Kunder - Statistik

Winbas hjälp

Översikt Kunder

Skärmlistan

I skärmlistan visas all statistik på försäljning till kunden. Skärmlistan kan anpassas med kolumner efter eget önskemål, se avsnittet om att anpassa kolumner i skärmlistor.

Exempel på kolumner som kan väljas in

Utöver transaktionernas ordinarie kolumner såsom Datum, Benämning och Antal, kan t.ex. också följande uppgifter väljas in:

Kolumn

Innehåll

Serienummer

Ett eller flera registrerade serienummer på transaktionsrader på produkter med hantering av serienummer.

Leveranstid

Registrerad leveranstid på transaktionen i kundfakturan och statistiken.

Expedierad av

Signaturen för den som har plockat eller packat ordern.

Er order

Kundens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på ordern.

Alternativa nummer

Produkternas alternativa produktnummer samt eventuella varianter.

Vikt och volym

Transaktionens vikt och volym från produkten multiplicerat med levererat antal.

Möjlighet finns även till direktutskrift av hela skärmlistan eller en faktura kopplad till en transaktionsrad vid högerklick i skärmlistan.

Om Blankettarkivet används återfinns åtkomst till tidigare lagrade blanketter såsom order eller följesedel i snabbmenyn när man högerklickar på en transaktionsrad innehållande den aktuella ordern.

Selektering

Genom att selektera på valfria kombinationer av datum, fakturanummer, ordernummer, produktnummer eller försäljningsantal kan förekomster av statistikrader på en viss produkt hittas. Ange exempelvis datum och tryck därefter F10 - Selektera för att visa transaktioner med det angivna datumet.

Exempel

Söka efter statistik på fakturadatum 2015-06-03.

Skriv i fältet Datum 2015-06-03.

Välj knappen <F10 - Selektera>

Systemet söker efter sökbegreppet på befintliga statistikrader och visar de rader som har fakturadatum 2015-06-03.

Vid uppdelning av statistik i tvåårsperioder enligt nedan, kommer selektering att ske över alla tidigare år oavsett vilken period som har valts. Detta innebär då t.ex. att när selektering sker på ett produktnummer, sker sökningen i kundens hela statistik. Detta alltså oavsett eventuell uppdelning.

Statistik uppdelad i tvåårsperioder

Vid större transaktionsmängder på en och samma kund där statistiken sträcker sig över ett antal år, kommer resultatet att delas upp i tvåårsperioder för bättre prestanda och överblick. Detta t.ex. när en kontantkund används i Kassa och därmed genererar mycket statistik.

Det senaste statistikåret på kunden och föregående år visas alltid som standard. Åren som avses visas då i fönstrets statusrad tillsammans med antal transaktioner i statistiken. Genom att välja Pil-ner är det även möjligt att visa tidigare år där kunden förekommer i statistiken.

Visa alla. Alternativet Visa alla gör det möjligt att visa alla transaktioner i statistiken samtidigt. Alternativet sparas och kommer att visa alla transaktioner även när statistiken öppnas nästa gång, fram till att det eventuellt väljs bort.

Strukturdetaljer

I de fall strukturer används och strukturen inte registreras med statistik på detaljnivå, visas inte de underliggande strukturdetaljerna i kundens statistik. Enbart huvudprodukten visas då i listan med kundens statistik. När en huvudprodukt i en utleveransstruktur har valts i listan med statistik, kan fliken Struktur användas för att också kunna se underliggande strukturdetaljer som har ingått vid försäljningen.

Alternativet visas då nere till höger i fönstrets statusrad. För att växla tillbaka till kundens ordinarie statistikrader används fliken Statistik.

Synkronisering

Om synkronisering används på produkter kommer fönstret Produkter automatiskt att visa den produkt som ingår i statistikraden när en statistikrad väljs i listan.

Detsamma gäller i de fall strukturer används och strukturen inte redovisas med statistik på detaljnivå och detaljer istället visas i fliken Struktur.


Utskrifter

För utskrift av statistik kan man välja lista Försäljningsstatistik (summering i kronor per period) eller lista Detaljstatistik (produkt, antal, ápris, TB m.m.). Utskrifterna görs i Utskrifter Administration.

EU-rapporter

Det är denna statistik som ligger till grund för EU-rapporterna, Intrastat utförsel och Periodisk sammanställning (Kvartalsredovisning).

Justera statistik

Om det av någon anledning har blivit fel i statistiken, t.ex. kunden hade fel landskod, SE i stället för. DK vid fakturering vilket gjorde att försäljningen inte registrerades som handel med EU, kan man justera statistiken. I Arkiv - Statistik finns rutinen Justering av Statistik, där görs själva justeringen och sedan utförs rutinen Återskapa Statistik. När dessa två rutiner utförts kan man skriva ut ny Intrastatrapport.