Inleverans - Dialogen Uppdatera Inleveranser

Winbas hjälp

Inleverans

Efter att registrering av inleveranser har avslutats visas dialogen Uppdatera inleveranser, förutsatt att det finns Beställningar eller registrerade inleveranser som kan vara föremål för uppdatering.


Följande meddelanden kan ingå i dialogen beroende på omständigheterna.

Expedierad av anges vid inleverans.

Ändra föreslaget systemdatum.


Registrerade inleveranser uppdateras innebär att Beställt antal räknas ner samt att Lagersaldo och Vägt inpris kommer att uppdateras på de berörda produkterna, även Inleveransdatum på produkten uppdateras och sätts till systemdatum.

När uppdatering startas kontrolleras alla beställningar och registrerade inleveranser. Alla produkter som ingår i rader med ett beställt antal, eller där raden är satt till Slutleverans blir föremål för uppdatering. Om inte levererat antal överensstämmer med beställt antal kommer resterande antal att ligga kvar som ej inlevererat om alternativet Slutleverans inte har använts.

Antal transaktioner som är föremål för uppdatering av inleverans visas i dialogen, samt kan även förhandsgranskas med knappen Återställ innan fönstret Inleverans stängs och uppdatering kommer att ske.

Menyn Visa i fönstrets statusrad avgör vilka transaktioner som ska förhandsgranskas med knappen Återställ, samt om transaktioner för alla användare, eller enbart inloggad användares transaktioner ska uppdateras.

Detsamma gäller om alternativet Visa rapport efter uppdatering är valt. Då avser rapporten transaktioner för alla användare eller enbart användarens transaktioner.

Transaktioner från andra användare kan visas om man väljer att uppdatera med alternativet inleverans för alla användare. Meddelandet indikerar att man kommer att uppdatera transaktioner som någon annan har registrerat. Om flera användare samtidigt registrerar och uppdaterar inleveranser bör alternativet Visa och uppdatera enbart transaktioner för användare att användas.

Inpåslag på ápris utförs om produkten eller den aktuella leverantören har ett värde för Inpåslag% registrerat. Inpåslag angivet på produkt prioriteras före ett eventuellt värde registrerat på leverantör och inpåslag påverkar även vägt inpris på de aktuella produkterna.

Inpåslag% har då tidigare registrerats i:

Använd inställningen Föreslå á Inpåslag SEK för att koppla bort förslaget av Inpåslag% från produkt eller leverantör.

Underlag för utskrift av etiketter informerar om att Inleveransbokföring används och att alternativet Etiketter vid inleverans är valt i Inställningar Produkter - Beställning / Inleverans. Underlaget för etiketter skapas av rader märkta för etikett på inleveransraden och kan sedan skrivas ut via Produktetiketter i Utskrifter Administration.

Ingen lagerplats indikerar att en eller flera rader i angiven beställning saknar registrerad lagerplats. De aktuella transaktionerna kommer då eventuellt från ett beställningsförslag, en anpassning eller försystem där lagerplats inte har angivits, eller från Beställning där lagerplats normalt anges. Meddelandet visas enbart om lagerplatser används.

Inleverans expedierad av ska alltid anges om administratören har bestämt att den som har utfört inleveransen ska ange sin signatur i samband med uppdatering. Signaturen för den användare som har utfört en inleverans sparas då i den bakomliggande statistiken för leverantören och produkten. Inställningen Expedierad av anges vid inleverans har då ställts in i avsnittet Inställningar Produkter - Beställning / Inleverans.

Välj en användare med knappen pil-ner och därefter Ja för uppdatering. Kanske snabbast och enklast från tangentbordet; skriv in signatur och tryck Enter.

Om ett externt program utför uppdateringen kan anpassningen också ange signaturen. för ytterligare teknisk information se avsnittet:

Inleveransdatum. I de fall inleverans t.ex. görs i efterhand finns möjlighet att ändra datum för inleveransen i samband med uppdateringen när inleveransen avslutas. Detta betyder att Systemdatum inte behöver ändras för att sätta ett annat datum på leveransen.

Datum som påverkas är då t.ex. Inleveransdatum på produktkortets framsida samt datum i statistiken.

Uppdatering av produktens inpris

Om inställningen Uppdatering av inpris vid inleverans används kommer produktens inprisuppgifter att uppdateras med inpris eventuellt förändrat vid inleverans. Alternativet kan användas för att lättare underhålla uppgifter om inpriser i produktregistret.

Genom att välja inställningen Uppdatera inpris vid inleverans kommer produktens inpris, rabatt och eventuella utpriser om påläggsfaktorer används att uppdateras. Om en alternativ leverantör är angiven, kommer istället prisuppgifter i Leverantörspriser att uppdateras med en ny eller befintlig transaktion för leverantören.

Om kvantitetsbaserade priser och rabatter för inköp från leverantör har definierats i Leverantörspriser, kommer ej heller uppdatering av inpris vid inleverans att utföras om priset varit föremål för kvantitetsrabatt.

Uppdatering av strukturer

Om en produkt ingår som en detalj i en struktur och värdet därmed påverkas vid inleverans, visas frågan om Generell uppdatering av strukturer ska utföras i samband med uppdatering av inleveransen.

Det finns också möjlighet att koppla bort denna fråga genom följande alternativ i menyn Visa om strukturer används:

Visa frågan om uppdatering av strukturer ska utföras

Utför alltid generell uppdatering av strukturer

Utför inte uppdatering även om struktur har påverkats

Alternativet Utför alltid generell uppdatering av strukturer visar inte frågan utan uppdatering av strukturer kommer att ske automatiskt. I normalfallet bör funktionen alltid utföras för att ha uppdaterade strukturer, men kan kopplas bort då uppdatering istället sker vid särskilda tillfällen och kanske inte just vid den enskilda inleveransen.


Statusraden

Om inleveransbokföring används kommer ett eller flera skapade inleveransnummer beroende på antalet berörda leverantörer att visas i statusraden efter att uppdateringen har slutförts.