Internfakturering i Winbas

Winbas hjälp

Konto och momskod

Genom att ange Intern som momskod på kunden, eller försäljningsordern har man angivit att vägt pris eller annan kostnad skall föreslås som utpris på orderraden. Via inställningen Kostnad som pris vid internuttag är det också möjligt att helt koppla bort utpris vid internfakturering.

Momskod Intern innebär även att kostnadskontot för internfakturering som angetts i produktens produktgrupp kommer att användas. Som motkonto används det konto som har angivits under Inställningar Produkter.

Man bör lägga upp en ordertyp för Internfakturering samt utforma blanketter där det klart framgår att det rör sig om internuttag från ditt lager. Orderregistreringen i övrigt går till på samma sätt som att registrera en helt vanlig order. Skillnaden är priset som föreslås samt att vid fakturering läggs den inte upp i reskontran utan betraktas som betald direkt.

Bokföringsunderlag

Även bokföringsunderlaget skiljer sig från vanlig fakturering genom att en kostnad bokas i debet som bör vara produktens kostnadskonto vid internuttag. En motkontering sker sedan på motkontot så att ingen ”försäljning sker i redovisningen”.

Lagerbokföring och internuttag

Om man arbetar med lagerbokföring och inte önskar att någon ytterligare bokföring sker i samband med internuttag, kan internkontot och motkontot anges till samma konto. Det sker då en ren nollbokföring i samband med internfakturering.

Internförsäljning är ett sätt att lyfta ut varor och tjänster mot t.ex. ett projekt som áconto faktureras.

En annan anledning kan vara varor som lyfts ut från lagret för att antingen tjäna som varuprover eller som lämnas till förädling och kommer tillbaka som en helt annan produkt.