Order - Varningen Summan är noll

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

När visas varningen

Varningen visas som en fråga i samband med registrering av ordertransaktioner om summan på raden är noll, alternativt om radens pris är lika med noll beroende på inställningen Levererat antal sätts till Beställt antal. Syftet med varningen är att förhindra nollförsäljningar t.ex. när pris inte är angivet.
Varningen visas inte om summan är noll vid försäljningsmall eller vid internorder förutsatt att inte inställningen Kostnad som pris vid internuttag är aktiverad.

Om Levererat antal sätts till Beställt antal är aktiverad

Om inställningen Levererat antal sätts till Beställt antal är aktiverad kommer varningen att baseras på radens radsumma, som då utgör det registrerade antalet multiplicerat med pris och eventuellt fråndragen rabatt.

Varningen visas när summan är noll beroende på att antingen antal eller pris är lika med noll.

Om Levererat antal sätts till Beställt antal inte är aktiverad

Om inställningen Levererat antal sätts till Beställt antal inte är aktiverad kommer varningen istället att ta hänsyn till radens pris, då oavsett om det levererade antalet är noll. Detta för att slippa varningen i de fall ordern initialt enbart registreras med beställt antal och levererat antal fylls på i ett senare skede.

Varningen visas när summan är noll p.g.a. att priset är lika med noll.

Varningen kommer alltså i detta läge snarare att vara en prisvarning för är att förhindra nollförsäljningar, i synnerhet på produkter utan ett i förväg fastställt pris.

Transaktionen sparas med summa noll och skärmen förbereds för registrering av nästa rad.

Transaktionen sparas inte men ligger kvar på skärmen för utförande av eventuella förändringar gällande antal eller pris.

Anpassa frågan Summan är noll

Frågan kan anpassas till att istället visas som varning med meddelande nere i statusraden. Detta innebär att knappen Ja eller Nej inte behöver tryckas i de profiler där man av olika skäl inte önskar att besvara frågan. Ett exempel kan vara vid registrering av nollorder för effektuering av lagertransaktioner.

Genom att trycka knappen Pil-ner för att expandera dialogen kan länken Anpassa användas för att direkt nå inställningen, och på detta sätt direkt koppla bort dialogen. För att växla tillbaka inställningen öppnas Anpassa varningar och signaler.