Inställningar Leverantörer - Betalning och Filer

Winbas hjälp

Översikt - Inställningar Leverantörer

Betalningsfiler

När leverantörsbetalningar görs via betalningssätten Telebankgiro och Telepostgiro, inrikes respektive utrikes, skapas en fil som sedan skickas till banken eller Bankgirocentralen.

Nedan redovisas inställningar för s.k. Euro-filer, nedan kallade ISO20022. Dessutom förekommer även inställningar tidigare tjänster för t.ex. Leverantörsbetalningar som fortfarande används.

Filnamn för ISO20022 Euro-filer i XML-format

Om s.k. Euro-filer används skapas en gemensam fil för betalningar i XML-format för alla olika typer av betalningar. Detta innebär att enbart en fil används för inrikes betalningar till Bankgiro, Postgiro samt SEPA och internationella betalningar.
Detta då också förutsatt att betalningssätten inte är uppdelade. Om betalningssätten är uppdelade för inrikes och utrikes kommer två filer att skapas. En enligt ISO20022 och en enligt filnamn angivet för Telebankgiro och Telepostgiro nedan.

Kund / Avtalsnummer

Kundnummer är normalt företagets organisationsnummer i det 14 siffriga formatet om företaget är ett svenskt företag och betalningar från Bankgiro används (TBI/TBU). Om företaget är registrerat utomlands anges det fiktiva kundnumret för bolaget. Om kundnumret är till DNB Bank Sverige innehåller fältet istället normalt 11 tecken.

Avtalsnummer för Plusgiro (TPI/TPU) anges på samma sätt för tjänsten Nordea Corporate Access och filer av typen ISO20022 används. Avtalsnummer används för att banken ska veta under vilket avtal som debetkontot är registrerat och vad företaget får lov att göra enligt avtalet. Avtalsnummer erhålles vid anslutning till tjänsten och ett Corporate Access avtal öppnas.

Använd Euro-filer för betalningssätt

Beroende på om ISO filer ska användas fullt ut eller delvis, är det möjligt att separera olika betalningssätt för t.ex. inrikes och utrikes betalningar. Beroende på mottagande bank, är då det möjligt att börja skicka t.ex. inrikes till bankgiro / plusgiro, samtidigt som kanske tjänsten Leverantörsbetalningar (SISU) används vid utlandsbetalningar. För att aktivera ISO20022 Euro-filer i XML-format, kryssa i de betalningssätt som ska användas.

Betalningssätt

Avser

Telebankgiro inrikes

Inrikes betalning från bankgiro.

Telebankgiro utrikes

Internationella och SEPA betalningar från bankgiro.

Telepostgiro inrikes

Inrikes betalning från plusgiro.

Telepostgiro utrikes

Internationella och SEPA betalningar från plusgiro.

Om något problem skulle uppstå vid övergången, går det alltså också att gå tillbaka till det gamla SISU-formatet genom att kryssa bort betalningssätten.

Exempel på ISO-filens utseende:

Videolänk övergången till ISO-filer:

Winbas betalningsfiler till bank

Filnamn för Telebankgiro och Telepostgiro

Om inte ISO20022 Euro-filer i XML-format används, kommer istället filnamn angivna i Telebankgiro och Filnamn Telepostgiro att användas. Filnamnet anges därefter eventuellt även i respektive modemprogram eller överföringsprogram via internet t.ex. GiroLink eller Netmaker.

Om enbart filnamn finns angivet i inställningen skapas filen i Winbas servermapp på den serverenhet som innehåller de delade datafilerna. Om även fullständig sökväg till filen finns angiven skapas filen i den angivna mappen lokalt eller på en serverenhet. Om flera företag används kan olika mappar användas för respektive företag.

För transaktioner för telebankgiro via internet används programmet Netmaker BG. För mer information om Netmaker BG, gå till www.formpipe.se/netmaker.

Telebankgiro - Leverantörsbetalningar eller ISO

Bankens betalningskod

Betalas fakturor till utländska leverantörer via telebankgiro finns det en bankkostnad som antingen avsändaren betalar eller mottagaren betalar. P.g.a. att olika banker har olika betalningskoder kan betalningskod sättas beroende på vilken bank man har.

Alternativen avsändaren och mottagaren betalar i kombination med vilken bank som avses anges med en betalningskod i intervallet 0 till 9 som representerar motsvarande inställning.

 

Via knappen pil-ner visas en lista över de fem svenska storbankernas betalningskoder.

Kontrollera med banken vilken betalningskod som kan användas beroenden på tjänst. SEB tillåter t.ex. normalt enbart 0 - Avsändaren betalar vid filer av typen ISO20022.

Då olika bankers format för ISO-filer kan skilja sig åt i vissa avseenden, är det viktigt att välja själva banken tillsammans med betalningskoden i listan.

Ange alltid bank vid ISO20022.

Bankens BIC / Swiftnummer

Den egna bankens BIC / Swiftnummer behövs vid bankgirobetalningar enligt ISO20022 och används då främst vid utlandsbetalningar. Genom att välja en betalningskod (och bank) i listan, kommer bankens BIC att föreslås automatiskt. Om en annan bank än de listade bankerna används, anges Bankens BIC / Swiftnummer manuellt.

Inkludera internnummer i betalningsreferens

Normalt inkluderas internnummer tillsammans med leverantörens fakturanummer i betalningsreferensen i filen med leverantörsbetalningar enligt SISU. Företagets egna internummer används då t.ex. i olika sammanhang för återrapportering.

I de fall mottagande system av olika anledningar inte kan hantera ytterligare information i betalningsreferensen, kan internnummer utelämnas från filen. Genom att bocka av alternativet kommer internnummer inte längre skickas med i filen med leverantörsbetalningar när Telebankgiro utförs. Uppgiften kommer då enbart att innehålla leverantörens fakturanummer / OCR-nummer.

Vid bankgirobetalningar enligt ISO20022 kommer alltid internnummer att inkluderas i betalningsreferensen oavsett inställning.

Telepostgiro - Fakturabetalningsservice eller ISO

Plusgirokundnummer

Plusgirokundnummer måste finnas registrerat vid användning av telepostgiro som är kopplad till Nordeas tjänst Fakturabetalningsservice. Kundnumret anges i inställningarna för tjänsten, och används därefter i filen som skickas.

Signer ID

Om filer av typen ISO20022 används ska istället det s.k. Signer ID anges som har erhållits i samband med att ett avtal för Nordea Corporate Access har öppnats. Signer ID används för att identifierad den part som digitalt har signerat innehållet i filen. Detta id får man när man ansluter sig till tjänsten och banken öppnar ett Corporate Access avtal. Kunder som avser använda sig av SwiftNet Fileact anger här istället ett BIC nummer.

IBAN Plusgirokonto

IBAN Plusgirokonto används för SEPA betalningar vid Plusgirobetalningar. Om Plusgiro används (Telepostgiro utrikes) ska alltså ett IBAN plusgirokonto användas även om betalningar sker från ett konto i svenska kronor till EUR. Detta kontonummer anges då valutatabellen på systemvalutan SEK.


För att ta emot ISO-filer för inläsning av kundinbetalningar och återredovisning av betalade leverantörsfakturor se avsnittet:

Lagrade leverantörsfakturor

Mapp för lagrade leverantörsfakturor

Genom att ange en Katalog för lagrade leverantörsfakturor ges möjlighet att lagra inkomna leverantörsfakturor för att sedan kunna följa upp och öppna dessa på skärmen i olika funktioner som hanterar leverantörsfakturor. Lagringen kan ske genom att t.ex. använda en scanner för att sedan spara i valfritt format. För information om inställning och hantering se avsnittet:

För information om scanning av leverantörsfakturor se avsnittet:

Rättigheter för lagrade fakturor

Inställningen bestämmer om lagrade leverantörsfakturor ska beläggas med rättigheter för att kunna visas från diverse vyer såsom Leverantörer - Fakturor eller vid attestering. Om inställningen aktiveras kan fakturan enbart öppnas av administratör, användare med rättighet Fakturaregistrering, eller av användare satta att attestera fakturan.