Transaktioner - Struktur - Dialogen Infoga detaljer

Winbas hjälp

Order / faktura - Transaktioner - Struktur
Beställning - Transaktioner - Struktur

När en ny rad med en strukturprodukt är satt till detaljavräkning Utleverans registreras i struktur på ordertransaktion, eller Inleverans på beställningstransaktion - eller en befintlig rad ändras till en strukturprodukt, visas dialogen Infoga detaljer. Dialogen indikerar att en strukturprodukt som innehåller detaljer är vald vid registrering på den aktuella raden.

Strukturprodukt

Om en strukturprodukt med detaljer väljs vid registrering, kommer alltid ingående detaljer att infogas efter den rad där själva strukturprodukten registreras. Om man t.ex. först har infogat en rad och därefter väljer en strukturprodukt, kommer detta att medföra att ytterligare rader infogas automatiskt.

Dialogen

Beroende på om inställningen Detaljavräkning i flera nivåer - Utleverans / Inleverans i Inställningar Produkter är satt till Ja, kan även detaljer i alla underliggande nivåer registreras när raden sparas.

Detaljavräkning i flera nivåer används

Ja - Strukturen kopieras i alla underliggande nivåer efter den aktiva raden. Förutsättningen för att underliggande nivå ska kopieras är att den underliggande strukturprodukten är satt till Utleverans vid t.ex. registrering av order. Är den inte satt till Utleverans / Inleverans vid Order respektive Beställning kommer ej heller detaljer under strukturprodukten att registreras.

Eventuella befintliga efterföljande rader i skärmlistan kommer att förskjutas med motsvarande antal positioner.

Figuren. En rad har infogats mellan rad 1 och 2, rader fr.o.m. 2 har då förskjutits med en position. En strukturprodukt med 5 detaljer registreras därefter på rad 2, och efterföljande detaljer förskjuts då ytterligare 5 positioner.

Nej - Enbart strukturen i första nivån kommer att skapas, d.v.s. enbart den egentliga strukturen på produkten.

Avbryt - Operationen F7 - Spara avbryts och posten sparas inte. Registreringen kan fortsätta med t.ex. val av en annan produkt på den aktuella raden.


Detaljavräkning i flera nivåer används inte

OK - Raden sparas och strukturen infogas efter den aktiva raden.

Avbryt - Operationen F7 - Spara avbryts och posten sparas inte. Registreringen kan därefter fortsätta med t.ex. val av en annan produkt på den aktuella raden.

Order / Faktura - Statistik på detaljnivå

Om alternativet Statistik på detaljnivå används i samband med order, kommer en omfördelning av orderradens summa att utföras när en strukturprodukt och detaljer sparas vid registrering. Fördelat belopp och kontonummer m.m. kommer då att sättas på alla de ingående detaljerna som har skapats på strukturen.

Kopiera struktur

Huvudprodukten registreras vid Infoga detaljer

Motsvarande operationer beskrivna ovan kan även utföras genom att välja knappen F6 - Kopiera som aktiverar dialogen Kopiera struktur. Skillnaden mellan att välja in en strukturprodukt vid registrering, eller att kopiera den, är att vid kopiering skapas bara rader av detaljerna i den ingående strukturen. Genom att ange produkten på strukturraden kommer även själva strukturprodukten att registreras.

Skrukturantal baseras på det angivna antalet

Vid kopiering av en struktur kommer alltid det strukturantal som är angivet på produkten (styckantal) att ligga till grund för antal i order. Om flera nivåer kopieras kommer även styckantalet att räknas om relativt nivån.

Om en strukturprodukt däremot har valts vid registrering, kommer det angivna antalet på raden istället att ligga till grund för de antal som skapas i underliggande nivåer.

Relativ nivå i förhållande till huvudprodukten

En annan skillnad blir även att vid Infoga detaljer, betraktas strukturen som infogas som tillhörande den produkt som har valts vid registrering, alltså får detaljerna den relativa undernivån i förhållande till huvudprodukten.

Vid kopiering däremot, registreras alltid strukturen på sista raden i nivå 1.