Kontering av kundfakturor

Winbas hjälp

Visa befintlig kontering

När en faktura har markerats i skärmlistan efter val av knappen <F6 - Fakturor> kan knappen <F6 - Kontering> därefter väljas för att se hur fakturan är konterad.

Visa pågående kontering

När en t.ex. en inbetalning sparas kommer t.ex. kontering på konto för kundfordran att skapas i kredit och debet konteras beroende på betalningssätt eller eventuellt valutakonto. Den automatiskt skapade konteringen kan sedan förändras vid behov genom att välja knappen <F6 - Kontering>.

Konteringsfönstret

På varje konteringsrad finns flera uppgifter bl.a. kontotyp, kontonummer och kontobenämning.

Kontotyper

Vid förändring av de föreslagna konteringsraderna måste alltid beloppen inom respektive kontoptyp stämma överens med beloppet för kontotypen. Summan av t.ex. Betalt belopp måste då stämma med det betalda beloppet om uppdelning till flera olika konton har gjorts.

Följande kontotyper kan förekomma beroende på var konteringen visas:

  • K = Kundfordran

  • F = Försäljning
  • M = Moms
  • A = Avdrag
  • B = Betalt belopp

  • V = Valutadifferens
  • Ö = Öresutjämning
  • L = Lager

Status

Status visar var i processen fakturan befinner sig från registrerad fram till betald. Följande status kan visas för raden i skärmlistan med konteringsraderna:

Vid utskrift av bokföringsunderlag i Fakturajournal väljs antingen Fakturor eller Betalningar. På bokföringsunderlaget för fakturor skrivs de konteringsrader ut som har status R. Konteringsrader med status D och B skrivs ut på bokföringsunderlaget för betalningar.

Backa status

Om en kundfaktura har betalats felaktigt kan betalningen backas för den aktuella fakturan. Funktionen nås enbart när en färdig kontering visas.

Ångra kontering

Ångra kontering är en funktion som ger möjlighet att återställa eventuella ändringar till det ursprungliga automatiskt konterade förslaget.

Funktionen Ångra kontering kommer att visas när t.ex. rader har tagits bort eller sparats om i konteringsförslaget. Funktionen nås enbart när en pågående kontering visas på skärmen.

Saldot är noll

När saldot är noll, d.v.s. debet och kredit går jämnt upp visas dialogrutan Saldot är noll. I detta läge kan man välja att avsluta eller fortsätta registrering. Väljs <Avsluta registrering> stängs konteringen och man kan påbörja registrering av nästa faktura eller betalning. Väljs istället <Fortsätt registrering> kan kontering av den aktuella fakturan fortsätta.

Bokföringsunderlag

Om en befintlig kontering ligger i ett bokföringsunderlag tidigare skapat i Fakturajournal, kan bokföringsunderlaget öppnas direkt från konteringsfönstret. Genom att högerklicka på listan väljer man att skriva ut underlaget eller granska på bildskärm, detta då oavsett om kolumnen Bok.underlag har valts in konteringens skärmlista.

Visas inget nummer för bokföringsunderlaget innebär detta att fakturan eller betalningen inte ingår i ett bokföringsunderlag och alternativet är då inaktiverat.