Produkter - Struktur - Strukturmallar

Winbas hjälp

Produkter - Struktur

Beställningsmall används vid beställning och gör då att hela underlaget i mallen skapas på beställningen när produkt med beställningsmall anges.

Försäljningsmall innebär att när en rad med en mall anges vid registrering, kommer hela mallen att föreslås på ordern. D.v.s. har t.ex. försäljningsmall angivits på en produkt, kommer alla underliggande rader att registreras som orderrader direkt i transaktioner i t.ex. Order / faktura eller Kassa.

Försäljningsmall aktiveras vid registrering av transaktioner i följande situationer:

Offertregistrering

Order / faktura

Serviceorder

Kassa

Produkter - Struktur

Beställningsmall och Försäljningsmall registreras i produktens struktur, där även strukturens detaljavräkning anges till respektive Beställningsmall eller Försäljningsmall. När en mall anges som detaljavräkning kommer inte produkten att betraktas som en strukturprodukt i vanlig bemärkelse, utan alla strukturmallar får automatiskt strukturnivå 9, liksom vanliga produkter.
Om mallen ska användas för både beställning och försäljning väljs alternativet Mall best. / förs.

Strukturer och strukturmallar

Strukturer och strukturmallar är skilda begrepp men delar funktionen för registrering av strukturer för registerunderhållet. Strukturmallar återfinns även t.ex. i vissa rapporter såsom fliken Översikt vid registrering av strukturer och listan Strukturer i Utskrifter Administration.

En strukturmall kan innehålla en strukturprodukt, som i sin tur genererar en underliggande struktur för utleverans när t.ex. en försäljningsmall aktiveras. Av denna anledning visas även underliggande strukturer i t.ex. en försäljningsmall i fliken Översikt.

Däremot genereras aldrig en strukturmall som ligger i en struktur, även om själva produkten registreras som detalj i strukturen.


Fliken Översikt.

Strukturmallar i flera nivåer

Strukturmallar kan liksom ordinarie strukturer registreras i olika nivåer, vilket innebär att om en försäljningsmall ingår i en annan försäljningsmall, kommer även detaljer i denna mall att registreras när huvudprodukten väljs vid försäljning. Detta bestäms genom inställningen Detaljavräkning i flera nivåer.

Beställning och försäljning

Antal i strukturmallen är alltid styckantal, d.v.s. antalet är samma som det antal som är registrerat på själva detaljen i strukturmallen, oavsett t.ex. orderantalet på ordertransaktionen. När mallen aktiveras vid försäljning, kommer beställt antal och levererat antal att multipliceras med antal angivet i mallen. Om Detaljavräkning i flera nivåer används, kommer antalet att räknas upp för de ingående detaljerna med avseende på övergripande nivåers antal.

Enhetsantal eventuellt angivna på en detaljprodukt i en strukturmall kommer alltid att föreslås och ligga till grund för det framräknade antalet. D.v.s. beställt antal och levererat antal multipliceras med eventuella enhetsantal angivna på en produkt som ingår i en strukturmall.

Pris kommer att föreslås vid registrering i t.ex. Order / faktura på vanligt sätt, beroende på hur prislistorna har definierats på huvudprodukten respektive underliggande detaljer. Här kan man bestämma om det totala priset ska vara huvudproduktens pris, eller summan av de ingående detaljernas pris.

Huvudproduktens pris. Om huvudprodukten har ett pris kommer detta pris att gälla för hela mallen och ingående detaljers pris kommer att vara noll.

Detaljernas pris. Om raden med huvudprodukten inte har ett pris (priset är noll) kommer istället ingående detaljers pris att användas på alla ingående rader i mallen.

Akostnad vid försäljning hanteras på samma sätt som om den ingående produkten hade registrerats separat enligt produktens lagervärde - detta förutsatt att priset hämtas från den ingående detaljen enligt ovan.

Kommentar kan i visa lägen anges på strukturmallen och kommer då att användas vid både försäljning och beställning och då vara språkoberoende. Om kommentar anges, kommer denna att vara unik för detaljen i den specifika mallen.

Om ingen kommentar anges på själva strukturmallen, kommer istället produkternas ordinarie beställnings- eller försäljningstext att användas och då även också eventuell utländsk benämning. Vid utrikes handel bör därför de ingående produkternas beställningstext och försäljningstext användas, snarare en specifik kommentar angiven i strukturmallen.

Resultatenhet och Projekt föreslås vid registrering till detaljerna baserat på vad som är angivet på raden med huvudprodukten vid inställningarna Hämtas från kunden eller Inte alls. Begreppen kan då alltså från början vara angivna på orderhuvudet, och därefter eventuellt förändrade på raden innan denna spara.

Vid inställningarna där resultatenhet eller projekt istället hämtas från produktgruppen kommer varje rad att registreras med resultatenhet eller projekt baserat på respektive produktgrupp.

Exempel försäljningsmall i Kassa

Produkten med benämning "Vinterservice" anges på en ny kassaorder i Kassa. Bakom denna produkt finns en försäljningsmall registrerad. Produkten "Vinterservice" har ett utpris registrerat i prislista.

När produkten har registrerats, registreras även underliggande detaljer i försäljningsmallen.

Eftersom huvudprodukten har ett pris, kommer detta pris att gälla totalt, och detaljerna registreras utan pris.

Om huvudprodukten i detta fall inte hade haft ett pris registrerat, eller varit nollställt - hade istället detaljernas priser hämtade från respektive prislista gällt istället för huvudproduktens. Detta enligt inställningen Pris enbart från huvudprodukt eller detaljer (se nedan).

Inställningar för Beställningsmall och Försäljningsmall

Koppla bort strukturmall vid registrering

I de fall man använder relaterade produkter i strukturmallar, kan man koppla bort förslaget av strukturmallen i vissa lägen. Detta om man exempelvis lägger upp försäljningsmallar främst avsedda för webshop för att vissa tillhörande produkter, kan dessa då kopplas bort vid den ordinarie försäljningen som sker via orderläggning i Winbas.

Via inställningen kan då respektive typ av registrering specificeras för användande av strukturmallar, t.ex. om man fortfarande önskar att försäljningsmall ska föreslås vid offertregistrering men inte vid övrig försäljning såsom t.ex. i kassan.

Föreslå alla priser

Föreslå alla priser innebär att både huvudproduktens och ingående detaljers priser kommer att föreslås vid registrering av mallen. Denna inställning kan användas när strukturmallar främst används för t.ex. att lägga till en miljöavgift till den ordinarie produkten och båda priserna alltså ska användas.

Pris enbart från huvudprodukt eller detaljer

Pris enbart från huvudprodukt eller detaljer betyder att det totala priset ska vara antingen huvudproduktens pris, eller summan av de ingående detaljernas pris.

Enhetsantal i Försäljningsmall / beställningsmall

Normalt föreslås detaljens antal baserat på det framräknade antalet efter enhetsantal om enhetsantal används på huvudprodukten i en försäljningsmall eller beställningsmall.

Exempel

Enhetsantal

Antal

Huvudprodukt som registreras

Låda 6 st

6

Detalj som föreslås

-

6

Om detaljen också är en enhetsprodukt kommer istället det angivna antalet att användas. Detta då på samma sätt som om detaljen med enhetsantal hade registrets manuellt på ordern.

Exempel

Enhetsantal

Antal

Huvudprodukt som registreras

Låda 6 st

6

Detalj med enhetsantal

Låda 24 st

24