Inställningar Produkter - Avrundning och decimaler

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Produkter

Flik för generell hantering vid automatisk uppdatering av utpriser, med avrundning till belopp i angivna intervall. Samt för lagring och i vissa fall presentation av inpriser respektive utpriser.

WinBas00000076.gif

Fliken Avrundning & decimaler har samma innehåll som den i Generell prisändring.

 

Avrundning i intervall

Avrundning i intervall används enbart för utpriser när dessa beräknas automatiskt. I detta fall anges beloppsintervaller för respektive avrundningsfall. Oavsett om beloppsintervaller anges sker avrundning till antal decimaler angivet i avrundning för utpris. Alternativen för beloppsintervaller är 10 öre, 50 öre, 1 krona, 10 kronor samt 100 kronor. Intervallen gäller då även vid omräkningar till utländsk valuta.

Exempel

Vid automatisk uppdatering av utpriser, använd t.ex. avrundning till belopp i nedan angivna intervall:

SEK (utländsk valuta)

Fr.o.m. belopp

T.o.m. belopp

10 öre (1/10)

 

 

50 öre (1/2)

0,00

9,99

1 krona (1)

10,00

999,99

10 kronor (10)

1 000,00

99 999,99

100 kronor (100)

100 000,00

9 999 999,99

Välj bort prislistor för avrundning i angivna intervall

Det finns även möjlighet att välja bort enstaka prislistor för avrundning i intervall. Detta kan till exempel användas när man angivit priser i EUR och av olika skäl enbart avser att använda intervaller för priser i t.ex. SEK eller DKK. I detta fall sker avrundning enbart till det antal decimaler angivet i avrundning för utpriser.

Figuren: Alla priser avrundas inom intervall förutom Utpris 3.

Notera dock här att alternativen för beloppsintervallerna även kan användas för utländsk valuta om så önskas och kommer då att motsvara t.ex. 10 cent, 50 cent 1 euro samt 10 euro. Effekten blir alltså densamma oavsett vilket valutaslag som används.

Se även:


Antal decimaler för Inpriser avser produktens Inpris, Vägt inpris samt Akostnad och Kostnad. Antalet decimaler är enligt standard satt till två, men kan höjas för att öka noggrannheten i vissa sammanhang. Betydelsen av inställningen ökar när man använder valutor som har ett högre värde, t.ex. är GPB värd över 10 gånger så mycket som SEK, vilket kan innebära att ytterligare en decimal kan komma att användas.

Antal decimaler för Utpriser gäller alla utpriser, både på produkten och i t.ex. specialprislistor och när dessa används i exempelvis Order / faktura.

Inställda decimaler / signifikanta siffror

Det normala är att man har samma inställning för Inpriser respektive Utpriser. Notera även att i vissa sammanhang visas prisuppgifter enbart med s.k. signifikanta siffror, d.v.s. enbart med de siffror som inte är noll i slutet. Detta gäller t.ex. vid registrering och kan då underlätta förändringar i inmatningsfält. Däremot ökar läsbarheten vid högerjusterade kolumner i skärmlistor, varför alla decimaler då skrivs ut.

Exempel på rutiner som påverkas av dessa inställningar

Generell prisändring

Belopp visas och sparas enligt inställningar som visas i fliken Avrundning, dessa föreslås från Inställningar Produkt.

Specialprislistor – Transaktioner

Ápris visas i skärmlistan med angivet antal decimaler i inställningen för utpris. Endast signifikanta siffror visas i själva registreringsfältet.

Produkter

Vid automatisk förändring av Utpris 1 till 9 när Inpris eller Pålägg% ändras manuellt på skärmen, användes eventuella avrundningsintervall angivna i inställningar. Beloppen maskas på skärmen enligt inställningarna för decimaler på utpris. När en post med redan sparade värden visas används ingen formatmask avseende decimaler, utan enbart signifikanta siffror visas.

Vid automatisk uppdatering av Vägt inpris används antal decimaler enligt inställningar för inpris.

Inpris, Vägt inpris samt Utpris 1 till 9 och Kund utpris visas alltid med respektive antal decimaler i söklistan för produkt.

Produkter - Enhetsprodukter

Inpris och Utpriser presenteras med antal decimaler i skärmlistan och de automatiskt föreslagna utpriserna avrundas med avseende på inställningarna.

Produkter - Leverantörspriser

Inpris före rabatt och Inpris visas i skärmlistan med angivet antal decimaler i inställningen för inpris. Endast signifikanta siffror visas - oavsett inställning, i respektive registreringsfält när en rad visas. Inpris föreslås baserat på Pris före rabatt och Rabatt % och maskas till angivet antal decimaler.

Arkiv - Generell uppdatering av strukturer

Inpris sparas med i inställningar angivet antal decimaler. Om Utpris 1 till 9 ska summeras från struktur (inställningen Summera Utpris (1-9) vid struktur), användes avrundning till belopp inom angivna intervall samt antal decimaler i inställningar.

Offert / Order / Serviceorder – Transaktioner

Ápris föreslås med antal decimaler angivet i inställningar för Utpriser. Även fältet Ápris i skärmlistan maskas med angivet antal decimaler. Eventuell kostnad visas med inställning gjord för Inpriser.

Beställning – Transaktioner / Inleverans

Fältet Ápris i skärmlistorna maskas med angivet antal decimaler i inställningar för inpris. Fältet Inpris SEK maskas med decimaler i inleverans. Föreslaget pris visar enbart signifikanta siffror. Vid uppdatering av Vägt inpris används antal decimaler enligt inställningar.