Inställningar Produkter - Förslag vid ny grupp

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Produkter

Förslag vid ny produktgrupp

När en ny produktgrupp registreras behöver man inte registrera alla konton varje gång utan dessa hämtas automatiskt från inställningar, vilket innebär att enbart de uppgifter som behöver förändras mellan varje grupp behöver registreras.

Konton och försäljningskonton

De konton såsom lagerkonto, varukostnadskonto, rabattkonto, motkonto rabatt och försäljningskonton som anges här använder Winbas för kontering av fakturor om ingen produktgrupp är angiven på fakturerad produkt i Produkter. Är produkt kopplad till produktgrupp används de konton som är registrerade på den produktgruppen.

När en ny produktgrupp registreras i rutin Produktgrupper kommer de här föreslagna kontona att användas om inga andra konton registreras.

Försäljningskonton anges baserat på produktens / transaktionens momskod, d.v.s. moms 1 till 3 vid momspliktig försäljning.

Ytterligare momssatser vid exportförsäljning

Utöver de ordinarie tre momssatserna vid inrikes försäljning, kan ytterligare momssatser registreras vid exportförsäljning. Momssatser vid exportförsäljning används för kunder med momskod Export och avser utförsel inom EU och exportförsäljning.

Notera att ytterligare konton vid exportförsäljning inte anges i produktgrupper utan enbart i avsnittet Moms vid exportförsäljning.

Lagerkonto och varukostnadskonto

Lagerkonto och varukostnadskonto aktiveras vid fakturering endast om alternativet Lagerbokföring är markerat i Inställningar Order. Alternativet Lagerbokföring finns också på respektive produkt i produktkortet och avgör om lagerbokföring ska ske på den enskilda produkten. Används lagerbokföring ska således lagerkonto och inte varukostnadskonto konteras vid inköp av produkter.

Rabattkonto

Vid registrering av order kan man på varje orderrad ange rabatt men man kan också göra en jämn fördelning av ett visst belopp eller procent på alla orderrader utifrån det nettobelopp som finns på orderhuvudet, se rutin Order / faktura. Vill man att rabatten ska kunna utläsas i bokföringen måste den konteras på särskilt konto.

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att kontering på rabattkonto ska kunna göras. Rabattkonto ska vara ifyllt på de produktgrupper som är upplagda och som produkterna är kopplade till. Dessutom måste fältet Motkonto rabatt vara ifyllt. Det rabattkonto som registreras i Inställningar Produkter föreslås när en ny produktgrupp registreras.

Internuttag

Konto för internuttag föreslås vid ny produktgrupp eller används från inställningar om produktgrupp inte finns. Ytterligare information om internuttag finns i följande avsnitt:

Uppdelning av varor och tjänster på produktgrupp

Inställningen bestämmer om produktgrupper ska användas för att ange om produkter i en grupp är en tjänst, t.ex. i rapporten Periodisk sammanställning (Kvartalsredovisning). Om inställningen aktiveras kommer uppgiften att kunna anges på produktgruppen. Om inte inställningen används kommer istället rapporten Periodisk sammanställning att betrakta lagerartiklar som varor och ej lagerartiklar som tjänster.

Om nya grupper normalt består av varor kommer detta alternativ alltid att föreslås vid registrering av ny produktgrupp. Alternativet kan också ändras till att istället alltid föreslå Tjänster på nya grupper.