Utskrifter Administration - Beställningsförslag

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskriften skapar ett förslag på beställning med hänsyn tagen till lagersaldo, orderantal, beställt antal och Beställningspunkt och Max lagerantal eller Förpackningsantal angiven på respektive produkt.

Vilken princip som ska användas för det föreslagna antalet bestäms av inställningen för Beställningsförslag i Inställningar Produkter Beställning / Inleverans.

För ytterligare information och riktlinjer avseende Beställningsförslag:

Urval och utseende

Begränsa urvalet genom att ange intervall för Produktgrupp samt leverantörsnummer och produktnummer, samt eventuell leveranstid.

Egna urval kan göras på valfria kombinerade sökbegrepp baserat på leverantörer och produktregistret.

Leverantör

I normalfallet kan ett urval göras på leverantörsnumret. Genom att klicka på rubriken (Pil-ner) kan ett annat urval göras baserat på den leverantör som är registrerad på produkten. Detta skulle kunna vara leverantörer inom en viss grupp eller i ett specifikt land.

Produkt

På samma sätt föreslås produktnummer som urval på produkten, och kan då ändras till att istället hantera t.ex. produktens placeringsnummer eller prisgrupp. Beställningsförslaget kan också skrivas ut på grundval av en specifik produktmärkning angiven som ett alternativt produktnummer.

Leveranstid

Genom att ange en leveranstid på t.ex. tre till fyra veckor framåt, kan beställningsförslaget begränsas med avseende på saldot på inneliggande order längre fram i tiden, t.ex. halvår framåt. Detsamma gäller då även redan gjorda beställningar, som räknas av beställningsförslaget upp till angiven leveranstid.

Vid eventuell angivelse av T.o.m. leveranstid kommer kolumnerna Orderantal (med eventuellt strukturantal i order), Beställt antal och tillverkningsantal att spegla saldot på inneliggande order och beställningar med avseende på angiven leveranstid när dessa finns invalda i rapporten.

Lagerplats

I de fall man använder fasta lagerplatser för t.ex. geografiska placeringar kan beställningsförslaget även skrivas ut enbart för en enskild lagerplats.
Alternativet < Alla > lagerplatser innebär att rapporten skrivs ut baserat på det totala behovet på produkten. Om man istället väljer en lagerplats skapar rapporten ett förslag på beställning med hänsyn tagen till lagersaldo, orderantal och beställt antal enbart rörande den enskilda lagerplatsen.

När rapporten skrivs för en enskild lagerplats används i första hand Beställningspunkt och Max lagerantal (eller Förpackningsantal) angivet för lagerplatsen på produkten. Unika beställningspunkter per lagerplats kan t.ex. användas då produktion sker på en lagerplats och försäljning på en annan lagerplats. Om inte beställningspunkter finns registrerade på lagerplatsen kommer istället produktens ordinarie uppgifter att användas.

Beställningspunkt och Max lagerantal specificerade för enskilda lagerplatser på produktkortet.

Kolumner i rapporten

Uppgifter vid utskrift som t.ex. antal, orderantal, beställt antal och disponibelt antal bestäms av utseendet på listan som tidigare angivits i Design av listor.

Länkar. Via länkar vid utskrift till bildskärm kan informationslistorna för t.ex. Orderantal, Beställt antal och Disponibelt antal läggas ut när de förekommer i rapporten.

Man kan på detta sätt detaljgranska t.ex. vilka order som ligger till grund för ett orderantal, eller beställningar där produkten ingår. Från informationslistan kan man sedan öppna själva ordern eller visa blanketten på bildskärm.

Köpt och sålt antal. Som exempel kan också produktens ackumulerade köpta och sålda antal för innevarande år respektive föregående år väljas in i rapporten. Om utskriften tas ut för en specifik lagerplats, kommer den ackumulerade statistiken i kolumnerna enbart att gälla den enskilda lagerplatsen.

För ytterligare information om vilka kolumner som kan väljas och deras innehåll se avsnittet:

 Skapa beställningsunderlag

Alternativet skapar ett fysiskt beställningsunderlag för vidare bearbetning i rutinen Beställningsunderlag. Beställningsunderlaget innehåller då bl.a. beställt antal från beställningsförslaget. Om produkten är belagd med enhetsantal kommer även antal i enheter automatiskt att registreras i beställningsunderlaget.

Förutom beställt antal föreslås t.ex. pris och valuta på transaktionerna. Om produkten har en utländsk benämning på leverantörens språkkod, kommer dessa uppgifter att ersätta den ordinarie benämningen.

 Med enbart beställningsförslaget

Om beställningsunderlag skapas baserat på enbart beställningsförslaget, kommer att innehålla samma transaktioner med avseende på ingående produkter och antal som det utskrivna beställningsförslaget. Alla transaktioner kommer då att vara registrerade med ett beställt antal.

 Med alla produkter i urvalet

Om beställningsunderlag skapas med alla produkter i urvalet, registreras alla produkter i beställningsunderlaget med avseende på det angivna intervallet för grupp, leverantör och produktnummer.

Det transaktioner med produkter som ingår i beställningsförslaget kommer då att registreras på samma sätt i beställningsunderlaget. Övriga produkter registreras som s.k. nolltransaktioner, d.v.s. med det beställda antalet satt till noll.

Förfarandet underlättar vidare registrering i Beställningsunderlag, då hela sortimentet samtidigt bearbetas på skärmen. För att sedan kontrollera, registrera och överblicka beställt antal, välj in fältet Best.antal i skärmlistan för Beställningsunderlag.

Notera alltså att alla produkter i urvalet enbart registreras i beställningsunderlaget, och inte inkluderas i rapporten med beställningsförslaget som enbart innehåller de produkter som är föremål för beställning.

Om tidigare Beställningsunderlag

Om det redan finns ett beställningsunderlag under bearbetning kommer det nya beställningsförslaget att läggas till det tidigare beställningsunderlaget.

Enbart Lagerartiklar

Alternativet Enbart lagerartiklar bestämmer om enbart produkter märkta lagerartikel ska komma med vid utskrift av beställningsförslag och skapande av beställningsunderlag. Normalt bör produkter som ej är lagervaror inte komma med i beställningsförslaget (eller beställningsunderlaget), varför inställningen enbart lagerartiklar föreslås vid utskriften. Om alternativet väljs bort kommer alla produkter (förutom textprodukter) inom ett valt intervall hanteras, så även produkter som inte är lagerartiklar.

Inkludera beställningsunderlag

Alternativet Inkludera beställningsunderlag kommer att ta hänsyn till beställt antal som eventuellt redan ligger i ett befintligt beställningsunderlag sedan tidigare, men där beställning ännu inte har skapats av underlaget. Antal i beställningsunderlag på produkten kommer då att räkna ner antalet i bristlistan på samma sätt som vid beställt antal i en beställning.

Om det inte finns några registrerade transaktioner i Beställningsunderlag som kan inkluderas, kommer alternativet heller inte att vara aktiverat.
Om transaktioner finns kommer alternativet att föreslås automatiskt om det var valt förra gången rapporten användes. Alternativet föreslås alltså baserat på senast gjorda val och behöver därför inte väljas varje gång rapporten ska köras.