Kassa - Vanliga produkter

Winbas hjälp

Kassa

Vanliga produkter är en arbetsyta som kan väljas in Kassa och anpassas i storlek efter behov, beroende på hur många produkter eller produktgrupper man oftast använder. Arbetsytan ger en snabb registrering av de vanligast förekommande produkterna t.ex. när pekskärm används och kan också användas vid vanlig skärm och mus.

Listan med kvittot och arbetsytan delas med snabbknapparna för vanliga produkter och arbetsytan bestäms genom att dra i separatorn till höger om listan. Storleken på själva fönstret Kassa avgör då hur mycket som samtidigt kan visas på skärmen.

Eftersom storleken på arbetsytan för vanliga produkter sparas till nästa gång kassan öppnas, bör då även inställningarna för att spara fönstrets senaste position och storlek användas.

Definiera arbetsytan

För att lägga upp snabbknappar till vanliga produkter och grupper börjar man med att definiera en arbetsyta där knapparna kan välja in till höger om listan. Börja med att dra ut arbetsytan med musen med separatorn till höger om listan med kvittot. Välj därefter alternativet Lägg till vanliga produkter i arbetsytans rubrik.

Dialogen Lägg till vanlig produkt eller grupp

Dialogen visas när man ska lägga till en vanlig produkt eller ändra egenskaper för en redan befintlig knapp bland vanliga produkter.

Produkt väljs för en vanligt förekommande produkt för att skapa en snabbknapp för direkt registrering.

Produktgrupp anges för åtkomst till en hel produktgrupp med underliggande produkter. När en produktgrupp väljs för registrering, visas först alla produkter registrerade i gruppen som snabbknappar och därefter väljs produkt i gruppen för registrering.

Egen grupp gör det möjligt att skapa kompletterande grupper i flera nivåer som enbart gäller i kassan. Genom att definiera en egen grupp kan man sedan lägga till produkter för registrering, produktgrupper och även ytterligare egna grupper i flera nivåer.
När en ny grupp har skapats, öppnar man den tomma gruppen genom att klicka på den. Lägg därefter till produkter eller ytterligare undergrupper med Lägg till vanliga produkter.

Rubrikraden i kassan visar egna grupper som har valts i flera nivåer.

När en egen grupp registreras kan inget nummer anges utan enbart själva displaytexten som visas på knappen. Texten måste då vara unik för den egna gruppen i den aktuella nivån. D.v.s om man lägger upp egna grupper i första nivån innan en undergrupp är vald, ska texten vara unik för knappen i första nivån. Man kan alltså inte ha två knappar med samma text i en och samma vy.

När en produktgrupp eller egen grupp väljs in på arbetsytan, indikeras att det är en grupp med pilen på knappen - som kommer att öppna produkter i gruppen, istället för att registrera i kassaordern när den väljs.

Nummer avser då produktnummer eller gruppens nummer, skriv in ett nummer eller välj en produkt eller grupp från söklistan genom trycka pil-ner.

Displaytext är den text visas på snabbknappen i på arbetsytan Kassa. Texten föreslås från produktens eller gruppens benämning, men kan även förändras efter behov för att kanske tydligaregöra syftet med knappen.

Bakgrundsfärg på knappen anger den färg som knappen ska visas med i kassan. För att välja en annan färg använd knappen till höger för att öppna Dialogen Välj färg.

Prioritet / sorteringsordning föreslås alltid till sista positionen, d.v.s. när knappar läggas in - läggs de efter varandra i den ordning de har valts. Genom att ändra sorteringsordning för en knapp kan man flytta upp eller flytta ner knapen i sorteringsordningen. Prioritet ett hamnar alltid överst och sedan följer knapparna den angivna sorteringsordningen. En riktlinje kan vara att lägga eventuella grupper längst upp och enstaka produkter därefter.

Snabbknappen visas för alla användare är aktiverad för administratör och innebär att alla övriga användare också automatiskt får knappen bland sina vanliga produkter. Om alternativet har valts på första knappen som väljs in, kommer det att automatiskt föreslås på de efterföljande som väljs in. Användare i kassa som inte är administratörer kan lägga upp egna knappar för sig själva. I övrigt följer utseendet på arbetsytan eventuell tilldelad arbetsgrupp.

Registrera produkt

Registrering av produkten sker sedan genom att peka eller klicka på knappen med produkten. Produkten registreras då på kassaordern och lägger sig i kvittot till vänster. Om fler produkter finns upplagda än vad som får plats på arbetsytan, kan rullningslisten till höger användas för att bläddra ner. Det optimala antalet produkter för att få ett bra arbetssätt ligger mellan 10 till 20 produkter eller grupper beroende på skärmstorlek, där varje grupp i sin tur kanske innehåller ungefär lika många produkter.

Om en Produktgrupp eller Egen grupp har lagts in på arbetsytan öppnas först produkterna i gruppen, och därefter väljs produkten för registrering i kassaordern.

Efter att en grupp har valts och eventuell produkt har registrerats, används knappen längst upp till vänster i arbetsytan med pilen för att gå tillbaka till snabbknapparna.

Slå ihop samma produkt vid registrering

När vanliga produkter registreras via knapparna kan man låta antal på tidigare registrerad rad ökas när knapp med samma produkt välj, istället för att skapa en ny rad vid försäljning av en och samma produkt.

Detta bestäms av den generella inställningen Slå ihop produkter vid registrering, och om inställningen används och en redan befintlig rad påträffas vid registrering av en produkt, ökas antalet på den tidigare raden automatiskt istället för att två likadana rader registreras.

 
Antal har lagts till tidigare rad med samma produkt i Kassa

Ta bort knappen eller ändra egenskaper

Egenskaper. Om en befintlig snabbknapp på något sätt ska förändras t.ex. med justering av displaytext eller annan färg väljs alternativet Egenskaper i menyn vid högerklick.

Ta bort. Samma meny används även när en tidigare registrerad vanlig produkt ska tas bort från arbetsytan.

Borttagning av egen grupp som i sin tur kan innehålla angivna underliggande produkter kommer att föregås av en varning vid borttagning, eftersom både den egna gruppen och produkter och grupper som tillhör den kommer att tas bort samtidigt.

Större Betalaknapp när Vanliga produkter används

När man har definierat arbetsytan för Vanliga produkter och valt in grupper eller produkter för registrering med pekskärm kommer även knappen F7 - Betala att anta en större form på skärmen.

Detta för att lättare kunna välja den på skärmen vid avslutande av köpet när tangentbord och mus i normalfallet inte används vid den löpande registreringen. Knappens storlek kommer då istället att motsvara storleken på snabbknapparna för grupperna och produkterna.