Order - Varningen Disponibelt antal lägre än noll

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Varning om disponibelt antal lägre än noll visas vid registrering av transaktion i kundorder där det levererade antalet underskrider produktens lagersaldo minus tidigare orderantal.

Varningen visas förutsatt att inställningen Varning om disponibelt antal lägre än noll är aktiverad i inställningar för order. Varningen visas enbart om produkten är en lagerartikel.

Lagerplatser

Normalt baseras varningen på produktens totala lagersaldo och disponibelt antal. Om t.ex. en geografisk lagerplats har definierats för en arbetsgrupp är det istället möjligt att varna för disponibelt antal rörande enbart den lagerplats man arbetar med.

Välj knappen Visa saldon för lagerplats i det aktuella registreringsfönstret för att växla från det totala saldot för produkten till saldot för den enskilda lagerplatsen.

Symbolen indikerar att saldon för den registrerade produkten och varningen om disponibelt antal lägre än noll avser lagerplatsen.

Strukturdetaljer

Om strukturprodukter används utförs samma kontrollpå underliggande detaljer om så är inställt. Varningen påvisar då motsvarande brist som i strukturöversikt där det disponibla antalet saknas på någon produkt.

Den detaljerade listan Strukturöversikt är alltid tillgänglig med knappen Pil-ner vid antalet i samband med att varningen visas. När varningen har indikerat bristen kan översikten användas gör att kontrollera detaljerna.

Kontrollen av det levererade strukturantalet mot detaljens lagersaldo minus tidigare reserverat antal sker i strukturens alla underliggande nivåer.

Utseende på varningen

Varningen visas normalt i Winbas statusrad men kan också anpassas till att visas som dialogruta med OK-knapp beroende på inställningar gjorda i avsnittet Anpassa varningar och signaler.

Om varningen är aktiverad kan den visas i samband med följande situationer: