbara från söklistor för produkt, de kan även förändras direkt från produktkortet efter att de har sparats i registret.

Skärmlistan för registrering är uppdelad i upp till tre sektioner beroende på utförda inställningar och hur kolumnerna i skärmlistan är anpassade.

Enhetsprodukt

I den första sektionen registreras antal för enhetsprodukten, samt övriga viktiga produktuppgifter såsom Nummer och Benämning. Antal, Nummer och benämning måste alltid anges för att en produkt enhetsprodukt ska sparas i produktregistret.

När antal har angivits föreslås enhetens produktnummer, benämning och prisuppgifter. Följande förslag görs när antal har skrivits in och enter trycks:

Nummer

Enhetsproduktens nummer föreslås med huvudproduktens nummer och antal avskilt med tecknet x, enligt formen Huvudprodukt x antal.

Benämning

Huvudproduktens benämning föreslås

Netto inpris

Huvudproduktens netto inpris multiplicerat med Antal.

Utpriser

Utpriser 1-9 föreslås baserat på netto inpris och föreslagna påläggsprocenter.

Pålägg %

Pålägg % föreslås från huvudprodukten och utpriser baseras på dessa. Vid förändring av respektive påläggsprocent, förändras även det aktuella utpriset.

Alternativa produktnr

För att sektionen för registrering av alternativa produktnummer ska visas krävs att:

  1. Alternativa produktnummer är aktiverade i Inställningar Produkter

  2. Något av dessa alternativa produktnummer är valda i skärmlistan via Anpassa kolumner.

Standardinställningen för listan är att alla alternativa produktnummer som används visas för registrering.

Exempel

Man har fem olika typer av alternativa produktnummer angivna i inställningar produkt, dessa visas då vid registrering av produkt. Endast två av dessa är avsedda att användas för enhetsprodukter. De resterande tre väljs då bort i skärmlistan för att underlätta registreringen.

Editering i skärmlista

När ett fält aktiveras för inmatning, markeras det tidigare innehållet vilket möjliggör direkt överskrivning enligt Windows standard.

Följande tangenter används i den editerbara skärmlistan.

Escape

Avslutar inmatningsläge utan att ändra föregående värde.

Enter

Accepterar tidigare ändring och navigerar till nästa fält på samma rad. Är detta det sista fältet, ställer sig markören på första fältet i nästa rad.

Pil Ner

Navigerar till nästa rad

Pil Upp

Navigerar till föregående rad

Page Down

Navigerar till nästa skärmsida

Page Up

Navigerar till föregående skärmsida

Home

Navigerar till första raden

End

Navigerar till sista raden

Enhetsprodukter i Offertregistrering, Order / faktura och Serviceorder

Lagersaldo och antalsuppgifter När en enhetsprodukt används vid registrering av transaktioner i exempelvis Order / faktura visas lagersaldo och antal från enhetsproduktens huvudprodukt.

Uppgifter som visas hämtas från huvudprodukten.

Specialprislistor kan registreras på både enhetsprodukt och huvudprodukt. Om det finns en specialprislista på enhetens huvudprodukt, kommer denna att aktiveras vid registrering på kund där huvudproduktens specialprislista är angiven. Vid eventuella signaler som ges i samband med specialprislista, framgår att huvudproduktens specialprislista har använts i ledtexten.

Kostnad enligt lagervärde V.I.T. uppdateras enligt den lagervärderingsmodell som är angiven på enhetsprodukten. Kostnaden framräknas baserat på huvudproduktens kostnad och multipliceras med det aktuella antalet för enheten.

Motsvarande kostnadsberäkning baserat på huvudprodukten, förekommer även i de fall då enhetsprodukter används i samband med fakturering och inställningen Kostnad från produkt, angiven på produkten i Produkter.

Uppdatering av orderantal och beställt antal

Orderantal uppdateras på enhetens huvudprodukt, när enhetsprodukt används vid registrering av Order / faktura eller Serviceorder.

Beställt antal Det beställda antalet ökas på motsvarande sätt på huvudprodukten när enhetsprodukt används vid Beställning och minskas vid Inleverans.

Antal på enhetsprodukt påverkas ej Orderantal eller beställt antal på själva enhetsprodukten påverkas aldrig. Transaktionerna och de registrerade antalen kan däremot kontrolleras genom att använda i Informationslistan Orderantal i Produkter.

Uppdatering av statistik

Uppdatering av statistik på huvudprodukten vid de tillfällen då enhetsprodukt har använts sker vid följande händelser.

Fakturering vid t.ex. Order / faktura eller Samfakturering där order med enhetsprodukt är föremål för fakturering.

Inleverans I samband med uppdatering av Inleverans där enhetsprodukt ingår.

Inventeringsrapport Utskrift av Inventeringsrapport där uppdatering godkännes och inventerat antal registreras som lagersaldo.

Ta bort enhetsprodukter

  1. Först välja huvudprodukten och sedan gå in och ta bort enhetsprodukten genom att trycka delete i något av fälten Antal eller Nummer.

  2. Eller genom att välja enhetsprodukten direkt från produkt och sedan ta bort den med F7 - Ta bort.