Beställning Transaktioner - Struktur

Winbas hjälp

Beställning - Transaktioner

Om en strukturprodukt används vid beställningstransaktion, kommer strukturen att användas på transaktionen förutsatt att detaljavräkning är Inleverans. Vid val av knappen <F6 - Struktur> kan sedan denna struktur förändras, t.ex. med nya rader eller genom förändringar av exempelvis detaljernas benämningar. Strukturen skapas med utgångspunkt från den struktur som är registrerad på huvudprodukten i Produkter - Struktur.

Tillverkningsorder

Möjlighet finns även att bygga upp en struktur (tillverkningsorder) på vilken produkt som helst, oavsett om produkten är kodad som strukturprodukt eller inte. Undantaget är strukturprodukter som är reserverade för Utleverans. I detta fall används knappen <F6 - Struktur> utan att en struktur har skapats från början. Strukturen byggs då upp manuellt eller genom kopiering av strukturer.

Detaljavräkning i flera nivåer - Inleverans

Innehållet i strukturen bestäms av inställningen Detaljavräkning i flera nivåer. Om alternativet Detaljavräkning i flera nivåer i Inställningar Produkter används, kommer alla ingående detaljer i alla nivåer att användas i strukturen. Detta betyder att om en detalj i strukturen i sin tur är en strukturprodukt som också innehåller detaljer, kommer även dessa att inkluderas i strukturen. M.a.o. kommer alla underliggande detaljer i alla flera nivåer att skapas på transaktionen, förutsatt att även dessa nivåers detaljavräkning är Inleverans.

Är inte inställningen på, kommer enbart själva strukturen i första nivån att skapas på transaktionen.

Radnummer

Radnummer fungerar i första hand som ett positioneringsbegrepp för detaljer inom strukturen, men är även detaljradens identitet vid angivelse av radnummer.

När en strukturprodukt bearbetas i transaktioner, har strukturrader genererats automatiskt. Vilket radnummer som genereras bestäms av inställningen Detaljavräkning i flera nivåer i Inställningar Produkter.


Radnummer vid Detaljavräkning i flera nivåer

När Detaljavräkning i flera nivåer används och nya interna radnummer genereras kommer dessa att skapas med från ett och uppåt. För att sedan registrera emellan skapade transaktioner för att få en önskad ordning, kan nya rader infogas på valfri position. Strukturens radnummer skrivs aldrig ut på blankett.

Produkter - Struktur

Beställning - Transaktioner

Rad

Strukturdetalj

1

Produkt 1

2

Produkt 2

 

 

3

Produkt 3

Rad

Strukturdetalj

1

Produkt 1

2

Produkt 2

3

  Detalj 1 till Produkt 2

4

  Detalj 2 till Produkt 2

5

Produkt 3

Infoga radnummer

För att infoga ett radnummer mellan två positioner, markera raden där positionen ska infogas och välj knappen Infoga rad.

Använd alternativet Infoga rad när en eller flera strukturdetaljer ska in mellan två befintliga rader i en struktur som har skapats på beställningstransaktionen. Efterföljande rader i förhållande till den aktuella raden kommer att då att förskjutas med ett steg.

Om funktionen används när inte Detaljavräkning i flera nivåer används, kommer enbart rader där förskjutning är nödvändig att påverkas. Om man t.ex. använder strukturer där radbegreppet utgör ett system för själva strukturen och består av speciella nummerserier, kommer enbart radnummer inom serien att påverkas.

Relativ nivå

Den rad som sparas i den position som har infogas kommer att få samma relativa nivå som den rad där den infogades. Om en ny rad t.ex. infogas mellan två rader som ligger i nivå 3, kommer även den nya raden att ligga i denna nivå. Eventuella infogade detaljer tillhörande denna rad om produkten är en strukturprodukt, kommer då att placeras i undernivåer relativt denna nivå.

Kopiera struktur

Genom att välja knappen F6 - Kopiera visas en lista över strukturer på andra strukturprodukter. Dessa strukturer kan då kopieras in till den aktuella strukturen.

Registrering

Rad

Radnummer räknas upp och föreslås för nästa rad automatiskt. Anges ett befintligt radnummer, kommer den aktuella raden att aktiveras på skärmen för bearbetning. Välj en befintlig rad genom att ange radnummer eller markera raden i skärmlistan eller Översikt.

Produktnummer

Produktnummer avser den detaljprodukt som ska läggas till i strukturen. Om en detaljprodukt som i sin tur är en strukturprodukt med detaljer väljs vid registrering, kommer alltid ingående detaljer att infogas efter den rad där själva strukturprodukten registreras.

Benämning / Utländsk benämning

Om språkkod på beställning är annan än SE skrivs benämningen och enhet på produkten och dess ingående detaljer enligt beställningens språkkod, förutsatt att utländsk benämning finns angiven på produkterna. Lägger man till en ingående detalj, föreslås utländsk benämning om sådan finns angiven på produkten.

Strukturantal / Beställt antal

Antalet i strukturen är alltid styckantal, d.v.s. antalet är samma som det antal som är registrerat på själva strukturen, oavsett det beställda antalet på transaktionen.

Observera att strukturhantering vid beställning och inleverans inte påverkar det beställda antalet på detaljer som ingår i struktur. Det är enbart själva strukturproduktens beställda antal som först räknas upp vid beställning och därefter räknas ner vid uppdatering av inleverans.

Lagerplats

Om lagerplatser används, kommer den lagerplats som finns registrerad på orderraden att föreslås när strukturen skapas. Har ingen lagerplats angivits kommer Standard lagerplats att användas om så är angivet i Inställningar produkter.

Lista och Översikt

Skärmlistan

Skärmlistan i första fliken visar de strukturdetaljer som är registrerade på beställningsraden. Via skärmlistan kan de registrerade detaljerna väljas enligt principen för Redigerbara skärmlistor. Genom att välja in fältet Nivå i skärmlistan, visas den relativa nivå som detaljen tillhör i förhållande till den aktuella strukturprodukten. Första nivån (1) är alltid den ursprungliga strukturen och nivåer efter denna avser då detaljer som i sin tur tillhör andra detaljer.

Exempel - Den registrerade huvudprodukten A

Skärmlista

Översikt

Översikt

Översikten visar förhållandet mellan strukturprodukten och detaljer i flera nivåer. Översikten är främst användbar om Detaljavräkning i flera nivåer - Inleverans används, eftersom den visar strukturen i form av ett träd där beställningsradens produkt utgör roten och varje nod representerar en ny nivå. Översikten innehåller alltid samma antal detaljer som skärmlistan. 

Skriv ut översikt

Genom att först välja Översikt och sedan knappen Skriv ut, kan strukturen i alla nivåer skrivas till en skrivare som väljs i efterföljande dialog. På detta sätt kan en rapport skapas av strukturen och följas med utgångspunkt från den aktuella huvudprodukten.

Funktionen Skriv ut finns också tillgänglig i snabbmeny med högerklick, där även en utskrift till bildskärm kan göras, för att förhandsgranska utskriften, eller skriva ut en delmängd av materialet.

Ändra nivå och skifta rad från Översikt

Genom att högerklicka och välja snabbmenyn från Översikt, finns också möjlighet att förändra den relativa nivån, för att på så sätt kunna få en bättre överblick när strukturen förändas med nya transaktioner på orderraden.

Det finns även möjlighet att flytta detaljerna upp och ner i strukturen via snabbmenyn. Positioneringen sker då genom att radnummer växlas till föregående eller efterföljande rad. Skiftande av rad kan enbart göras inom den aktuella nivån. Ska en rad flyttas utanför nivån, måste först nivån förändras.

Minska nivå innebär att den relativa nivån på raden minskas med ett. Enbart rader med en nivå som är högre än ett och som inte har underliggande nivåer kan minskas.

Öka nivå medför att den aktuella radens relativa nivå ökas i förhållande till föregående nivå. En nivå kan inte ökas direkt under en föregående nivå, eftersom det då inte skulle finnas en nivå i mellan dessa nivåer. Om man t.ex. har nivå 1 och 2, kan inte nivå 2 ökas till 3.

Skifta rad Uppåt innebär att den aktiva raden kommer att flyttas upp ett steg i ordningen inom den aktuella nivån och få föregående rads radnummer.

Skifta rad Nedåt medger ned flyttning av raden till nästa position inom den aktuella nivån. Den rad som tidigare ligger i denna position kommer att få den aktiva radens radnummer.

Ta bort strukturdetaljer

Om man avser att ta bort hela eller delar av innehållet i strukturen används knappen F9 - Ta bort.