Produkter Informationslistan Orderantal

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Informationslistan Orderantal visar inneliggande order där den aktuella produkten ingår, med kund och antal.

Tryck på knappen Pil-ner för att visa informationslistan.

Ledtexten indikerar att produkten har ett Tillverkningsantal.

Om produkten ingår som strukturdetalj kommer utleveransstrukturer och tillverkning att visas i separata flikar.

Order visar alla transaktioner där produkten ingår huvudprodukt eller enhetsprodukt i Order / faktura eller Serviceorder.

Struktur innehåller alla orderrader där produkten ingår som en strukturdetalj för utleverans.

Tillverkning visar alla beställningar (tillverkningsorder) där produkten ingår som en strukturdetalj.

Fliken Order

Fliken Order visas alltid när informationslistan öppnas och innehåller information om kund och produkt för varje transaktion där produkten ingår. Genom att anpassa skärmlistan kan en mängd kolumner väljas in från orderhuvud och ordertransaktion, t.ex. vilket radnummer transaktionen har.

Exempel på innehåll i fliken Order

Transaktionstyp kan väljas in i listan och visar då produkten är registrerad i struktur, som enhetsprodukt eller om det är en vanlig ordertransaktion registrerad i Order / faktura eller Serviceorder.

Ordernummer beskriver vilken order produkten är registrerad på.

Kund söknamn visar den aktuella kunden som ordern är registrerad på.

Beställt antal anger det beställda antalet på produktens orderrad, eventuellt med hänsyn tagen till försäljningsfaktor och strukturantal eller enhetsantal beroende på transaktionstypen.

Levererat antal visar beställda antalet på produktens orderrad med hänsyn tagen till försäljningsfaktor och strukturantal eller enhetsantal.

Leveranstid anger den registrerade leveranstiden på den aktuella orderraden. Notera att t.ex. Leveranstid kan väljas in som kolumn både för orderns huvud och från orderraden beroende på hur den används.

Kommentar från orderhuvud kan väljas in från huvudets Kommentar / försäljningstext när den används för olika typer av märkningar som kanske också färgsätts i listan beroende på innehåll.

Transaktionens kommentar visar försäljningstext föreslagen från produkten, alternativt angiven vid registrering.

Statusrad och antal transaktioner

I listans statusrad visas antal ordertransaktioner där produkten ingår. Om produkten är en enhetsprodukt, visas antalet på huvudprodukten.

Enhetsprodukter

Huvudprodukt. Om enhetsprodukter används, visas även huvudproduktens ingående enhetsprodukter i informationslistan, vilket då även framgår i listans statusrad.

Exempel: Informationslistan väljs vid en huvudprodukt. Listan visar då även de transaktioner där huvudproduktens enhetsprodukter är registrerade.

10 transaktioner i order, varav 5 är registrerade på enhetsprodukter

Enhetsprodukt. Om den aktuella produkten är en enhetsprodukt är orderantalet alltid noll, men transaktionerna där den ingår visas ändå i listan i informativt syfte. Information om att orderantalet återfinns på huvudprodukten visas i detta fall.

Exempel: Informationslistan väljs när en enhetsprodukt visas i Produkter. Orderantalet är i detta fall noll, men transaktioner där produkten ingår visas ändå listan med det aktuella antalet.

10 transaktioner i order, där enhetsproduktens orderantal är registrerat på huvudprodukten

Fliken Struktur

Om produkten ingår i en utleveransstruktur, visas information den aktuella orderraden. Produkten är i detta fall inte registrerad på själva ordertransaktionen, utan som detalj i en underliggande nivå.

Se följande avsnitt för vidare information om struktur och detaljavräkning:

Innehåll i fliken Struktur

Förutom ordernummer, kund och antal kan kolumner från orderhuvud, ordertransaktion och själva strukturraden väljas in i listan. Exempelvis kan Produktnr väljas in och visar då vilken Huvudprodukt detaljen är registrerad på.

Fliken Tillverkning

Om produkten ingår som en strukturdetalj i en beställningsstruktur (tillverkningsorder) visas transaktionerna i listan. Summan av transaktionerna i listan utgör tillverkningsantal på den aktuella produkten.

Innehåll i fliken Tillverkning

Förutom beställningsnummer, leverantör (eget företag eller legotillverkare) och produkten av strukturantalet kan kolumner från beställningen, transaktionen och själva strukturraden väljas in i listan. Exempelvis kan Produktnr väljas in och visar då vilken Huvudprodukt detaljen är registrerad på i beställningen.

Snabbmeny och direktutskrifter

Informationslistan har en snabbmeny som visas vid högerklick på en rad som innebär att listan kan skrivas ut eller visas på bildskärm och Excel, samt att en order kan skrivas ut, eller förhandsgranskas på bildskärm.

En order kan även öppnas för vidare bearbetning i Order / faktura eller Serviceorder direkt från skärmlistan.

Lägg ut på skrivbord

Genom att välja knappen Lägg ut på skrivbord när listan visas kommer fönstret att frigöras och ligga kvar på skrivbordet efter att det t.ex. har öppnats från produktkortet. Innehållet kommer då att förändras och visa information för aktuella produkter när de har valts vid registrering. För ytterligare information se avsnittet: