Order / faktura - Transaktioner - Struktur

Winbas hjälp

Order / faktura - Transaktioner

Om en strukturprodukt används, kommer strukturen att skapas på transaktionen förutsatt att detaljavräkning är Utleverans. Vid val av knappen <F6 - Struktur> kan sedan denna struktur förändras, t.ex. med nya rader eller genom förändringar av exempelvis detaljernas benämningar. Strukturen skapas med utgångspunkt från den struktur som är registrerad på huvudprodukten i Produkter - Struktur.

Strukturens utseende

När en strukturprodukt sparas i transaktioner, genereras strukturrader automatiskt. Hur dessa rader skapas och vilket innehåll de får bestäms i huvudsak av kombinationen av två olika alternativ.

Detaljavräkning i flera nivåer - Utleverans

Om alternativet Detaljavräkning i flera nivåer i Inställningar Produkter används, kommer alla ingående detaljer i alla nivåer att skrivas till strukturen när denna skapas. Detta betyder att om en detalj i strukturen i sin tur är en strukturprodukt som också innehåller detaljer, kommer även dessa att inkluderas i strukturen. M.a.o. kommer alla underliggande detaljer i alla flera nivåer att skapas på transaktionen.

Är inte inställningen på, kommer enbart själva strukturen i första nivån att skapas på transaktionen.

Statistik på detaljnivå

Alternativet Statistik på detaljnivå ger möjlighet att t.ex. fördela försäljningsintäkter som grundas på en orderrad på flera kontonummer, resultatenheter eller projekt. En fördelning av beloppet över hela strukturen kommer då att utföras när produkten aktiveras i t.ex. Order / faktura. Om alternativet Detaljavräkning i flera nivåer används, kommer en fördelning av alla ingående detaljer i alla nivåer att utföras.

Om strukturdetaljer därefter läggs till strukturen, ökar summan på orderraden och priset på raden justeras på samma sätt. Priset på raden kommer då också att kompenseras för eventuell angiven rabatt på raden. Detta innebär att rabatten kommer att kvarstå, t.ex. i de fall man också har en avtalad rabattnivå med kunden.

Radnummer

Radnummer fungerar i första hand som ett positioneringsbegrepp för detaljer inom strukturen, men är även detaljradens identitet vid angivelse av radnummer.

När en strukturprodukt sparas i transaktioner, genereras strukturrader automatiskt. Vilket radnummer som genereras bestäms av inställningen Detaljavräkning i flera nivåer i Inställningar Produkter.


Radnummer vid Detaljavräkning i flera nivåer

När Detaljavräkning i flera nivåer används och nya interna radnummer genereras kommer dessa att skapas med från ett och uppåt. För att sedan registrera emellan skapade transaktioner för att få en önskad ordning, kan nya rader infogas på valfri position. Strukturens radnummer skrivs aldrig ut på blankett.

Produkter - Struktur

Order / faktura - Transaktioner

Rad

Strukturdetalj

1

Produkt 1

2

Produkt 2

 

 

3

Produkt 3

Rad

Strukturdetalj

1

Produkt 1

2

Produkt 2

3

  Detalj 1 till Produkt 2

4

  Detalj 2 till Produkt 2

5

Produkt 3

Infoga radnummer

För att infoga ett radnummer mellan två positioner, markera raden där positionen ska infogas och välj knappen Infoga rad.

Använd alternativet Infoga rad när en eller flera strukturdetaljer ska in mellan två befintliga rader i en struktur som har skapats på ordertransaktionen. Efterföljande rader i förhållande till den aktuella raden kommer att då att förskjutas med ett steg.

Om funktionen används när inte Detaljavräkning i flera nivåer används, kommer enbart rader där förskjutning är nödvändig att påverkas. Om man t.ex. använder strukturer där radbegreppet utgör ett system för själva strukturen och består av speciella nummerserier, kommer enbart radnummer inom serien att påverkas.

Relativ nivå

Den rad som sparas i den position som har infogas kommer att få samma relativa nivå som den rad där den infogades. Om man t.ex. infogar en ny rad mellan två rader som ligger i nivå 3, kommer även den nya raden att ligga i denna nivå. Eventuella infogade detaljer tillhörande denna rad om produkten är en strukturprodukt, kommer då att placeras i undernivåer relativt denna nivå.

Kopiera struktur

Genom att välja knappen F6 - Kopiera visas en lista över strukturer på andra strukturprodukter. Dessa strukturer kan då kopieras in till den aktuella strukturen.

Registrering

Rad

Radnummer räknas upp och föreslås för nästa rad automatiskt. Anges ett befintligt radnummer, kommer den aktuella raden att aktiveras på skärmen för bearbetning. Välj en befintlig rad genom att ange radnummer eller markera raden i skärmlistan eller Översikt.

Produktnummer

Produktnummer avser den detaljprodukt som ska läggas till i strukturen. Om en detaljprodukt som i sin tur är en strukturprodukt med detaljer väljs vid registrering, kommer alltid ingående detaljer att infogas efter den rad där själva strukturprodukten registreras.

Benämning / Utländsk benämning

Om språkkod på order är annan än SE skrivs benämningen och enhet på produkten och dess ingående detaljer enligt orderns språkkod, förutsatt att utländsk benämning finns angiven på produkterna. Lägger man till en ingående detalj, föreslås utländsk benämning om sådan finns angiven på produkten.

Strukturantal / Orderantal

Antalet i strukturen är alltid styckantal, d.v.s. antalet är samma som det antal som är registrerat på själva strukturen, oavsett orderantalet på ordertransaktionen. Uppdatering av strukturens antal i förhållande till orderantal sker ändå vid registrering och i samband med fakturering. Om Detaljavräkning i flera nivåer används, kommer strukturantalet att räknas upp för de ingående detaljerna med avseende på övergripande nivåers antal.

Orderantal kommer alltid att uppdateras på de ingående detaljerna med avseende på detaljens styckantal och orderradens beställda lagerantal, förutsatt att detaljavräkning är Utleverans.

Kostnad

Detaljens kostnad föreslås automatiskt i strukturen och avser den framräknade ákostnaden enligt lagervärde V.I.T. Den totala kostnaden, summan av detaljerna visas i statusraden.

Vid behov finns möjlighet att justera den föreslagna kostnaden för detaljen i strukturen. Ändringen kommer då i sin tur att påverka den totala kostnaden för orderraden. Om Statistik på detaljnivå används kommer också en förändring att påverka kostnaden registrerad för detaljen i statistiken för produkten.

För att justeringar ska kunna göras krävs också att inställningen Kostnad syns och ändras i inställningar för order är aktiverad samt att Kostnad från produkt inte är aktiverad på produkten. Registrering av kostnad kan då också t.ex. gälla ej prissatta produkter som väljs in för nyregistrering i den enskilda strukturen.

Lagerplats

Om lagerplatser används, kommer den lagerplats som finns registrerad på orderraden att föreslås när strukturen skapas. Har ingen lagerplats angivits kommer Standard lagerplats att användas om så är angivet i Inställningar produkter.

Serienummer

Om en strukturdetalj (produkten) är markerad för Serienummer kommer också fält för serienummer att finnas tillgängliga för eventuell registrering. Antal serienummer som kan registreras är då samma som det strukturantalet, alltså ett serienummer per styck.

I de fall man har bestämt att serienummer alltid måste anges innan utleverans, visas en dialog innan utskrift av följesedel om serienummer inte är angivna. Dialogen utgör en kontrollfunktion och registreringsrutin av serienummer vid utleverans.

Använd eventuellt dialogen Hämta lediga serienummer för att underlätta registreringen när produkt och antal har angivits:

Lista och Översikt

Skärmlistan

Skärmlistan i första fliken visar de strukturdetaljer som är registrerade på orderraden. Via skärmlistan kan de registrerade detaljerna väljas enligt principen för Anpassningsbara skärmlistor. Genom att välja in fältet Nivå i skärmlistan, visas den relativa nivå som detaljen tillhör i förhållande till den aktuella strukturprodukten. Första nivån (1) är alltid den ursprungliga strukturen och nivåer efter denna avser då detaljer som i sin tur tillhör andra detaljer.

Exempel - Den registrerade huvudprodukten A

Skärmlista

Översikt

Översikt

Översikten visar förhållandet mellan strukturprodukten och detaljer i flera nivåer. Översikten är främst användbar om Detaljavräkning i flera nivåer används, eftersom den visar strukturen i form av ett träd där orderradens produkt utgör roten och varje nod representerar en ny nivå. Översikten innehåller alltid samma antal detaljer som skärmlistan. 

Skriv ut översikt

Genom att först välja Översikt och sedan knappen Skriv ut, kan strukturen i alla nivåer skrivas till en skrivare som väljs i efterföljande dialog. På detta sätt kan en rapport skapas av strukturen och följas med utgångspunkt från den aktuella huvudprodukten.

Funktionen Skriv ut finns också tillgänglig i snabbmeny med högerklick, där även en utskrift till bildskärm kan göras, för att förhandsgranska utskriften, eller skriva ut en delmängd av materialet.

Ändra nivå och skifta rad från Översikt

Genom att högerklicka och välja snabbmenyn från Översikt, finns också möjlighet att förändra den relativa nivån, för att på så sätt kunna få en bättre överblick när strukturen förändas med nya transaktioner på orderraden.

Det finns även möjlighet att flytta detaljerna upp och ner i strukturen via snabbmenyn. Positioneringen sker då genom att radnummer växlas till föregående eller efterföljande rad. Skiftande av rad kan enbart göras inom den aktuella nivån. Ska en rad flyttas utanför nivån, måste först nivån förändras.

Minska nivå innebär att den relativa nivån på raden minskas med ett. Enbart rader med en nivå som är högre än ett och som inte har underliggande nivåer kan minskas.

Öka nivå medför att den aktuella radens relativa nivå ökas i förhållande till föregående nivå. En nivå kan inte ökas direkt under en föregående nivå, eftersom det då inte skulle finnas en nivå i mellan dessa nivåer. Om man t.ex. har nivå 1 och 2, kan inte nivå 2 ökas till 3.

Skifta rad Uppåt innebär att den aktiva raden kommer att flyttas upp ett steg i ordningen inom den aktuella nivån och få föregående rads radnummer.

Skifta rad Nedåt medger nedflyttning av raden till nästa position inom den aktuella nivån. Den rad som tidigare ligger i denna position kommer att få den aktiva radens radnummer.

Ta bort strukturdetaljer

Om man avser att ta bort hela eller delar av innehållet i strukturen används knappen F9 - Ta bort.


Se även: