Justering av Statistik

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Justering av Statistik

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Om det vid händelse av inventering, inleverans eller utleverans registrerats felaktiga statistikuppgifter finns möjlighet att i efterhand justera statistiken.

Ett exempel är om vikten på en produkt har angivits felaktigt i produktregistret och Intrastatrapporten därmed blivit missvisande. I detta fall används Justering av Statistik för att justera den felaktiga vikten på aktuell statistikrad.

Handhavande ändring av befintlig transaktion

När funktionen öppnas från Arkiv - Statistik - Justering av Statistik med administratörsrättigheter används följande handhavande för att justera en produkt i statistiken :

Välj produkt. Välj först den produkt som har en statistikrad som ska förändras.

Skärmlistan. När produkten är vald visas transaktionerna för den aktuella produkten i skärmlistan.

Välj transaktion. Markera vilken transaktion som ska förändras, utför den önskade förändringen och tryck F7 - Spara.

Sök beställning eller faktura

Istället för att söka produkter t.ex. i en beställning, kan beställningens nummer anges. Det är också möjligt att söka på fakturanummer för att ta fram en utleverans.

På detta sätt kan man alltså undvika att söka upp produkt efter produkt om man t.ex. har en leverans med flera felaktiga rader.
Skriv in ett nummer för en tidigare leverans och tryck Enter, eller välj bland senare leveranser i listan med knappen Pil-ner.

Öka fönstrets storlek i höjdled för att fälla fram sökfunktionen.

Om det finns flera matchningar med t.ex. både en tidigare beställning och faktura med samma nummer, väljs den som ska justeras i listan som visas i dialogen.

Lägg till ny transaktion

Det går även att lägga till en helt ny transaktion, i detta fall fyll i alla nödvändiga uppgifter som transaktionstyp och kundnummer, spara därefter transaktionen.

Produkt som registreras på transaktionen måste finnas registrerad i Produkter. Skriv in produktnummer i fältet välj <Enter>.

Känner man inte till hela produktnumret eller den exakta benämningen söker man fram produkten genom att ange ett eller flera tecken och sedan öppna söklistan genom att trycka <Alt+Pil ner> eller klicka på pil ner i fälten för produktnummer eller benämning

Typ (I,V,U) avser transaktionstypen och måste alltid anges beroende på om den nya transaktionen avser Inleverans, Inventering eller Utleverans.

Kund eller leverantör anges alltid vid transaktionstyperna Utleverans eller Inleverans och ska då finnas registrerad i respektive register.

Datum för transaktionen ska alltid finnas innan den kan sparas.

Beställning / Faktura avser inleveransens beställningsnummer, eller fakturanummer om transaktionen är av typen utleverans.

Inlevnr / Ordernr visar transaktionens in leveransnummer eller ordernummer vid uteleverans.

Om något av ovanstående begrepp saknas kommer ett meddelande att informera om detta och begreppet måste då anges innan transaktionen kan sparas.

Er order och Godsmärke. Det är även möjligt att justera eller lägga till uppgifter om Er order och Godsmärke. Begreppen kan förändras både för transaktioner av typen Inleverans och Utleverans. Transaktioner med Er order av typen Inleverans kan kompletteras med leverantörens ordernummer om den tidigare har utelämnats, t.ex. när fakturor från leverantören matchas med ordernummer från leverantören.

Flera transaktioner. Om fakturan eller beställningen innehåller flera transaktioner i statistiken, finns det också möjlighet att ändra dem samtidigt. Om dialogen bekräftas sparas begreppet på alla transaktioner knutna till t.ex. en beställning.

Om inte uppgifterna syns när en produkt, faktura eller beställning har valts, öka fönstrets storlek i höjdled. 

Lagerplats ska alltid finnas angiven om så är inställt i Inställningar Produkter.

Valuta

Transaktionens valutakod kan i vissa fall behöva ändras på inleveranser där produkten har haft felaktiga uppgifter för inpris när inleveransen utfördes. En automatisk valutaomräkning kommer då att ske transaktionens Summa SEK på samma sätt som när priset förändras.
Inventeringstransaktioner har ingen valuta, varför valutakod inte kommer att visas när en transaktion som inte är av typen inköp eller försäljning visas.

Valutakurs

T.ex. när inleverans har registrerats med en felaktig valutakurs, ändras normalt beloppet för Summa SEK för att återspegla den korrekta kursen. Valutakursen på transaktionen (som kan väljas in i listan), kommer då automatiskt att förändras på den befintlig transaktionen i förhållande till beloppet.

Serienummer

Om serienummer används på produkterna visas händelser på den unika individen i Serienummer. Om flera serienummer har registrerats, används knappen Pil-ner för att visa registrerade nummer på statistikraden för den valda produkten.

Kolumnen Serienummer

Serienummer kan väljas in som kolumn i skärmlistan för en snabb överblick över registrerade serienummer på transaktionsrader på produkter med hantering av serienummer.

Om kolumnen väljs in kommer serienummer på statistikraderna att visas i listan. Om det finns flera serienummer på en och samma transaktion, kommer dessa att radas upp i cellen som Serienr 1, Serienr 2 o.s.v.

Justering av tidigare inleverans vid leverantörsfaktura

Om Justering av statistik väljs från registrering av leverantörsfakturor eller attestering, visas istället enbart de transaktioner som tillhör den aktuella inleveransen. Detta ger möjlighet att direkt göra justeringar med avseende på t.ex. antal och framförallt pris på den tidigare inleveransen när leverantörsfakturan ankommer i samband med inleveransbokföring.

Uppdatering av prisuppgifter på produkt

När en prisförändring har utförts och transaktionen avser en inleverans, visas frågan Uppdatering av prisuppgifter när funktionen avslutas.

Detsamma gäller om á Inpåslag SEK, tidigare föreslaget på inleveransen har förändrats och som i sin tur också påverkar det vägda inpriset. Inpåslaget justeras i de fall olika typer av kostnader såsom frakt och tull har tillkommit i efterhand.

Vägt inpris kommer då att uppdateras på samma sätt som vid inleveransen och korrigeras för att ge ett rättvisande värde när inleveransen förändrats, dessutom kommer även produktens inpris att förändras beroende på inställning.

Följande prisuppgifter uppdateras

Vägt inpris på produkten uppdateras alltid.

Inpris om inställningen Uppdatera inpris vid inleverans används.

Leverantörspris vid en alternativ leverantör.

Utpriser som baseras på Vägt inpris eller Inpris med påläggsfaktor.

Uppdatering av inpris och vägt inpris kan behöva utföras t.ex. efter en justering av en inleverans när leverantörsfaktura ankommer vid inleveransbokföring, men också i andra sammanhang när prisuppgift har ändrats som påverkar produktens inpris eller vägt inpris.

Efterföljande utleveranser och order

I samband med att uppdatering av prisuppgifter på produkter görs vid en prisförändring av inleveranstransaktion, kan också kostnader för utleveranser på produkten uppdateras automatiskt.

Uppdatera även kostnader för efterföljande utleveranser är ett alternativ i dialogen för uppdatering av prisuppgifter på produkt som innebär att eventuella utleveranser som har skett efter prisändringen också förändras för de produkter som påverkas.

Kostnader i statistik för försäljning från samma dag sätts då till angivet pris för inleveransen, eller det uppdaterade vägda inpriset beroende på lagervärderingsmodell. Detta också förutsatt att produkten är märkt med Kostnad från produkt och inte har en manuellt angiven kostnad.
Alternativet ger en korrektare bild av marginalen vid en kostnadsförändring och innebär att man undviker manuella ändringar i försäljningsstatistiken.
Utöver transaktionens summakostnad i statistiken, kommer också fakturaradens ákostnad att uppdateras.

Justering av konteringar vid lagerbokföring. På motsvarande sätt kommer också konteringar vid lagerbokföring att justeras med den förändrade kostnaden om alternativet används. Lagerkonteringar avseende förändringen kommer då att läggas till bokföringsunderlaget (L - Lager) på samma datum som tidigare transaktioner, förutsatt att bokföringsperioden inte är stängd för registrering.

Kostnader för efterföljande inneliggande order väljs för att kostnadsuppdatera order som är skapade efter inleveransen baserat på orderdatum.
Använd alternativet t.ex. när Samfakturering gör att order kan bli liggande en vecka eller mer innan fakturering,

Enbart produkter med Kostnad från produkt är ett alternativ som kan kopplas bort för att även produkter där Kostnad från produkt inte är satt ska innefattas av uppdateringen. Alternativet kan användas t.ex. i färskvarubranschen där kostnaden varierar dagligen och Kostnad från produkt inte kan användas för att uppdatera kostnaden på faktureringsdagen.

Alternativen som väljs i dialogen kommer också att föreslås nästa gång justering av transaktioner av typen inleverans utförs.

Justering av inleverans

När en prisförändring har utförts och uppdatering av prisuppgifter görs från Fakturaregistrering eller Attestering kommer också själva inleveranstransaktionen i listan att förändras med avseende på ändringarna i den bakomliggande statistiken.

Beloppen kommer då att uppdateras förutsatt att inleveransen ännu inte är knuten till leverantörsfaktura.
Detsamma gäller tillhörande konteringar som inte är utskrivna på fakturajournal.

Statistik uppdelad i tvåårsperioder

Vid större transaktionsmängder på en och samma produkt där statistiken sträcker sig över ett antal år, kommer resultatet att delas upp i tvåårsperioder för bättre prestanda och överblick.

Det senaste statistikåret på produkten och föregående år visas alltid som standard, då transaktioner närmare i tiden oftast är föremål för eventuella justeringar.

Åren som avses visas då i fönstrets statusrad tillsammans med antal transaktioner i statistiken. Genom att välja Pil-ner är det även möjligt att visa tidigare år där produkten förekommer i statistiken.

Blanka skärmen vid spara

När man t.ex. registrerar nya transaktioner på produkter manuellt, eller ändrar flera olika produkters transaktioner, är det ibland till fördel om innehållet i fönstret blankas till nästa registrering. Men i de fall man ändrar flera transaktioner på samma produkt, är det lättare om produkten ligger kvar och man kan följa listan med ändrade transaktioner. Genom alternativet Blanka skärmen vid spara i fönstrets statusrad kan man själv styra beteendet vid nästa registrering.

Notera att när en befintlig transaktion har valts, kommer förändringar som görs beröra denna vid Spara. För att göra en nyregistrering av en transaktion, tryck först Avbryt för att tömma skärmen och börja på en ny registrering. Detta alltså om Blanka skärmen vid spara inte används och skärmen töms automatiskt.

När justering av statistik gjorts ska Återskapa Statistik utföras om ackumulatorer används för periodstatistik. Först efter att Återskapa statistik har utförts är statistik på kunder, produkter och leverantörer ändrad med hänsyn till gjorda justeringar och t.ex. en ny Intrastat-rapport kan skrivas ut.

Kolumner i skärmlistan

Följande kolumner är möjliga att välja in vid Justering av Statistik:

Kolumn

Innehåll

Typ

Transaktionstyp Utleverans (U), Inleverans (I) eller Inventering (V).

Datum

Datum då fakturering eller inleverans utfördes.

Best/faktnr

Kundfakturans nummer eller nummer på beställning till leverantör.

Ordernummer

Kundorderns nummer eller beställningens nummer.

Produktnr

Produkt registrerad på transaktionen.

Benämning

Produktens benämning.

Kund/Levnr

Kundens eller leverantörens nummer i registret.

Kund/Levnamn

Kundens eller leverantörens namn i registret.

Lagerplats

Transaktionens lagerplats eller batchnr beroende på inställningar.

Lagerantal

Levererat lagerantal på transaktionen.

Antal

Fakturerat eller inlevererat antal på den aktuella raden.

Enhet

Försäljningsenhet eller inköpsenhet för produkten.

Stat.antal

Antal efter omräkningsfaktor för statistik.

Stat.enhet

Enhet för statistikantal.

Valutakod

Transaktionens valuta.

Ápris

Styckpris vid inköp eller försäljning.

Rabatt

Rabatt vid inköp eller försäljning.

Summa

Summa belopp av antal och ápris minus rabatt.

SummaSEK

Radens totala summa i systemvalutan.

KostnadSEK

Totala kostnad för transaktionen i systemvalutan.

EU-Trepart

Försäljningen är föremål för trepartshandel.

EU-Trpkod

Transportkod föreslagen från kundens eller leverantörens transportsätt vid Intrastat.

EU-Transkod

Transaktionskod vid Intrastat.

Faktbet.dat.

Används ej.

Intrastat

Transaktionen är föremål för Intrastat.

Ink/förs.faktor

Omräkningsfaktor vid inköp eller försäljning.

EU-vikt

Transaktionens vikt som redovisas vid Intrastat.

EU-faktor

Faktor för omräkning vid Intrastat.

Stat.faktor

Omräkningsfaktor för statistik.

Kommentar

Text föreslagen från produkt, alternativt angiven vid registrering.

Landskod

Kundens eller leverantörens land.

Säljarkod

Säljare registrerad på transaktionen.

Orderdatum

Datum då ordern skapades.

Projekt

Projekt registrerat i transaktionen.

Sep.deb

Projekt separatdebiteras (J/N).

Enh.antal

Registrerat antal före enheter.

Enh.värde1

Antal 1 vid Enhetsantal.

Enh.värde2

Antal 2 vid Enhetsantal.

Enh.värde3

Antal 3 vid Enhetsantal.

Serienummer

Ett eller flera serienummer registrerade på transaktionen.

Inpåslag

Påslag per styck registrerat vid Inleverans från produkten eller leverantören, eller fördelad kostnad registrerad vid Beställning.

Valutakurs

Valutakurs registrerad vid tillfället för inleverans eller utleverans.

Momskod

Orderns momskod vid försäljning.

Leveranstid

Transaktionens leveranstid.

Expedierad

Normalt signaturen för den som har plockat, packat eller tagit emot ordern.

Er order

Mottagarens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på ordern.