Produkter - Struktur - Statistik på detaljnivå

Winbas hjälp

Produkter - Struktur
Order / faktura - Transaktioner - Struktur

Med alternativet Statistik på detaljnivå har man möjlighet till flera funktioner, t.ex. fördela försäljningsintäkter som grundas på en orderrad på flera kontonummer, resultatenheter och projekt, eller att skapa s.k. "dolda fakturarader" och andra ändamål.Belopp och konto på detaljerna.

Offert, Order och Serviceorder

Vid orderregistrering utgör fältet Belopp priset för detaljen till kund som är en del av det totala priset för orderraden. Unika för varje strukturdetalj finns också Konto, Resultatenhet, Projekt och Momskod. Fälten är dock endast aktiverade om administratören har valt att de ska synas och kanske även kunna ändras i Inställningar Order. Konton och övriga uppgifter föreslås från orderraden när detaljerna skapas vid Statistik på detaljnivå. Vid Offertregistrering är endast fältet Belopp aktiverat.

Fördelning av Summa baserad på detaljernas utpris

En fördelning av Summa på orderrad görs till Belopp på varje strukturrad i procentuell proportion till de ingående detaljernas utpris. Saknas utpris på alla detaljerna fördelas Summa jämt på alla strukturraderna. Belopp kan ändras på strukturrad och ersätter då Summa på själva orderraden. Görs en ändring av beloppen så att Summa förändras ändras även Ápris (divideras med beställt antal) och Rabatt nollställs på orderrad när Struktur stängs i order.

Förändras Summa på orderraden görs en ny fördelning av Belopp på strukturraderna.

På strukturraderna föreslås konto, resultatenhet, projekt och momskod enligt samma regler som på orderrad. Görs en ändring av dessa på befintlig orderrad påverkar det dock inte strukturraderna.

Detaljens belopp. Detaljernas respektive belopp avser fördelningen av orderradens pris beroende på inställning. Eventuella nya rader utan belopp påverkar då normalt inte radsumman och radens totala pris.

Föreslå belopp. Om inställningen Summera utpris (1 - 9) vid utleveransstruktur används, kommer ett belopp att föreslås som då läggs till radens totala pris. Beloppet som föreslås på detaljen blir då kundens nettopris efter rabatt, multiplicerat med antalet. Beloppet kommer att föreslås både vid ändring av en befintlig detalj samt vid tillägg av nya detaljer i orderns struktur.

Förslaget används när det handlar om att bygga upp en strukturprodukt i orderläget. Strukturen kan då från början ha ett par ingående detaljer, som sedan förändras i orderläget. Antalet kan då förändras på befintliga rader samt att strukturen byggs på med nya detaljer.

Detaljavräkning i flera nivåer - Utleverans

Om alternativet Detaljavräkning i flera nivåer i Inställningar Produkter används, kommer en fördelning av alla ingående detaljer i alla nivåer att utföras. D.v.s. inte bara i den struktur som är registrerad på produkten, utan även på detaljer som i sin tur tillhör produkter inom strukturen.

Statistik vid utleverans

Är detaljavräkningen Utleverans markerad skapas vid fakturering en statistikrad/produkttransaktion för varje ingående detalj men inte på strukturprodukten. Sålt antal, Sålt i SEK och TB i SEK uppdateras på ingående detalj men inte på strukturprodukten.