Strukturprodukt

Winbas hjälp

Beskrivning av strukturprodukt och strukturproduktens inverkan på alternativen i produktbilden.

Strukturnivå

Alla produkter som inte är stukturprodukter har automatiskt strukturnivå 9. Produkter som består av flera andra produkter s.k. detaljer sätts till strukturnivå 1-8 i samband med registrering av strukturprodukt.

Registrering

De produkter som är strukturprodukter och ska bestå av ingående detaljer registreras i F4 - Struktur i samband med registrering av produkter.

Strukturproduktens alternativ i produktbilden

Valuta inpris

När en produkt har satts till strukturprodukt och strukturnivån är mindre än 9, kommer Valuta inpris automatiskt att sättas till systemvalutan (SEK).

Detaljavräkning Utleverans

Om Detaljavräkning på strukturprodukten sätts till Utleverans, kommer alternativet Lagerartikel att avmarkeras och produktens lagervärde att sättas till Inpris.

Alternativen inaktiveras på produkten

När produkten har är strukturprodukt kommer dessa alternativ inte att vara tillgängliga för förändring i produktbilden. Valuta är således inaktiverad, kanske även tillsammans med Lagerartikel och Lagervärde om strukturprodukten är angiven med Utleverans.


För mer information om strukturhantering i allmänhet se avsnittet: