Produkter - Strukturöversikt

Winbas hjälp

Produkter - Huvud
Order / faktura - Transaktioner
Beställning - Transaktioner

Som ett komplement till fliken Översikt som visas inne i själva strukturen kan även en snabb strukturöversikt öppnas med Pil ner till vänster om knappen F4 - Struktur på produktkortet. Funktionen kan också nås till höger om beställt antal när detta har angivits på en strukturprodukt vid registrering.

Produkter

Knappen Strukturöversikt visas på skärmen när en strukturprodukt har valts i produktkortet. När knappen används visas översikten t.ex. med disponibelt antal för alla ingående detaljer i strukturen.

Knappen indikerar då också vilken Detaljavräkning som används i strukturen på den valda produkten, t.ex. om strukturen är av typen Utleverans och används vid försäljning.

Kundorder och Beställning

Funktionen återfinns då vid registrering av strukturprodukt dels Order / faktura - Transaktioner, samt även vid Beställning - Transaktioner, och avser då inleveransstrukturer.

Översikten från orderns transaktionssida.

Översikten vid en kundorder tar då hänsyn till det antal som har angivits vid registrering av en ny orderrad. Översikten används för att lättare kunna se disponibilitet på en hel ingående struktur när en strukturprodukt används t.ex. vid försäljning. Strukturen kan då t.ex. vara någon form av paketprodukt med ett antal ingående komponenter som ska levereras.

Saldo för lagerplats

Om lagerplatser används kan översikten också visas med disponibelt saldo för enbart den aktuella lagerplatsen.

Om knappen Visa saldon för lagerplats har valts för att växla från det totala saldot för produkten till saldot för den enskilda lagerplatsen, kommer också strukturöversikten att spegla saldon rörande den lagerplats man arbetar med.

Välj lagerplats

Det är också möjligt att växla vyn för att se disponibelt saldo för en annan lagerplats.
Använd knappen Pil-ner till höger nere i söklistans statusrad för att välja en annan valfri lagerplats. Vyn skiftas få från att visa totalen för alla lagerplatser (produktens saldon), eller från den lagerplats som tidigare har använts.

Kolumner

Produkten visas i första kolumnen och indraget efter +/- symbolerna indikerar den relativa nivån när strukturen består av flera nivåer. Vid större strukturer kan symbolerna användas för att dölja underliggande detaljer för produkten.

Benämning innehåller kolumnen med detaljens benämning registrerad på produktkortet.

Antal är det beställda antalet på den nya eller tidigare sparade orderraden omräknat baserat på strukturantalet i varje nivå.

Enhet visar produktens försäljningsenhet.

Disponibelt antal visas för detaljen på samma sätt som när den visas i produktkortet och utgör då lagersaldot minus tidigare reserverat orderantal.

Saknas visas om det disponibla antalet underskrider det beställda antalet. Om en ny rad registreras kommer Saknas även att innehålla det angivna beställda antalet som ännu inte sparats. Om en tidigare sparad orderrad visas, kommer motsvarande antal istället redan ha räknat ner det disponibla antalet.

Beställt är summan av det antal i beställningar där den aktuella produkten ingår. Uppgiften om Beställt antal visas för alla detaljer i strukturen där beställning finns registrerad

Beräknad leverans. Beräknad leverans visas om om produkten är beställd och innehåller första leveranstid på beställningsrad där produkten ingår på samma ordernummer. Om ordernumret inte återfinns på beställningsrad, kommer istället tidigaste leveranstid med den aktuella produkten att visas. Detta också i förekommande fall i kombination med leverantörens Hemtagningstid.

Nivå. Relativ nivå i understrukturer i förhållande till huvudprodukten.

Lev.artikelnr. Leverantörens artikelnummer registrerat på strukturdetaljen.

Leverantör. Leverantörens nummer registrerat på detaljprodukten.

Söknamn. Leverantörens söknamn angivet i leverantörsregistret.


Informationslistor. Genom att bläddra i listan eller klicka på en rad kommer informationslistor utlagda på skrivbord att visa detaljens Lagersaldo vid lagerplatser, eller detaljerad information om orderantal, disponibelt antal och beställt antal.


Se även: