Justering av Statistik

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Justering av Statistik

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Om det vid händelse av inventering, inleverans eller utleverans registrerats felaktiga statistikuppgifter finns möjlighet att i efterhand justera statistiken.

Ett exempel är om vikten på en produkt har angivits felaktigt i produktregistret och Intrastatrapporten därmed blivit missvisande. I detta fall används Justering av Statistik för att justera den felaktiga vikten på aktuell statistikrad.

Handhavande ändring av befintlig transaktion

När funktionen öppnas från Arkiv - Statistik - Justering av Statistik med administratörsrättigheter används följande handhavande:

Välj produkt. Välj först den produkt som har en statistikrad som ska förändras.

Skärmlistan. När produkten är vald visas transaktionerna för den aktuella produkten i skärmlistan.

Välj transaktion. Markera vilken transaktion som ska förändras, utför den önskade förändringen och tryck F7 - Spara.

Lägg till ny transaktion

Det går även att lägga till en helt ny transaktion, i detta fall fyll i alla nödvändiga uppgifter som transaktionstyp och kundnummer, spara därefter transaktionen.

Produkt som registreras på transaktionen måste finnas registrerad i Produkter. Skriv in produktnummer i fältet välj <Enter>.

Känner man inte till hela produktnumret eller den exakta benämningen söker man fram produkten genom att ange ett eller flera tecken och sedan öppna söklistan genom att trycka <Alt+Pil ner> eller klicka på pil ner i fälten för produktnummer eller benämning

Typ (I,V,U) avser transaktionstypen och måste alltid anges beroende på om den nya transaktionen avser Inleverans, Inventering eller Utleverans.

Kund eller leverantör anges alltid vid transaktionstyperna Utleverans eller Inleverans och ska då finnas registrerad i respektive register.

Datum för transaktionen ska alltid anges innan den kan sparas.

Lagerplats ska också anges om så är angivet i Inställningar Produkter.

Om något av ovanstående begrepp saknas kommer ett meddelande att informera om detta och begreppet måste då anges innan transaktionen kan sparas.

Serienummer

Om serienummer används på produkterna visas händelser på den unika individen i Serienummer. Om flera serienummer har registrerats, används knappen Pil-ner för att visa registrerade nummer på statistikraden för den valda produkten.

Kolumnen Serienummer

Serienummer kan väljas in som kolumn i skärmlistan för en snabb överblick över registrerade serienummer på transaktionsrader på produkter med hantering av serienummer.

Om kolumnen väljs in kommer serienummer på statistikraderna att visas i listan. Om det finns flera serienummer på en och samma transaktion, kommer dessa att radas upp i cellen som Serienr 1, Serienr 2 o.s.v.

Justering av tidigare inleverans vid leverantörsfaktura

Om Justering av statistik väljs från registrering av leverantörsfakturor eller attestering, visas istället enbart de transaktioner som tillhör den aktuella inleveransen. Detta ger möjlighet att direkt göra justeringar med avseende på t.ex. antal och framförallt pris på den tidigare inleveransen när leverantörsfakturan ankommer i samband med inleveransbokföring.

Uppdatering av prisuppgifter på produkt

När en prisförändring har utförts och transaktionen avser en inleverans, visas frågan Uppdatering av prisuppgifter när funktionen avslutas.

Detsamma gäller om á Inpåslag SEK, tidigare förelaget på inleveransen har förändrats och som i sin tur också påverkar det vägda inpriset. Inpåslaget justeras i de fall olika typer av kostnader såsom frakt och tull har tillkommit i efterhand.

 

Vägt inpris kommer då att uppdateras på samma sätt som vid inleveransen och korrigeras för att ge ett rättvisande värde när inleveransen förändrats, dessutom kommer även produktens inpris att förändras beroende på inställning.

Följande prisuppgifter uppdateras

Vägt inpris på produkten uppdateras alltid.

Inpris om inställningen Uppdatera inpris vid inleverans används.

Leverantörspris vid en alternativ leverantör.

Utpriser som baseras på Vägt inpris eller Inpris med påläggsfaktor.

Uppdatering av inpris och vägt inpris kan behöva utföras t.ex. efter en justering av en inleverans när leverantörsfaktura ankommer vid inleveransbokföring, men också i andra sammanhang när prisuppgift har ändrats som påverkar produktens inpris eller vägt inpris.

Justering av inleverans

När en prisförändring har utförts och uppdatering av prisuppgifter görs från Fakturaregistrering eller Attestering kommer också själva inleveranstransaktionen i listan att förändras med avseende på ändringarna i den bakomliggande statistiken.

Beloppen kommer då att uppdateras förutsatt att inleveransen ännu inte är knuten till leverantörsfaktura.
Detsamma gäller tillhörande konteringar som inte är utskrivna på fakturajournal.

 

Statistik uppdelad i tvåårsperioder

Vid större transaktionsmängder på en och samma produkt där statistiken sträcker sig över ett antal år, kommer resultatet att delas upp i tvåårsperioder för bättre prestanda och överblick.

Det senaste statistikåret på produkten och föregående år visas alltid som standard, då transaktioner närmare i tiden oftast är föremål för eventuella justeringar.

Åren som avses visas då i fönstrets statusrad tillsammans med antal transaktioner i statistiken. Genom att välja Pil-ner är det även möjligt att visa tidigare år där produkten förekommer i statistiken.

 

Blanka skärmen vid spara

När man t.ex. registrerar nya transaktioner på produkter manuellt, eller ändrar flera olika produkters transaktioner, är det ibland till fördel om innehållet i fönstret blankas till nästa registrering. Men i de fall man ändrar flera transaktioner på samma produkt, är det lättare om produkten ligger kvar och man kan följa listan med ändrade transaktioner. Genom alternativet Blanka skärmen vid spara i fönstrets statusrad kan man själv styra beteendet vid nästa registrering.

Notera att när en befintlig transaktion har valts, kommer förändringar som görs beröra denna vid Spara. För att göra en nyregistrering av en transaktion, tryck först Avbryt för att tömma skärmen och börja på en ny registrering. Detta alltså om Blanka skärmen vid spara inte används och skärmen töms automatiskt.

När justering av statistik gjorts måste rutinen Återskapa Statistik utföras. Först efter att Återskapa statistik har utförts är statistik på kunder, produkter och leverantörer ändrad med hänsyn till gjorda justeringar och t.ex. en ny Intrastat-rapport kan skrivas ut.