Transaktioner - Struktur - Kopiera struktur

Winbas hjälp

Order / faktura - Transaktioner - Struktur
Beställning - Transaktioner - Struktur

Genom att välja F6 - Kopiera aktiveras dialogen Kopiera struktur.
Dialogen medger kopiering av en befintlig struktur från en annan strukturprodukt, till den struktur som för till fället finns registrerad på orderraden eller beställningsraden.
Struktur kan utöver på själva produkten också kopieras i samband med Offertregistrering och Serviceorder.


Skärmlistan med strukturprodukter

Lista visas tillgängliga produkter med en ingående struktur förutom den strukturprodukt som ingår i den orderrad eller beställningsrad som man för tillfället jobbar med. Genom att välja en av dessa strukturprodukter och sedan trycka F7 - Kopiera, kommer detaljprodukter registrerade på den valda produkten att kopieras in på den aktuella transaktionen.

Observera att skärmlistan innehåller alla strukturprodukter oavsett detaljavräkning Inleverans eller Utleverans, detta innebär att detaljerna i en struktur kan kopieras korsvis t.ex. i order, även om själva strukturprodukten är satt till Inleverans och alltså är avsedd för beställning. Produkterna som utgör detaljer i det här fallet betraktas då som neutrala (ej strukturprodukter), vilket i så fall innebär att bara första nivån då kopieras.

Sök struktur

Vid kopiering av tidigare struktur och många registrerade strukturer, är det möjligt att begränsa listan till enbart matchande produkter genom att skriva in ett sökbegrepp.

Sökbegreppet som skrivs in gäller då samtidigt både huvudproduktens nummer och benämning.

Tryck på krysset eller blanka sökfältet för att återställa listan till alla strukturer.

Knapplistan

Genom att klicka på symbolen för knapplistan kan de ingående detaljerna för respektive strukturprodukt i första nivån granskas innan kopiering utförs. De detaljprodukter som återfinns i knapplistan är även de som kommer att vara föremål för kopiering. Knapplistans utseende och kolumner bestäms av designen för skärmlistan avseende Struktur.

Statusraden

I statusraden framgår hur många strukturprodukter som återfinns i skärmlistan. Alla strukturprodukter utom den aktiva som har minst detalj registrerad kvalificerar för kopiering.

Strukturens radnummer / Kopiera detaljer i alla nivåer

Nya radnummer på ingående detaljer

När en struktur kopieras, tas ingen hänsyn till om en av de ingående detaljerna redan återfinns på den befintliga strukturen. Varje rad kommer vid kopiering att tilldelas nästa lediga nummer beroende på antalet rader som finns i den befintliga strukturen. Detta förutsatt att inte alternativet Behåll strukturens radnummer är valt.

Behåll strukturens radnummer (Ej vid detaljavräkning i flera nivåer)

Alternativet Behåll strukturens radnummer visas om inte alternativet Detaljavräkning i flera nivåer i Inställningar Produkter används och medför att de radnummer som återfinns i den struktur som kopieras, även används i den strukturen som skapas. Använd detta alternativ när radbegreppet utgör ett system för själva strukturen och kanske består av speciella nummerserier. Tillse i detta fall att de rader som ska kopieras in i en befintlig struktur inte har samma radnummer utan ligger i en annan serie. Skulle fallet vara att samma radnummer påträffas i en befintlig rad, ges en varning om förhållandet och kopieringen kan avbrytas.

Dialogen Strukturens radnummer finns redan

Om alternativet Behåll strukturens radnummer används och det finns befintliga strukturrader med samma radnummer som de som ska kopieras, visas dialogen Strukturens radnummer finns redan. Välj mellan att rader med samma radnummer skrivs över eller att behålla de tidigare raderna.

Kopiera detaljer i alla nivåer (Enbart vid detaljavräkning i flera nivåer)

Om Detaljavräkning i flera nivåer i Inställningar Produkter används föreslås tillvalet Kopiera detaljer i alla nivåer. Valet innebär att alla underliggande detaljer till detaljer som i sin tur också är strukturprodukter kommer att kopieras till t.ex. orderradens struktur, om produktens detaljavräkning som i fallet med t.ex. orderaden är Utleverans.

Detta betyder att om en detalj i strukturen i sin tur är en strukturprodukt som också innehåller detaljer, kommer även dessa att inkluderas i strukturen vid kopiering. M.a.o. kommer alla underliggande detaljer i alla flera nivåer att skapas på transaktionen.

Om tillvalet avmarkeras, kommer enbart strukturen i första nivån att kopieras, d.v.s. enbart den egentliga strukturen på produkten. Samma innehåll som visas när symbolen för knapplistan välj, kommer då att kopieras till strukturen.

Order / Faktura - Statistik på detaljnivå

Om alternativet Statistik på detaljnivå används i samband med order, kommer en omfördelning av orderradens summa att utföras vid kopiering. Fördelat belopp och kontonummer m.m. kommer då att sättas på alla de ingående detaljerna som har skapats på strukturen.

Infoga strukturprodukt med detaljer på rad

Motsvarande kopiering beskriven ovan kan även utföras genom att ange en strukturprodukt vid registrering av raden. Skillnaden mellan att välja in en strukturprodukt vid registrering, eller att kopiera den, är att vid kopiering skapas bara rader av den ingående strukturen. Genom att ange produkten på strukturraden kommer även själva strukturprodukten att registreras.

  Skärmlistan med strukturprodukter Knapplistan med transaktioner Statusraden med antal strukturprodukter Strukturens radnummer / Kopiera detaljer i alla nivåer