Inleverans - Rapport efter uppdatering

Winbas hjälp

Inleverans

Rapporten visas på bildskärm efter att registrerade transaktioner för inleverans har uppdaterats. Rapporten kan användas som underlag för inlevererade varor, t.ex. var de ska ställas på grundval av lagerplacering.

Rapporten skrivs som standard till bildskärm och kan därefter vid behov skrivas ut till skrivare och vid behov även sparas som PDF.

När rapporten visas på bildskärm kan också länkarna till ingående produkter och leverantörer användas som genväger för att kontrollera utfallet av inleveransen på en enskild produkt.

Menyn Visa

Rapporten avser transaktioner som ingår i den senaste registreringen, antingen för alla användare eller enbart användarens transaktioner beroende på inställning i menyn Visa längst ner i fönstrets statusrad.

Visa rapport efter uppdatering bestämmer om rapporten ska visas efter att inleveransen och uppdateringen har slutförs. Om ingen rapport önskas efter uppdatering av inleverans, kan alternativet ställas bort i menyn Visa.

Rapportens rubrik visar inleveransens nummer, eller fr.o.m. - t.o.m. nummer om den innehåller flera inleveranser. Dessutom visas datum då inleveranserna utfördes, tillsammans med de ordinarie uppgifterna företagets namn och utskriftsdatum.

Design av rapport. Rapportens rader kan också designas med ytterligare fält såsom styckpris och eventuella rabatter. Det är då också möjligt att välja bort uppgifter som kanske inte används, såsom lagerplacering, eller att helt välja bort prisuppgifter då rapporten kanske främst vänder sig till lagret.

Rapporten visas uppdelad och summerad per leverantör. Följande kolumner är från början invalda i rapporten vilket alltså kan förändras visas Design av rapport:

Leverantör

Leverantörens nummer.

Lev.söknamn

Leverantörens söknamn.

Best.nr

Beställningens nummer.

Inlev.nr

Inleveransens nummer.

Produktnr

Produktens nummer.

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer på registrerad leverantör.

Benämning

Produktens benämning.

Antal

Inlevererat antal på den aktuella raden.

Enhet

Produktens inköpssenhet.

Valuta

Beställningens / inleveransens valuta.

Summa

Radens totala summa i beställningens valuta.

Lagerplats

Lagerplats om lagerplatser används.

Lagerplacering

Produktens eller lagerplatsens lagerplacering.

Enhetsantal. Om enhetsantal används kan ett antal fält för rubriker och enheter väljas in i rapporten. Det är då möjligt att t.ex. se antal lådor tillsammans med antal kilo beroende enhet.

Enheten lådor är invald tillsammans med den ordinarie enheten kilo.

Följande fält återfinns i rapporten om enhetsantal används:

Enh.antal

Levererat antal i enhet på transaktionen.

Enh.rub1

Rubrik 1 vid enhetsantal som t.ex. 'Längd'.

Enh.värde1

Transaktionens värde för enhet 1.

Enh.rub2

Rubrik 2 vid enhetsantal som t.ex. 'Bredd'.

Enh.värde2

Transaktionens värde för enhet 2.

Enh.rub3

Rubrik 3 vid enhetsantal som t.ex. 'Höjd'.

Enh.värde3

Transaktionens värde för enhet 3.

Enh.text

Text vid enhetsantal.

Noteringar. Som exempel kan då t.ex. också kolumnen Noteringar väljas in när lagerplatser eller batcher används. Detta innebär att eventuella noteringar som har gjorts direkt i samband med inleverans av godset också specificeras i rapporten.

Orderinfo. Kolumnen är en signal om att produkten som levereras in i lager också finns i en order eller restorder. Detta oavsett om det är en lagerprodukt eller beställningsvara.

Rapportens skrivs till bildskärm och länken till ordern gör att den kan visas eller öppnas och kompletteras direkt ifrån rapporten om kolumnen väljs in.

Informationen kan också väljas in i själva skärmlistan i fönstret Inleverans.

Kommentar som har angivits på transaktion i beställning eller vid inleverans kan också skrivas ut på rapporten. Kommentaren kommer då att löpa på en egen rad under benämningen. För att koppla på kommentaren i rapporten välj alternativet Skriv kommentar i rapportens design.

Summeringar. En summering av beloppen i kolumnen Summa visas efter varje leverantör i leverantörens valuta. Om kolumnen Summa SEK är invald i rapportens design, kommer också en summering att göras av kolumnen per leverantör.
På samma sätt som i statusraden i fönstret Inleverans visas även summan av det inlevererade antalet per leverantör. Om kolumnen Enh.antal är invald i rapporten summeras även enhetsantal på samma sätt.

Sortering av rapport. Som standard sorteras rapporten med inleveranser i registreringsordning (ID) uppdelad per leverantör. Det finns också möjlighet att ställa in sorteringen på beställningens nummer och transaktionens radnummer eller produktnummer.

Tidigare rapporter. I de fall rapporten inte har skrivits ut direkt efter att den har visats, finns även möjlighet att skriva ut den i ett senare skede. Via menyn väljs då alternativet som visar en dialog med en lista över senast utförda inleveranser där den aktuella rapporten kan väljas. Listan innehåller datum och tid när rapporten först framställdes, samt i förekommande fall nummer på de inleveranser som utfördes vid det aktuella tillfället.

Den senaste rapporten föreslås automatiskt i dialogen. Listan med tidigare rapporter visar då tidpunkten för rapporten, fr.o.m. - t.o.m. inleveransnummer samt signaturen för användaren som utfört inleveransen.

Dra i kanten eller maximera fönstret för att se ytterligare tidigare rapporter bakåt i tiden.


Se även: