Utskrifter Administration - Beskrivning av Beställningsförslag

Winbas hjälp

Utskrifter Administration
Beställningsförslag

Syfte

Syftet med beställningsförslaget är att ge ett inköpsförslag baserat på disponibelt lager, men även med hänsyn till lagda beställningar samt detaljbehov som uppkommer vid tillverkning / montering av färdiga produkter mot lager / order.

Detta förslag kan lagras som ett Beställningsunderlag för senare efterbearbetning.

Observera att om det redan finns ett beställningsunderlag under bearbetning så ligger detta ej till grund för nytt beställningsförslag. Det nya beställningsförslaget kommer då istället att läggas till det föregående beställningsunderlaget som är under bearbetning.

Max lagerantal / Leverantörens förpackningsantal

Beställningsförslaget kan arbeta efter två olika modeller, någon dessa väljs under Beställningsförslag i Inställningar Produkter Beställning / Inleverans.

Grunden för de båda modellerna är aktuellt lagersaldo - antal lagda på kundorder. Detta betraktas som disponibelt saldo. Därefter tas hänsyn till tidigare lagda beställningar. Om summan av detta understiger beställningspunkten sker följande:

Max lagerantal Beställningsförslag föreslår skillnaden upp till angivet maxlagerantal som inköpsförslag. Denna modell rekommenderas där ledtid från beställning till inleverans är lång

Leverantörens förpackningsantal Beställningsförslag föreslår skillnaden upp till angiven beställningspunkt men rundar av uppåt med hänsyn tagen till angivet förpackningsantal. Modellen rekommenderas om lagret skall hållas nere och täta leveranser kan accepteras. Leverantörens förpackningsantal kan även användas som Max lagerantal om "förpackningsantalet" är ett beräknat värde. 

Strukturer

Förslaget tar även hänsyn till detaljer som ingår i orderlagda strukturer m.a.o. om produkten ingår i en struktur eller säljs separat, ger båda fallen upphov till inköpsförslag.

Produkter som kvalificerar för beställningsförslag och har underliggande struktur, orsakar även detaljerna i strukturen att ingå i förslaget. Det framräknade antalet baserat på orderantal, beställt antal och lagersaldo, multipliceras då med det registrerade strukturantalet.

Detaljer ingår i beställningsförslaget om:

Tillverkande / Monterande företag

Om man tillverkar eller monterar produkter mot lager bör beställningsförslaget hanteras på följande sätt:

Ta fram ett beställningsförslag men fokusera på de färdiga produkter som du producerar. Bestäm sedan antalet som skall produceras på arbetsorder. D.v.s. som en beställning till ditt eget företag. (Genom att använda olika språkkoder kan både beställningar och arbetsorder designutvecklas genom samma blankettdesign).

När nästa beställningsförslag skapas fokusera på ingående detaljer. Winbas tar nu hänsyn inte bara till lagda kundorder på dessa utan även arbetsorder för egen produktion mot lager.

Tips - Statistik som underlag

Ett tips för den som vill minimera sitt lager är att använda Winbas väl utvecklade statistik som grund för sidorutiner som räknar fram beställningspunkter och / eller maxlager löpande.

Det finns ett flertal formler framtagna bl.a. Wilsonformeln där syftet är att statistik skall styra framtida beställningspunkter. Våra utbildare kan komma med förslag framtaget just för Er verksamhet.