Kontering av kundfakturor - Backa status

Winbas hjälp

Hittas under

Fakturaregistrering - F6 - Kontering
Kunder - F6 - Fakturor - F6 - Kontering

Rättigheter

Fakturaregistrering

Kontering av kundfakturor

Backa status för kundfaktura

När en kundfaktura har betalats i Kundinbetalningar får den status B om den är fullt reglerad eller status D om den är delbetald.

Genom att använda funktionen Backa status för kundfaktura kan denna status förändras bakåt, så att betalning kan göras ogjord. Betalningen kommer då att tas bort och fakturan återgår till sin ursprungliga status, R (Registrerad) och är då inte längre betald.

Backa status för kundfaktura nås från Kontering i de fall konteringen är fullbordad och öppnas från en befintlig faktura och kan inte användas under en pågående kontering.

Status

Funktionen kan bara användas om fakturans nuvarande status är Betald eller Delbetald. Den nya statusen blir alltid Registrerad efter utförande av funktionen. Detta såvida en backning inte sker till en tidigare delbetalning, då den nya statusen istället blir D - Delbetald.

En kundfaktura kan således aldrig tas bort, utan enbart en betalning på en kundfaktura kan tas bort. När det gäller kundfakturor som ligger för betalning med status L, hanteras dessa i Kundinbetalningar.

Bokföringsunderlag

Beroende på om fakturajournal har skrivits ut och bokföringsunderlag har skapats för någon av de ingående konteringarna med hänseende på betalningar, kommer motkonteringar på konteringarnas bokföringsdatum att skapas. Har inget bokföringsunderlag skapats på konteringarna, kommer istället dessa konteringar att tas bort.

Möjliga meddelanden

Meddelande

Betydelse

Bokföringsunderlag finns på betalning och konteringar motsvarande betalningen kommer att skapas.

En eller flera betalningar på fakturan ingår i ett bokföringsunderlag. Vända konteringar kommer att skapas av dessa betalningar.

Perioden för fakturans betalning är stängd för registrering och nya konteringar motsvarande förändringen skapas på dagens datum.

Den aktuella perioden är stängd för registrering och nya motkonteringar kommer att skapas på dagens datum. Detta då oavsett vilka tidigare konteringsrader som ingår i ett bokföringsunderlag.

Det finns inget bokföringsunderlag på betalning och befintliga konteringar avseende förändringen kommer att tas bort.

Alla betalningskonteringar kommer att tas bort, beroende på att inga konteringar finns med i något bokföringsunderlag.

Tips. För att kontrollera om betalningskonteringar ingår i ett bokföringsunderlag, välj in fältet Bokunderlag som visar bokföringsunderlagets nummer i Kontering av kundfakturor genom att anpassa kolumnen i skärmlistan.

Räntetransaktioner

Eventuella räntetransaktioner kopplade på till fakturan tas alltid bort i samband med att betalningen tas bort. Detta gäller räntetransaktioner som har registrerats automatiskt via Kundinbetalningar, såväl som de manuellt registrerade räntetransaktionerna på fakturan.

Om fakturan backas till en tidigare delbetalning, kommer enbart de berörda räntetransaktionerna att tas bort, och de som hör till de tidigare betalningarna ligger då kvar.

Ange ny status för fakturan

Om fakturan har varit föremål för en eller flera delbetalningar och kanske även är fullt betald, kan status backas till t.ex. den senaste delbetalningen. Om fakturan har delbetalatas flera gånger kan man alltså enbart backa den sista delbetalningen fram t.o.m. föregående delbetalning.

Om fakturan är fullbetald kommer dialogen att föreslå den senaste delbetalningen. Om fakturan är delbetald ges förslag om att status backas fram t.o.m. den näst sista delbetalningen, och enbart sista delbetalningen kommer då att tas bort. Vid behov av att backa fakturan fram t.o.m. en tidigare delbetalning, kan delbetalningen väljas i menyn där betalningsdatum och betalt belopp visas. Den betalning som väljs i listan kommer att bli den sista betalningen när funktionen har utförts.

Registrera förändringen på datum

Eventuellt nytt bokföringsunderlag kan konteras på betalningens tidigare bokföringsdatum . Möjlighet finns också att kontera förändringen på dagens datum (systemdatum). Om tidigare bokföringsdatum ligger i en stängd period, måste förändringen konteras på dagens datum.

Följande alternativ kan väljas när ett kompletterande bokföringsunderlag ska skapas och betalningen inte ligger inom en stängd period eller ett stängt räkenskapsår:

Fakturans tidigare datum. Kontering på fakturans tidigare bokföringsdatum innebär att en vänd kontering skapas på samma datum som den tidigare konteringsraden. Detta alternativ är inte tillgängligt om fakturan ligger inom en stängd period eller ett stängt räkenskapsår.

Dagens datum. Kontering på dagens datum kommer istället att använda systemdatum för de motkonterade raderna.

Statistik

När en betalning backas, kommer Kundfordran och eventuellt Förskott på den aktuella kunden att räknas upp med det tidigare betalda beloppet. Även värdet för kundens Snitt kreditdagar kommer att förändras.

  Status Bokföringsunderlag Räntetransaktioner Ange ny status för fakturan Registrera på datum