Order - Dialoger och Inställningar

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura

Sammanställning av ett antal dialoger och inställningar för att påverka dessa i samband med registrering av Order / faktura.


Förfallna fakturor

Om inställning har gjorts för varning om förfallna fakturor med mer än det antal dagar som har angivits visas följande varning:

Överskriden kreditgräns

Om inställning är gjord för detta ändamål, ges en varning om kundens kreditgräns har överskridits.

TG lägre än angiven procent

Om inställningen är aktiverad och en procentssats är angiven, visas följande varning om täckningsgraden vid registrering av transaktioner:

Disponibelt antal lägre än noll

Varning om disponibelt antal lägre än noll visas vid registrering av transaktion i kundorder där det levererade antalet underskrider produktens lagersaldo minus tidigare orderantal.

Summan på raden är noll

Varningen visas om summan på raden är noll, alternativt om radens pris är lika med noll - och då i syfte att förhindra nollförsäljningar t.ex. när pris inte är angivet.

Summan på raden är orimligt hög

Dialogen visas när administratören har angivit ett maxvärde för radsumman vid registrering av orderrader för att undvika orimliga värden vid felregistreringar t.ex. med läspenna.

Produkten finns i restad order

Varningen kan visas vid registrering av produkt i orderns transaktionssida om produkten som registreras finns i en tidigare restnoterad order till kunden.

Valutan stämmer inte med specialprislista

Varningen visas om ápris från en specialprislista eller en rabatt från en specialprislista är registrerad med en annan valuta en den som finns angiven på ordern.

Leveranstid utanför intervall

Om leveranstid används och är utanför det intervall som är angivet i inställningar visas ett meddelande om detta.

Byte av prislista på befintliga rader

När kunden ändras på en tidigare registrerad order vid t.ex. byte av kund på order, eller kopiering av order från annan kund, kan kunderna ha olika prislistor med avseende på produktens prislistor, specialprislistor eller rabatter.

Byte av kund på order

Om den tidigare befintliga kunden och den nya kunden har samma prislistor och orderns ingående priser alltså inte påverkas, visas istället den ordinarie dialogen Byte av kund på order:

Ska transaktioner ändras

Vid ändring av något begreppen leveranstid, resultatenhet och projekt i Order / faktura på befintligt orderhuvud ställs en fråga om ändringen även ska göras på de ingående transaktionerna på den aktuella ordern

Automatregistrering av projekt

Om ett projekt anges i order som inte finns registrerat visas en dialog med en fråga om projektet ska registreras automatiskt som ett nytt projekt.

Kassahantering

Dialogen kassahantering visas när användare är markerad med kassahantering.

Ange Vår referens vid ny order

Dialogen visas om inställt och innebär att användaren får registrera sig som referens vid en ny order.

Dialogen Ange Expedierad av vid följesedel

Dialogen visas om Expedierad av ska anges innan utskrift av följesedel, t.ex. vid en direktutskrift.

Dialogen Ange serienummer vid följesedel

Dialogen visas om serienummer ska anges innan utskrift av följesedel beroende på inställning t.ex. i samband med en direktutskrift. Dialogen utgör en kontrollfunktion och registreringsrutin av serienummer vid utleverans.

Order från handdator

Om handdator används kan order tagna i handdatorn läsas in för vidare bearbetning och fakturering.

Order bearbetas av annan användare

Om en annan användare registrerar på den aktuella ordern visas en dialog med en varning tillsammans med en ljudsignal.

Valutan har ändrats

Dialogen visas när inställningen Valutaomräkning från utpris vid försäljning används och en befintlig order förändras med avseende på valutakod.


Direktutskrift / Skicka e-blankett

Dialogen Direktutskrift / Skicka e-blankett visas när en kund har en regel för e-blankett registrerad som innefattar den blankett som ska skrivas ut.

Direktutskrift av fraktsedlar och adresslappar

Dialogen Utskrift av fraktsedlar / adresslappar visas vid registrering av Order / faktura eller Serviceorder när Direktutskrift av Fraktsedel är valt.