Order - Dialogen Ange serienummer vid följesedel

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura
Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Dialogen Ange serienummer vid utskrift av följesedel visas om alternativet Alltid serienummer vid följesedel är aktiverat i inställningar för order.

Om denna inställning är aktiverad och det finns ingående rader som saknar serienummer de order som har valts för utskrift av följesedel, kommer dialogen Ange serienummer vid utskrift av följesedel att visas. Funktionen utgör dels en kontrollfunktion och samtidigt också en registreringsrutin för serienummer vid utleverans, och då alltså främst för de rader som tidigare saknar serienummer.

Dialogen

Listan med orderrader

Listan visar transaktioner i de order som har valts för utskrift av följesedel, men som saknar serienummer där produkten är märkt för att serienummer ska användas. Markera transaktionen i listan och ange därefter de serienummer som saknas.

Om följesedel skrivs ut via direktutskrift från t.ex. Order / faktura eller Serviceorder kommer listan enbart att visa transaktioner från den order som är vald på skärmen. Om utskriften istället t.ex. sker från Leveransplanering där utskrift av många följesedlar kan ske samtidigt, kan listan komma att beröra ett flertal order som är valda för utskrift i körningen.

Listan sorteras initialt på ordernummer och raden där produkten är registrerad, för att ändra sortering till t.ex. produktnummer, klicka på den rubrik som sorteringen ska ske på.

Följande antal rörande serienummer visas i listans högerkolumner:

Antal

Antal serienummer som ska registreras upp till orderns levererade antal.

Serienr

Eventuellt tidigare registrerade serienummer på transaktionen.

Saknas

Det antal serienummer som saknas i förhållande till levererat antal.

Kolumnen Struktur. Om ingående orderrader i de order som har valts för utskrift av följesedel består av strukturer, med detaljer märkta för serienummer - och dessa saknar serienummer, kommer kolumnen Struktur att visas i dialogen. Kolumnen visas enbart om strukturer är berörda och innehåller strukturradens position i strukturen. Om vanliga orderrader samtidigt ingår, kommer dessa att visas som ett tomt fält i listan vilket då indikerar att det inte är en strukturrad.

Registrering av serienummer

Eventuellt tidigare registrerade serienummer på transaktioner kommer att visas när transaktionen har valts i listan, tillsammans med tomma fält för registrering av de serienummer som saknas upp till i listan angivet levererat antal. D.v.s. det antal serienummer som saknas måste då registreras på respektive transaktion innan följesedel kan skrivas ut.

Funktioner vid registrering

Vid registrering av serienummer kan följande funktioner underlätta registreringen.

Hämta lediga serienummer. Funktionen hämtar lediga serienummer baserat på inleveranser, med hänsyn tagen till redan använda serienummer vid tidigare utleveranser och inneliggande order. Funktionen kan även nås med tangenterna Ctrl+H.

Serienummer i sekvens. Funktionen bygger på att det första serienumret anges och därefter repeteras i stigande sekvens med antal serienummer. När första serienumret angivits, kan tangenterna Ctrl+S användas för att automatiskt fylla på serienummer i resterande tomma positioner.

Knappen Spara

När alla serienummer som saknades har angivits i dialogen används knappen F7 - Spara för att spara alla angivna serienummer till respektive transaktion. Om inte alla serienummer har angivits upp till antalet på varje transaktion ges en varning och den aktuella transaktionen markeras i listan för vidare komplettering av de positioner som saknas. Berörda följesedlar kan i detta läge inte skrivas ut innan alla resterande serienummer har angivits.


Relaterade avsnitt:

 

  Hämta lediga serienummer vid utleverans Serienummer i sekvens